Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
ZD - badanie aktywności ekonomicznej ludności
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Numer osoby w gospodarstwie domowym Zmienna identyfikacyjna
2 Status na rynku pracy Co było przyczyną niewykonywania przez Pana / Panią pracy w badanym tygodniu? Zmienna jakościowa
 • tydzień
3 Pracujący według MOP Czy chciałby / chciałaby Pan / Pani pracować dłużej niż obecnie zakładając, że większa liczba godzin pracy łączy się z wyższym wynagrodzeniem? Zmienna jakościowa
 • tydzień
4 Poszukiwanie pracy Czy chciałby / chciałaby Pan / Pani pracować? Zmienna jakościowa
 • tydzień
5 Pracujący według MOP Czy instytucja (firma) będąca Pana / Pani głównym miejscem pracy jest: Zmienna jakościowa
 • tydzień
6 Przeszłość zawodowa Czy instytucja (firma), w której Pan / Pani ostatnio pracował(a), była: Zmienna jakościowa
 • tydzień
7 Dane adresowe i terytorialne Czy instytucja (firma), w której Pan / Pani pracuje, mieści się w tej samej gminie, w której Pan / Pani mieszka: Zmienna jakościowa
 • tydzień
8 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Czy jest Pan / Pani zarejestrowany(a) w urzędzie pracy? Zmienna jakościowa
 • tydzień
9 Przeszłość zawodowa Czy kiedykolwiek wykonywał(a) Pan / Pani pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej? Zmienna jakościowa
 • tydzień
10 Pracujący według MOP Czy ma Pan / Pani umowę o pracę zawartą w formie pisemnej? Zmienna jakościowa
 • tydzień
11 Pracujący według MOP Czy nadzoruje Pan / Pani pracę innych osób? Zmienna jakościowa
 • tydzień
12 Poszukiwanie pracy Czy nieposzukiwanie przez Pana / Panią pracy ma związek z tym, że odpowiednie instytucje sprawujące opiekę nad:
 • Dostępność/jakość usług instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi lub innymi osobami
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie/nie dotyczy
Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
13 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Czy obecny poziom wykształcenia uzyskał(a) Pan / Pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • tydzień
14 Status na rynku pracy Czy oczekuje Pan / Pani, że wróci do obecnej pracy po przerwie? (przerwa liczona od momentu zaprzestania wykonywania pracy do momentu oczekiwanego powrotu) Zmienna jakościowa
 • tydzień
15 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Czy otrzymuje Pan / Pani zasiłek dla bezrobotnych? Zmienna jakościowa
 • tydzień
16 Pracujący według MOP Czy Pana / Pani praca dodatkowa jest: Zmienna jakościowa
 • tydzień
17 Pracujący według MOP Czy Pana / Pani praca główna jest: Zmienna jakościowa
 • tydzień
18 Pracujący według MOP Czy Pana / Pani wybór pracy w niepełnym wymiarze czasu ma związek z tym, że odpowiednie instytucje sprawujące opiekę nad:
 • Dostępność/jakość usług instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi lub innymi osobami
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie/nie dotyczy
Zmienna jakościowa
 • tydzień
19 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Czy po uzyskaniu najwyższego poziomu wykształcenia uzupełnił(a) Pan / Pani swoje kwalifikacje, zdobywając dodatkowe wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie zawodowe (np. w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych)? (proszę podać ostatnie uzyskane) Zmienna jakościowa
 • tydzień
20 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Czy pokrywał(a) Pan / Pani całkowicie lub częściowo koszty szkolenia / nauki? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
21 Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności Czy posiada Pan / Pani któreś z następujących orzeczeń o niepełnosprawności? (wpisać, jeżeli respondent wyraził zgodę) Zmienna jakościowa
 • tydzień
22 Poszukiwanie pracy Czy poszukiwanie pracy rozpoczął / rozpoczęła Pan / Pani w związku z: Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
23 Pracujący według MOP Czy powiatowy urząd pracy przyczynił się do znalezienia przez Pana / Panią obecnej pracy głównej? Zmienna jakościowa
 • tydzień
24 Pracujący według MOP Czy poza pracą główną ma Pan / Pani pracę dodatkową? Zmienna jakościowa
 • tydzień
25 Pracujący według MOP Czy pracował(a) Pan / Pani jako: Zmienna jakościowa
 • tydzień
26 Przeszłość zawodowa Czy pracował(a) Pan / Pani stale dla jednego klienta (zleceniodawcy)? Zmienna jakościowa
 • tydzień
27 Pracujący według MOP Czy pracuje Pan / Pani na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej? Zmienna jakościowa
 • tydzień
28 Pracujący według MOP Czy pracuje Pan / Pani na zmiany? Zmienna jakościowa
 • tydzień
29 Pracujący według MOP Czy pracuje Pan / Pani stale dla jednego klienta (zleceniodawcy)? Zmienna jakościowa
 • tydzień
30 Pracujący według MOP Czy pracuje Pan / Pani stale dla jednego klienta (zleceniodawcy)? Zmienna jakościowa
 • tydzień
31 Status na rynku pracy Czy przed rokiem pracował(a) Pan / Pani jako: Zmienna jakościowa
 • rok temu (przed tygodniem badanym)
32 Pracujący według MOP Czy staż / praktyka, którą Pan / Pani odbywa jest obowiązkową częścią programu realizowanego w ramach formalnego sytemu edukacji? Zmienna jakościowa
 • tydzień
33 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Czy szkolenie / nauka odbywała się? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
34 Pracujący według MOP Czy umowa, którą Pan / Pani zawarł / a jest: Zmienna jakościowa
 • tydzień
35 Status na rynku pracy Czy w badanym tygodniu miał(a) Pan / Pani pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a)? Zmienna jakościowa
 • tydzień
36 Status na rynku pracy Czy w badanym tygodniu od poniedziałku [data] do niedzieli [data] wykonywał(a) Pan / Pani pracę przez przynajmniej 1 godzinę przynoszącą zarobek lub dochód, bądź pomagał(a) nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej? Zmienna jakościowa
 • tydzień
37 Czas pracy Czy w badanym tygodniu pracował(a) Pan / Pani w nieopłaconych godzinach nadliczbowych? Zmienna jakościowa
 • tydzień
38 Czas pracy Czy w badanym tygodniu pracował(a) Pan / Pani w płatnych godzinach nadliczbowych? (z uwzględnieniem możliwości odbioru godzin) Zmienna jakościowa
 • tydzień
39 Pracujący według MOP Czy w badanym tygodniu zatrudniał(a) Pan / Pani pracowników najemnych? Zmienna jakościowa
 • tydzień
40 Pracujący według MOP Czy w badanym tygodniu zatrudniał(a) Pan / Pani pracowników najemnych? Zmienna jakościowa
 • tydzień
41 Poszukiwanie pracy Czy w celu znalezienia / podjęcia pracy byłby / byłaby Pan / Pani skłonny(a) zmienić miejsce zamieszkania?
 • PL-w obrębie województwa zamieszkania/PL-poza województwem zamieszkania/za granicą-w obrębie UE/za granicą-poza UE
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • tydzień
42 Pracujący według MOP Czy w ciągu 2 tygodni następujących po badanym tygodniu mógłby / mogłaby Pan / Pani podjąć pracę (inną lub dodatkową)? Zmienna jakościowa
 • dwa tygodnie (po tygodniu badanym)
43 Status na rynku pracy Czy w ciągu 2 tygodni następujących po badanym tygodniu mógłby / mogłaby Pan / Pani podjąć pracę? Zmienna jakościowa
 • dwa tygodnie (po tygodniu badanym)
44 Status na rynku pracy Czy w ciągu 2 tygodni następujących po badanym tygodniu mógłby / mogłaby Pan / Pani podjąć pracę? Zmienna jakościowa
 • dwa tygodnie (po tygodniu badanym)
45 Wypadki przy pracy Czy w ciągu 2018 r. był(a) Pan / Pani poszkodowany(a) w wypadku przy pracy? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
46 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, był(a) Pan / Pani uczniem (uczennicą) lub studentem (studentką)? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
47 Poszukiwanie pracy Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, podjął / podjęła Pan / Pani niżej wymienione starania, aby znaleźć pracę?
 • Poszukiwanie przez PUP/prywatne biuro pośrednictwa pracy/ogłoszenia/bezpośrednio w zakładzie pracy...
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
48 Poszukiwanie pracy Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, poszukiwał(a) Pan / Pani innej pracy (głównej lub dodatkowej)? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
49 Poszukiwanie pracy Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, poszukiwał(a) Pan / Pani pracy? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
50 Pracujący według MOP Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, pracował Pan / Pani w domu? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
51 Pracujący według MOP Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, pracował Pan / Pani w niedziele? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
52 Pracujący według MOP Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, pracował Pan / Pani w nocy? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
53 Pracujący według MOP Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, pracował Pan / Pani w soboty? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
54 Pracujący według MOP Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, pracował Pan / Pani wieczorem? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
55 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, uczestniczył(a) Pan / Pani w jakiejkolwiek pozaszkolnej formie zdobywania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności zawodowych / związanych z pracą zawodową spośród wymienionych na liście 97A? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
56 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, uczestniczył(a) Pan / Pani w szkoleniu wynikającym z tego programu (np. kurs / szkolenie, konferencja, seminarium, wykład)? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
57 Status na rynku pracy Czy w czasie Pana / Pani nieobecności w pracy otrzymuje Pan / Pani co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia netto? Zmienna jakościowa
 • tydzień
58 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Czy w obecnym miejscu pracy ma Pan / Pani określony przez przełożonego swój indywidualny program rozwoju zawodowego? (przykładem może być Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego obowiązujący pracowników służby cywilnej) Zmienna jakościowa
 • tydzień
59 Przeszłość zawodowa Czy w ostatnim miejscu pracy pracował(a) Pan / Pani jako: Zmienna jakościowa
 • tydzień
60 Poszukiwanie pracy Czy w tym czasie miał(a) Pan / Pani przerwę w poszukiwaniu pracy wynoszącą co najmniej 4 tygodnie? Zmienna jakościowa
 • tydzień
61 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, uczestniczył(a) Pan / Pani w jakiejkolwiek formie zdobywania wiedzy i rozijania swoich umiejętności w związku z rozwojem osobistym, aktywnością społeczną lub zainteresowaniami własnymi (chodzi o wiedzę i umiejętności niezwiązane bezpośrednio z pracą zawodową) spośród wymienionych na liście 97d? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
62 Przeszłość zawodowa Czy zatrudniał(a) Pan / Pani pracowników najemnych? Zmienna jakościowa
 • tydzień
63 Pracujący według MOP Czy zatrudniał(a) Pan / Pani pracowników najemnych? Zmienna jakościowa
 • rok temu (przed tygodniem badanym)
64 Poszukiwanie pracy Dlaczego nie poszukuje Pan / Pani pracy? Zmienna jakościowa
 • tydzień
65 Poszukiwanie pracy Dlaczego poszukuje Pan / Pani innej pracy? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
66 Pracujący według MOP Dlaczego pracuje Pan / Pani w niepełnym wymiarze czasu pracy? Zmienna jakościowa
 • tydzień
67 Przeszłość zawodowa Dlaczego przestał(a) Pan / Pani pracować? Zmienna jakościowa
 • tydzień
68 Pracujący według MOP Dlaczego w badanym tygodniu pracował(a) Pan / Pani dłużej niż zwykle? Zmienna jakościowa
 • tydzień
69 Pracujący według MOP Dlaczego w badanym tygodniu pracował(a) Pan / Pani krócej niż zwykle? Zmienna jakościowa
 • tydzień
70 Dane adresowe i terytorialne Gdzie mieści się instytucja (firma), która jest Pana / Pani głównym miejscem pracy? Zmienna jakościowa
 • tydzień
71 Czas pracy Ile godzin łącznie (w pracy głównej i dodatkowej) chciałby / chciałaby Pan / Pani pracować w tygodniu?
 • h
Zmienna ilościowa
 • tydzień
72 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Ile godzin w sumie poświęcił(a) Pan / Pani na wszystkie formy szkolenia / nauki w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany?
 • h
Zmienna ilościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
73 Czas pracy Ile godzin pracował(a) Pan / Pani w badanym tygodniu łącznie we wszystkich pracach dodatkowych? (rzeczywista liczba godzin)
 • h
Zmienna ilościowa
 • tydzień
74 Czas pracy Ile godzin pracował(a) Pan / Pani w badanym tygodniu w głównym miejscu pracy?
 • h
Zmienna ilościowa
 • tydzień
75 Czas pracy Ile godzin zwykle pracuje Pan / Pani w ciągu tygodnia w głównym miejscu pracy?
 • h
Zmienna ilościowa
 • tydzień
76 Pracujący według MOP Ile osób pracuje w Pana / Pani instytucji (firmie)? Zmienna jakościowa
 • tydzień
77 Dane identyfikacyjne Informacji udzielał(a):
 • osobiście respondent/inny członek gospodarstwa domowego
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
78 Poszukiwanie pracy Jak długo poszukuje / poszukiwał(a) Pan / Pani pracy?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • tydzień
79 Przeszłość zawodowa Jak długo pracował(a) Pan / Pani w ostatnim miejscu pracy? Proszę podać liczbę lat w zaokrągleniu do pełnego roku.
 • r.
Zmienna ilościowa
 • tydzień
80 Status na rynku pracy Jak długo trwa Pana / Pani nieobecność w pracy? (liczona od momentu zaprzestania wykonywania pracy do tygodnia badanego włącznie) Zmienna jakościowa
 • tydzień
81 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Jak długo trwało (będzie trwało) szkolenie / nauka? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
82 Poszukiwanie pracy Jak długo, licząc od ostatniej przerwy, poszukiwał(a) Pan / Pani pracy?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • tydzień
83 Status na rynku pracy Jak Pan / Pani ocenia swoją sytuację na rynku pracy w badanym tygodniu? Zmienna jakościowa
 • tydzień
84 Poszukiwanie pracy Jaka była Pana / Pani sytuacja bezpośrednio przed rozpoczęciem poszukiwania pracy? Zmienna jakościowa
 • przeszłość
85 Status na rynku pracy Jaka była Pana / Pani sytuacja rok temu? Zmienna jakościowa
 • rok temu (przed tygodniem badanym)
86 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Jaki jest (był) cel ostatnio odbywanego szkolenia / nauki? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
87 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Jaki jest Pana / Pani najwyższy poziom wykształcenia? Zmienna jakościowa
 • tydzień
88 Pracujący według MOP Jaki jest Pana / Pani ogólny staż pracy? Proszę podać liczbę lat w zaokrągleniu do pełnego roku.
 • r.
Zmienna ilościowa
 • tydzień
89 Status na rynku pracy Jaki jest Pana / Pani status zatrudnienia w obecnym miejscu pracy? Zmienna jakościowa
 • tydzień
90 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Jaki jest Pana / Pani zawód wyuczony? Zmienna jakościowa
 • tydzień
91 Rodzaj prowadzonej działalności Jaki rodzaj działalności prowadzi instytucja (firma), która jest Pana / Pani dodatkowym miejscem pracy? Zmienna jakościowa
 • tydzień
92 Rodzaj prowadzonej działalności Jaki rodzaj działalności prowadzi instytucja (firma), która jest Pana / Pani głównym miejscem pracy? Zmienna jakościowa
 • tydzień
93 Rodzaj prowadzonej działalności Jaki rodzaj działalności prowadziła instytucja (firma), w której Pan / Pani ostatnio pracował(a)? Zmienna jakościowa
 • tydzień
94 Rodzaj prowadzonej działalności Jaki rodzaj działalności prowadziła instytucja (firma), w której Pan / Pani pracował(a) rok temu? Zmienna jakościowa
 • rok temu (przed tygodniem badanym)
95 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Jakie są Pana / Pani źródła utrzymania w bieżącym miesiącu? Zmienna jakościowa
 • bieżący miesiąc
96 Poszukiwanie pracy Jakiego rodzaju pracy Pan / Pani poszukuje / poszukiwał(a)? Zmienna jakościowa
 • tydzień
97 Przeszłość zawodowa Kiedy przestał(a) Pan / Pani pracować? Proszę podać miesiąc i rok. Zmienna określająca czas
 • tydzień
98 Pracujący według MOP Kiedy rozpoczął / rozpoczęła Pan / Pani pracę w obecnym miejscu pracy? Proszę podać miesiąc i rok. Zmienna określająca czas
 • tydzień
99 Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności Które z następujących orzeczeń o niepełnosprawności Pan / Pani posiada? (wpisać, jeżeli respondent wyraził zgodę) Zmienna jakościowa
 • tydzień
100 Pracujący według MOP Na jaki okres jest Pan / Pani zatrudniony(a)? Zmienna jakościowa
 • tydzień
101 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Na jakim poziomie edukacji Pan / Pani się uczy / uczył(a)? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
102 Cechy demograficzne osób Symbol stanu cywilnego Zmienna jakościowa
 • tydzień
103 Cechy demograficzne osób Rok urodzenia Zmienna określająca czas
 • tydzień
104 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • tydzień
105 Dane adresowe i terytorialne W jakim regionie mieści się instytucja (firma), która jest Pana / Pani głównym miejscem pracy? (dotyczy krajów europejskich) Zmienna jakościowa
 • tydzień
106 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Stopień pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego Zmienna jakościowa
 • tydzień
107 Dane identyfikacyjne Numer kolejny gospodarstwa domowego w mieszkaniu Zmienna identyfikacyjna
108 Dane adresowe i terytorialne W jakim kraju mieści się instytucja (firma), która jest Pana / Pani głównym miejscem pracy? Zmienna jakościowa
 • tydzień
109 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Uwagi ankietera Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
110 Czas pracy Proszę podać liczbę nieopłaconych godzin nadliczbowych przepracowanych w badanym tygodniu:
 • h
Zmienna ilościowa
 • tydzień
111 Czas pracy Proszę podać liczbę płatnych godzin nadliczbowych przepracowanych w badanym tygodniu:
 • h
Zmienna ilościowa
 • tydzień
112 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Z czyjej inicjatywy szkolenie / nauka zostało podjęte? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
113 Dane adresowe i terytorialne W jakim województwie mieści się instytucja (firma), która jest Pana / Pani głównym miejscem pracy? Zmienna adresowa
 • tydzień
114 Pracujący według MOP Proszę ocenić, w jakim stopniu praca główna, którą Pan / Pani obecnie wykonuje zgodna jest z posiadanymi przez Pana / Panią wykształceniem? Zmienna jakościowa
 • tydzień
115 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Proszę podać główne źródło utrzymania. Zmienna jakościowa
 • bieżący miesiąc
116 Cechy społeczno-ekonomiczne osób W jakiej dziedzinie Pan / Pani się kształci / kształcił(a)? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
117 Cechy społeczno-ekonomiczne osób W jakim systemie Pan / Pani się uczy / uczył(a)? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
118 Cechy społeczno-ekonomiczne osób W którym roku uzyskał(a) Pan / Pani obecny poziom wykształcenia? Zmienna określająca czas
 • tydzień
119 Cechy społeczno-ekonomiczne osób W jakiej dziedzinie osiągnął / osiągnęła Pan / Pani najwyższy poziom wykształcenia? Zmienna jakościowa
 • tydzień
120 Cechy społeczno-ekonomiczne osób W jakiej dziedzinie uzyskał / uzyskała Pan / Pani dodatkowe wykształcenie zawodowe? Zmienna jakościowa
 • tydzień
121 Cechy społeczno-ekonomiczne osób W jakiej dziedzinie Pan / Pani się uczy / uczył(a)? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
122 Czas pracy W jakim wymiarze czasu Pan / Pani pracuje? Zmienna jakościowa
 • tydzień
123 Wynagrodzenia Przy jakim minimalnym miesięcznym wynagrodzeniu netto byłby / byłaby Pan / Pani gotów / gotowa podjąć pracę?
Zmienna ilościowa
 • tydzień
124 Pracujący według MOP W jakim zawodzie pracował(a) Pan / Pani w badanym tygodniu? Zmienna jakościowa
 • tydzień
125 Przeszłość zawodowa W jakim zawodzie Pan / Pani ostatnio pracował(a)? Zmienna jakościowa
 • tydzień
126 Wynagrodzenia Proszę podać wysokość swoich zarobków w głównym miejscu pracy za poprzedni miesiąc:
 • netto/brutto
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • poprzedni miesiąc