Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
F-01/dk - kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
2 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
3 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk ze sprzedaży
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
4 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata ze sprzedaży
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
5 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
6 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
7 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
8 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
9 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
10 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
11 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
12 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk brutto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
13 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata brutto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
14 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy (księgowy)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
15 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
16 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
17 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
18 Nakłady inwestycyjne Nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
19 Nakłady inwestycyjne Nakłady na zakup używanych środków trwałych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
20 Nakłady inwestycyjne Nakłady na wartości niematerialne i prawne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
21 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
22 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety