Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S5g wojsk. - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WG_1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Ewidencja spraw Struktura wpływu
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_1.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WG_1.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Ewidencja spraw Struktura załatwień spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_1.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WG_1.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Ewidencja spraw Liczba zapytań do operatorów telekomunikacyjnych - w sprawie danych, o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_1.1.3_W)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Ewidencja spraw Sprawy rozpatrywane w trybie art. 335, 336, 338a, 387 i 474a kpk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_1.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WG_1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Ewidencja spraw Wpływ spraw z kodeksu karnego skarbowego z wnioskiem finansowego organu postępowania przygotowawczego o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. (dz.1.1 kol. 2)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_1.1.B_W)
 • Liczba (S05WG_1.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Ewidencja spraw Sprawy o wykroczenia z wnioskiem o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_1.1.C_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WG_1.1.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Ewidencja spraw Prawomocne wyroki nakazowe w sprawach z rep.W
 • Liczba (S05WG_1.1.D_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Ewidencja spraw Sprawy o wykroczenia zakończone odmową wszczęcia postępowania
 • Liczba (S05WG_1.1.E_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Ewidencja spraw W liczbie załatwień spraw z kodeksu karnego skarbowego w wyniku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności:
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_1.1.F_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WG_1.1.F_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Ewidencja spraw Sprawy dotyczące kasacji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_1.1.G_W)
 • Liczby spraw (S05WG_1.1.G_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Ewidencja spraw Uwzględnione wnioski prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczna w zakładzie zamkniętym oraz o przedłużenie tej obserwacji (art. 203 kpk)
 • Liczba (S05WG_1.1.H_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Ewidencja spraw Rodzaje uwzględnionych zarządzeń wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności lub pracy społecznie użytecznej
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_1.1.I_W)
 • Liczba (S05WG_1.1.I_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Ewidencja spraw Uwzględnione wnioski o oddanie pod dozór i o zwolnienie od dozoru
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_1.1.J_W)
 • Liczba (S05WG_1.1.J_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Ewidencja spraw Uwzględnione zamiany kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny i zastępczą karę pozbawienia wolności
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_1.1.K_W)
 • Liczba (S05WG_1.1.K_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba sesji i wyznaczonych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WG_1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_1.2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WG_1.2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Terminowość sporządzania uzasadnień Terminowość sporządzania uzasadnień
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_1.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WG_1.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium / wykazów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_2.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WG_2.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_2.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WG_2.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WG_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia ( od dnia wpływu / wpisu sprawy do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa / posiedzenie) *)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WG_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Uzupełnienie postępowania przygotowawczego Uzupełnienie postępowania przygotowawczego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_4.1_W)
 • Liczba (S05WG_4.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Postępowanie przygotowawcze Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_4.2_W)
 • Liczby spraw (S05WG_4.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Pozostałe środki zapobiegawcze Środki zapobiegawcze
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_5_W)
 • Liczba (S05WG_5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Sprawy wielotomowe Sprawy karne wielotomowe w tym wieloosobowe (nie dotyczy spraw o wyrok łączny)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_6_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WG_6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Sprawy rozpatrywane w składzie zawodowym w trybie art. 28 §3 kpk Sprawy rozpatrywane w składzie zawodowym w trybie art. 28 §3 kpk
 • Liczba (S05WG_6.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Sprawy załatwione przez skład zawodowy art. 28 §3 kpk Sprawy załatwione przez skład zawodowy art. 28 §3 kpk
 • Liczba (S05WG_6.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Sprawy niezałatwione Sprawy niezałatwione, w których orzeka skład zawodowy art. 28 §3 kpkz wyłączeniem spraw z litery a)
 • Liczba (S05WG_6.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału)
 • Sędziowie (S05WG_7.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WG_7.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Limit i obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_7.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WG_7.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WG_8_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego