Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ZUS KSI-CRU 01 - dane dotyczące ubezpieczonych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacji podatkowej NIP płatnika Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Numer PESEL płatnika Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny REGON płatnika Zmienna identyfikacyjna
4 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • miesiąc
5 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
6 Ubezpieczeni i płatnicy składek Kod pracy w szczególnych warunkach / szczególnym charakterze Zmienna jakościowa
 • miesiąc
7 Czas pracy Wymiar czasu pracy Zmienna jakościowa
 • miesiąc
8 Ubezpieczeni i płatnicy składek Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
9 Ubezpieczeni i płatnicy składek Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
10 Ubezpieczeni i płatnicy składek Kod świadczenia / przerwy w opłacaniu składek Zmienna jakościowa
 • miesiąc
11 Ubezpieczeni i płatnicy składek Kod tytułu ubezpieczenia Zmienna jakościowa
 • miesiąc
 • 31 marca
 • 31 grudnia
12 Ubezpieczeni i płatnicy składek Rodzaj ubezpieczenia Zmienna identyfikacyjna
13 Ubezpieczeni i płatnicy składek Data objęcia ubezpieczeniem Zmienna określająca czas
 • miesiąc
 • 31 marca
 • 31 grudnia
14 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Gmina, Dzielnica / delegatura, Powiat, Województwo, Numer telefonu, Kod kraju, Zagraniczny kod pocztowy, ) Zmienna adresowa
 • miesiąc
15 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna identyfikacyjna
16 Ubezpieczeni i płatnicy składek Kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zmienna jakościowa
 • miesiąc
17 Ubezpieczeni i płatnicy składek Kwota składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez ubezpieczonego
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
18 Ubezpieczeni i płatnicy składek Okres (od – do), za jaki wystąpiła wypłata świadczenia lub przerwa w opłacaniu składek Zmienna określająca czas
 • miesiąc
19 Ubezpieczeni i płatnicy składek Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
20 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • miesiąc
21 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Dzielnica / delegatura, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Województwo, Powiat, Numer telefonu, Zagraniczny kod pocztowy, Kod kraju, ) Zmienna adresowa
 • miesiąc
 • 31 marca
 • 31 grudnia
22 Dane adresowe i terytorialne Adres zameldowania (składowe: Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Gmina, Dzielnica / delegatura, Powiat, Województwo, Numer telefonu, Kod kraju, Zagraniczny kod pocztowy, ) Zmienna adresowa
 • miesiąc
 • 31 marca
 • 31 grudnia
23 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
24 Dane identyfikacyjne Drugie imię Zmienna identyfikacyjna
25 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna
26 Ubezpieczeni i płatnicy składek Przychód należny za inny rok kalendarzowy stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
27 Ubezpieczeni i płatnicy składek Rok, za który należny był przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Zmienna określająca czas
 • dzień ostatniego przetargu
28 Ubezpieczeni i płatnicy składek Przychód należny za inny rok kalendarzowy stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
29 Ubezpieczeni i płatnicy składek Rok, za który należny był przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe Zmienna określająca czas
 • dzień ostatniego przetargu
30 Ubezpieczeni i płatnicy składek Przychód niestanowiący podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacony w danym miesiącu
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
31 Ubezpieczeni i płatnicy składek Przychód należny za inny rok kalendarzowy niestanowiący podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacony w danym miesiącu
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
32 Ubezpieczeni i płatnicy składek Rok, za który należny był przychód niestanowiący podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacony w danym miesiącu Zmienna określająca czas
 • dzień ostatniego przetargu
33 Ubezpieczeni i płatnicy składek Okres wykonywania pracy nauczycielskiej Zmienna określająca czas
 • miesiąc
34 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Wymiar zatrudnienia - nauczyciel Zmienna jakościowa
 • miesiąc