Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
PCA SFK 01 - dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
2 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
3 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
4 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
5 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
6 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
7 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
8 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty operacyjne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
9 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
10 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
11 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
12 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy (księgowy)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
13 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) brutto
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
14 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów finansowych (koszty)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
15 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (koszty)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
16 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
17 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (przychody)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
18 Dane bilansowe Zysk (strata) netto
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
19 Dane bilansowe Należności długoterminowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
20 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
21 Dane bilansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
22 Dane bilansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
23 Dane bilansowe Aktywa obrotowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
24 Dane bilansowe Zapasy
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
25 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
26 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
27 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
28 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe-Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
29 Dane bilansowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
30 Dane bilansowe Rezerwy na zobowiązania
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
31 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
32 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
33 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
34 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni