Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
F-02/dk - roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Dane bilansowe Aktywa obrotowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
4 Dane bilansowe Aktywa razem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
5 Dane bilansowe Aktywa trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
6 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Bezzwrotne środki zagraniczne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Dane bilansowe Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
11 Dane bilansowe Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
12 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
13 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe-inne długoterminowe aktywa finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
14 Dane bilansowe Długoterminowe kredyty bankowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
15 Dane bilansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
16 Dotacje Dotacje - dotacje budżetu państwa
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Dotacje Dotacje - dotacje jednostek samorządu terytorialnego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje do działalności podstawowej
 • Dane uzupełniajace do rachunku zysków i strat
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje do produktów (wyrobów i usług)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Środki trwałe brutto Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) - wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych)
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - odpisy amortyzacyjne
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Środki trwałe brutto Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - odpisy amortyzacyjne
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Nakłady inwestycyjne Finansowanie nakładów na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych
 • Źródła finansowania nakładów (F-03, F-02/dk)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Nakłady inwestycyjne Finansowanie nakładów na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących
 • Źródła finansowania nakładów (F-03, F-02/dk)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Nakłady inwestycyjne Finansowanie nakładów na pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
 • Źródła finansowania nakładów (F-03, F-02/dk)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Nakłady inwestycyjne Finansowanie nakładów na środki trwałe
 • Źródła finansowania nakładów (F-03, F-02/dk)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Nakłady inwestycyjne Finansowanie nakładów na wartości niematerialne i prawne
 • Źródła finansowania nakładów (F-03, F-02/dk)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Nakłady inwestycyjne Finansowanie nakładów ogółem
 • Źródła finansowania nakładów (F-03, F-02/dk)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Dane bilansowe Fundusze specjalne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
31 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - długoterminowe aktywa finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
36 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - nieruchomości
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
37 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
38 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
39 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe-Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
40 Dane bilansowe Zmiana wartości sumy bilansowej
 • %
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
41 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) podstawowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
42 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) własny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
43 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
44 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
45 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
46 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
47 Nakłady inwestycyjne Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
48 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
49 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
50 Dane bilansowe Krótkoterminowe kredyty bankowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
51 Dane bilansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
52 Nakłady inwestycyjne Nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących z importu
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - przypada na import z nakładów na środki trwałe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
53 Nakłady inwestycyjne Nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na budowę, zakup i ulepszenie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
54 Nakłady inwestycyjne Nakłady na zakup używanych środków trwałych
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na budowę, zakup i ulepszenie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
55 Dane bilansowe Należne wpłaty na kapitał podstawowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
56 Dane bilansowe Należności długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
57 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe dochodzone na drodze sądowej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
58 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
59 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
60 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
61 Środki trwałe brutto Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
62 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
63 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odpisy aktualizujące wartość należności
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
64 Środki trwałe brutto Odpisy amortyzacyjne w roku sprawozdawczym
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - odpisy amortyzacyjne
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
65 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
66 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
67 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
68 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
69 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki z budżetu państwa (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
70 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki związane ze spłatą długu (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
71 Dane bilansowe Pasywa razem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
72 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Płatnosci z budżetu środków europejskich (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
73 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy - część bieżąca
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
74 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy - część odroczona
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
75 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy (księgowy)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
76 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - rodzaje
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
77 Środki trwałe brutto Posiadanie środków trwałych i poniesienie nakładów inwestycyjnych
 • Jednostka w roku sprawozdawczym (F-03)
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
78 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
79 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty rodzajowe - transfery na rzecz ludnosci
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
80 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty rodzajowe-podróże służbowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
81 Nakłady inwestycyjne Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
82 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
83 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
84 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
85 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
86 Dane bilansowe Przeszacowanie poszczególnych wartości bilansowych w związku ze zmianą cen i różnic kursowych Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
87 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
88 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody należne z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
89 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
90 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
91 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
92 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
93 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Rezerwy na przyszłe zobowiązania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
94 Dane bilansowe Rezerwy na zobowiązania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
95 Cechy organizacyjno-prawne Rodzaj sporządzanego sprawozdania Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
96 Cechy organizacyjno-prawne Rok obrotowy
 • Data rozpoczęcia/zakończenia
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
97 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • dane uzupełniające do bilansu
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
98 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
99 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Rozwiązane rezerwy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
100 Dane bilansowe Rzeczowe aktywa trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
101 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie materiałów i energii
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
102 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
103 Cechy organizacyjno-prawne Wykazanie danych bilansowych według stanu na dzień 31 XII i sporządzenie rachunku zysków i strat za rok kalendarzowy. Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
104 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
105 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
106 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata brutto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
107 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk brutto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
108 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
109 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
110 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
111 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
112 Dane bilansowe Zaliczki na środki trwałe w budowie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
113 Dane bilansowe Środki trwałe - urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
114 Dane bilansowe Środki trwałe - budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
115 Dane bilansowe Środki trwałe - grunty
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
116 Dane bilansowe Środki trwałe netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
117 Dane bilansowe Wartości niematerialne i prawne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
118 Dane bilansowe Udziały (akcje) własne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
119 Dane bilansowe Zapasy - Zaliczki na dostawy i usługi
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
120 Dane bilansowe Zapasy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
121 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
122 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
123 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
124 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
125 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
126 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
127 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
128 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
129 Dane bilansowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
130 Koszty pracy Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
131 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - transfery na rzecz ludności
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
132 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zobowiązania umorzone
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
133 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zobowiązania umorzone przez jednostki samorządu terytorialnego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
134 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
135 Środki trwałe brutto Wartość brutto środków trwałych - zmniejszenie wartości brutto
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na budowę, zakup i ulepszenie
 • Środki trwałe - zmniejszenie wartości brutto
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
136 Środki trwałe brutto Środki trwałe brutto
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na budowę, zakup i ulepszenie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
137 Środki trwałe brutto Wartość brutto środków trwałych - wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na budowę, zakup i ulepszenie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
138 Środki trwałe brutto Środki trwałe brutto
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych - stan na koniec roku
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
139 Cechy organizacyjno-prawne Sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat za rok kalendarzowy. Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
140 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
141 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
142 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
143 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia (koszty działalności)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
144 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia ze stosunku pracy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
145 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - rodzaje
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
146 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
147 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk ze sprzedaży
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
148 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata ze sprzedaży
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
149 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zmiana stanu produktów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
150 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
151 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość brutto (tj. bez potrącenia umorzeń) wartości niematerialnych i prawnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
152 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość brutto - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje
 • Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
153 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość brutto - prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, użytkowych oraz zdobniczych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
154 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość brutto - koszty zakończonych prac rozwojowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
155 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość brutto - koszty zakończonych prac rozwojowych - związane z eksploatacją złóż
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
156 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość firmy brutto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
157 Środki trwałe brutto Wartość nowych oraz ulepszonych środków trwałych, przyjętych do ewidencji w roku sprawozdawczym (bez zakupu używanych)
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość nowych środków trwałych przyjętych do ewidencji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
158 Środki trwałe brutto Wartość brutto środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing finansowy
 • Leasing finansowy
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
159 Środki trwałe brutto Wartość brutto środków trwałych oddanych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania w leasing finansowy
 • Leasing finansowy
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
160 Środki trwałe brutto Środki trwałe otrzymane
 • Środki trwałe otrzymane
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
161 Środki trwałe brutto Środki trwałe przekazane
 • Środki trwałe przekazane
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego