Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
G-09.5 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa górniczego
 • Pozycje rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa górniczego - G-09.5
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
2 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Aktywa przedsiębiorstwa górniczego
 • Pozycje aktywów przedsiębiorstwa górniczego - G-09.5
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
3 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Rzeczowe środki trwałe
 • Rodzaje rzeczowych środków trwałych przedsiębiorstwa górniczego - G-09.5
 • Zmiany w rzeczowych środkach trwałych przedsiębiorstwa górniczego - G-09.5
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
 • od początku roku do końca miesiąca
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
4 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty działalności operacyjnej przedsiębiorstwa górniczego
 • Układ rodzajowy kosztów przedsiebiorstwa górniczego - G-09.5
 • Rozliczenie kosztów rodzajowych przedsiębiorstwa górniczego - G-09.5
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
5 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen nabycia
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
6 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty działalności operacyjnej wg r-ku porównawczego kosztów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
7 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
8 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zmiana stanu produktów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
9 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty działalności operacyjnej wg roku kalkulacyjnego kosztów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
10 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zarejestrowani pracownicy
 • Rodzaje zarejestrowanych pracowników - G-09.5
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca