Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
KFK SFK 01 - dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
2 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
3 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
4 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
5 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe - inne zobowiązania finansowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
6 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe-Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
7 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
8 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe inne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
9 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
10 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe-inne długoterminowe aktywa finansowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
11 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartościowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
12 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
13 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
14 Dane bilansowe Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
15 Dane bilansowe Rzeczowe aktywa trwałe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
16 Dane bilansowe Inne wartości niematerialne i prawne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
17 Nakłady inwestycyjne Koszty zakończonych prac rozwojowych
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
18 Dane bilansowe Wartości niematerialne i prawne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
19 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (koszty)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
20 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty finansowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
21 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (przychody)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
22 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów finansowych (koszty)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
23 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (koszty)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
24 Dane bilansowe Rzeczowe aktywa trwałe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
25 Dane bilansowe Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
26 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
27 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów finansowych (koszty)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
28 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (koszty)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
29 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody finansowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
30 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów finansowych (przychody)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
31 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (przychody)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
32 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
33 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
34 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
35 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
36 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek akcyzowy ogółem
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
37 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
38 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
39 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie materiałów i energii
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
40 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
41 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
42 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
43 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zmiana stanu produktów
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
44 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty operacyjne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni