Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
BGK SFK 04 - dane w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym: fundusze kredytowe i przepływowe) - dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok poprzedzający rok badania
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Udzielone kredyty (wypłata transz)
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok poprzedzający rok badania
3 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpłaty za złomowanie statków
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok poprzedzający rok badania
4 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Inne wpływy
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok poprzedzający rok badania
5 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Spłata kredytów, dopłat
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok poprzedzający rok badania
6 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Składki armatorów
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok poprzedzający rok badania
7 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wydatki na realizację Programu Rządowego
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok poprzedzający rok badania
8 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Inne wpływy
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok poprzedzający rok badania
9 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe wpływy
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok poprzedzający rok badania
10 Dane bilansowe Rezerwy i inne pasywa
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
11 Dane bilansowe Fundusze specjalne i inne zobowiązania
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
12 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy z podatku dochodowego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
13 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wsparcie inwestycji
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
14 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty obsługi Funduszu
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
15 Dane bilansowe Aktywa trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
16 Dane bilansowe Zobowiązania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
17 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wypłaty premii termomodernizacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
18 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zobowiązania udzielone i otrzymane _ pozycja pozabilansowa
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
19 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Spłata części odsetek od kredytów pobranych przez studentów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
20 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Umorzenia
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
21 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Obligacje
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
22 Dane bilansowe Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
23 Dane bilansowe Fundusze
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
24 Dane bilansowe Należności
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
25 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe koszty działania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
26 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty działania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
27 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
28 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
29 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Środki budżetowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
30 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy z inwestycji wolnych środków
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
31 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wydatki na zadania drogowe
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
32 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Obsługa kredytów i obligacji
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
33 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Finansowanie systemów poboru opłat za przejazd
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
34 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy z odsetek
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
35 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Inne wydatki
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
36 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Inne wpływy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
37 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Środki na dofinansowanie wkładu własnego / spłatę części kredytu MdM
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
38 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Finansowe wsparcie budownictwa socjalnego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
39 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
40 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Środki z budżetu państwa
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
41 Dane bilansowe Zobowiązania
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
42 Dane bilansowe Inne aktywa
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
43 Dane bilansowe Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
44 Dane bilansowe Należności
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
45 Dane bilansowe Papiery wartościowe
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
46 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wydatki z tytułu przygotowania do wykupu nieruchomości
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
47 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wykup nieruchomości
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
48 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wynagrodzena prowizyjne dla BGK
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
49 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Inne płatnosci
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
50 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpłaty dla podwykonawców na podstawie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
51 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Gromadzenie danych o drogach publicznych
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
52 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Usługi doradcze
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
53 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zakup urządzeń do ważenia pojazdów
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
54 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpłaty na rzecz Spółek Drogowych
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
55 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpłaty na rzecz Spółek
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
56 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy z tytułu kwot odzyskanych przez GDKiA na podstwie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
57 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe wpływy
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
58 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy od Spółek Drogowych
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
59 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy od spółek
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
60 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy z opłat drogowych, kar i grzywien
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
61 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy z poboru opłat za przejazd
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
62 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Refundacja z Funduszy UE
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
63 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kredyty / obligacje
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
64 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Opłata paliwowa
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni