Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
R-04 - sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Czy gospodarstwo rolne użytkuje obecnie użytki rolne powyżej 1 ha? Zmienna jakościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Jak jest powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie?
 • ha
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
4 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
 • Uprawy ozime (R-04)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Stan upraw Powierzchnia upraw ozimych zaorana i do zaorania w wyniku strat zimowych
 • Uprawy ozime (R-04)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
6 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
 • Uprawy rolne_wiosna (R-04)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Stan upraw Ocena stanu zasiewów
 • Uprawy rolne_wiosna (R-04)
Rozwiń grupowanie
 • stopnie kwalifikacyjne
Zmienna jakościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
8 Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Masa przechowywanych ziemniaków
 • t
Zmienna ilościowa
 • jesienny
9 Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Straty w ogólnej masie przechowywanych ziemniaków
 • %
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
10 Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Masa przechowywanych ziemniaków
 • t
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
11 Stan upraw Powierzchnia upraw ozimych zaorana i do zaorania w wyniku strat zimowych
 • Przyczyny zaorań upraw ozimych
 • Uprawy ozime (R-04)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
12 Stan upraw Opis warunków agrometeorologicznych Zmienna opisowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
13 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
14 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety