Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S5o - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw ogółem
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Ewidencja spraw Struktura wpływu
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_1.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_1.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Ewidencja spraw Struktura załatwień spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_1.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_1.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Ewidencja spraw Sprawy rozpatrywane w trybie art. 335, 336, 338a i 387 kpk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_1.1.2.C_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_1.1.2.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Apelacje Apelacje w sprawach, w których w I instancji wydano wyrok w trybie art. 335, 387, 338a i 474a kpk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_1.1.2.D_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_1.1.2.D_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Ewidencja spraw Liczba spraw, w których sąd odwoławczy uzupełnił postępowanie dowodowe
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_1.1.2.D.A_W)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Ewidencja spraw Liczba spraw z rep. K załatwionych w związku z postępowaniem mediacyjnym (proszę podać liczbę spraw, w których postępowanie zakończyło się ugodą lub w inny sposób)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_1.1.2.E_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_1.1.2.E_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Ewidencja spraw Wyszczególnienie warunków ugody
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_1.1.2.E.A_W)
 • Liczby (S05O_1.1.2.E.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Ewidencja spraw Uwzględnione wnioski prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczna w zakładzie zamkniętym oraz o przedłużenie tej obserwacji (art. 203 kpk)
 • Liczba (S05O_1.1.2.F_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Ewidencja spraw Sprawy dotyczące kasacji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_1.1.2.G_W)
 • Liczby spraw (S05O_1.1.2.G_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Ewidencja spraw Załatwienia skarg na wyrok sądu odwoławczego (Wykaz WSU) (dział 1.1 wiersz 150 kolumna 3 lit. h)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_1.1.2.H_W)
 • Liczba spraw (S05O_1.1.2.H_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Liczba wyznaczonych ławników Liczba wyznaczonych ławników (osoby)
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Ewidencja spraw Przesłuchanie małoletnich świadków i pokrzywdzonych świadków (liczba osób)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_1.1.3.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_1.1.3.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Liczba przyjaznych pokoi przesłuchań w sądzie Liczba przyjaznych pokoi przesłuchań w sądzie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Ewidencja spraw Liczba zapytań do operatorów telekomunikacyjnych - w sprawie danych, o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_1.1.4_W)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Ewidencja spraw sprawy rep. K skierowane do postępowania mediacyjnego w wyniku posiedzenia w trybie art. 339 § 4 kpk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_1.1.A_W)
 • Liczba (S05O_1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Zażalenia w ramach właściwości poziomej Zażalenia w ramach właściwości poziomej
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_1.1.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_1.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Ewidencja spraw Postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń w postępowaniu sądowym
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_1.2.1_W)
 • Liczby (S05O_1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Skład orzekający w sprawach Skład orzekający w sprawach Ka
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_1.2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba sesji i wyznaczonych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_1.3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_1.3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_1.3.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_1.3.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Terminowość sporządzania uzasadnień Terminowość sporządzania uzasadnień
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_1.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_1.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium / wykazów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_2.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_2.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_2.1.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_2.1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_2.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_2.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji, a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym (I instancji) do dnia wydania orzeczenia w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej orzeczeniem w I instancji a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym (I instancji) do dnia wydania orzeczenia merytorycznie kończącego sprawę orzeczeniem w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_2.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_2.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia ( od dnia wpływu / wpisu sprawy do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa / posiedzenie) *)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_2.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_2.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Terminowość postępowania międzyinstancyjnego Terminowość postępowania międzyinstancyjnego w pierwszej instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_3.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_3.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Terminowość obiegu międzyinstancyjnego Terminowość obiegu międzyinstancyjnego spraw odwoławczych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_3.1.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_3.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji Liczba spraw karnych, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_3.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_3.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Uzupełnienie postępowania przygotowawczego Uzupełnienie postępowania przygotowawczego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_4_W)
 • Liczba (S05O_4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Postępowanie przygotowawcze Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_6.1_W)
 • Liczby (S05O_6.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Postępowanie przygotowawcze Przedłużenie tymczasowego aresztowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_6.2.1_W)
 • Liczby (S05O_6.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
36 Wnioski dotyczące postępowania międzynarodowego w sprawach karnych Wnioski dotyczące postępowania międzynarodowego w sprawach karnych (Wykaz Kop) (z wył. państw członkowskich UE)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_7_W)
 • Liczba spraw (S05O_7_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
37 Pozostałe środki zapobiegawcze Środki zapobiegawcze
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_8_W)
 • Liczba (S05O_8_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
38 Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). ENA kierowane z Polski do państw członkowskich Unii Europejskiej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
39 Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) Wnioski
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_9.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_9.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
40 Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) Państwa członkowskie UE
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_9.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_9.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
41 Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) Państwa wykonania nakazu zrealizowały ENA
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_9.1.3_W)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
42 Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). ENA kierowane z państw członkowskich Unii Europejskiej do Polski
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_9.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_9.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
43 Szczegółowe rozliczenie skargi Szczegółowe rozliczenie skargi (wykaz S)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_10.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_10.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
44 Kontrolka skarg Kontrolka skarg (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) (§ 4485 ust. 1 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
 • Skargi na pracę sądu (S05O_10.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_10.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
45 Postępowanie odwoławcze Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych i wykroczeniowych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_11_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_11_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
46 Postępowanie odwoławcze Uszczegółowienie wniesionych apelacji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_11.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_11.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
47 Prośby o ułaskawienie Ewidencja spraw dotyczących próśb o ułaskawienie w sądzie okręgowym
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_12_W)
 • Liczba próśb (S05O_12_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
48 Sprawy wielotomowe Sprawy karne wielotomowe w tym wieloosobowe (nie dotyczy spraw o wyrok łączny)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_13.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_13.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
49 Sprawy rozpatrywane w składzie zawodowym w trybie art. 28 §3 kpk Sprawy rozpatrywane w składzie zawodowym w trybie art. 28 §3 kpk
 • Liczba (S05O_13.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
50 Sprawy załatwione przez skład zawodowy art. 28 §3 kpk Sprawy załatwione przez skład zawodowy art. 28 §3 kpk
 • Liczba (S05O_13.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
51 Sprawy niezałatwione Sprawy niezałatwione, w których orzeka skład zawodowy art. 28 §3 kpkz wyłączeniem spraw z litery a)
 • Liczba (S05O_13.1.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
52 Skargi Skargi na przewlekłość postępowania sądowego i przygotowawczego (sprawy wielotomowe)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_13.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_13.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
53 Obsada Sądu (Wydziału) Obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_14.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_14.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
54 Obsada Sądu (Wydziału) Obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_14.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_14.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
55 Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach Liczba biegłych / podmiotów wydających opinie w sprawach (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_15.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_15.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
56 Terminowość sporządzania opinii pisemnych Terminowość sporządzania opinii pisemnych(z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_15.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_15.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
57 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie opinii pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_15.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_15.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
58 Liczba powołań tłumaczy Liczba powołań tłumaczy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
59 Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych
 • Liczba (S05O_16.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_16.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
60 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo
 • Liczba (S05O_16.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05O_16.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
61 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05O_17_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego