Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
TFI - sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane bilansowe Aktywa obrotowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Dane bilansowe Aktywa razem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Dane bilansowe Aktywa trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
4 Dane bilansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Dane bilansowe Fundusze specjalne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
6 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
8 Kapitał zagraniczny w Polsce Nazwa akcjonariusza i kraj pochodzenia.
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
9 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) podstawowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
10 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) własny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
11
 • Wpływ COVID na działania przedsiębiorstwa - negatywny
 • Działania podjęte w związku z COVID-19 - pozytywny
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • I półrocze
 • rok
12
 • Wpływ COVID na działania przedsiębiorstwa - wzrost
 • Wpływ COVID na działania przedsiębiorstwa - spadek
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
13 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
14 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Prosimy zaznaczyć odpowiedź: Tak lub Nie
 • Odpowiedzi TAK/NIE
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
15 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
16 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Liczba placówek tworzących sieć dystrybucji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
 • Sieć dystrybucji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
17 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Przychody z działalności operacyjnej TFI
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
18 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
19 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) zapasowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
20 Dane bilansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
21 Dane bilansowe Należne wpłaty na kapitał podstawowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
22 Dane bilansowe Należności długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
23 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe dochodzone na drodze sądowej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
24 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe inne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
25 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
26 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
27 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
28 Dane bilansowe Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
29 Dane bilansowe Pasywa razem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
30 Dane bilansowe Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
31 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe - pozostałe zobowiązania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
32 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Pracujący w TFI
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
33 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Prosimy zaznaczyć odpowiedź: Tak lub Nie
 • Odpowiedzi TAK/NIE
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
35 Dane bilansowe Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
36 Dane bilansowe Rezerwy na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
37 Dane bilansowe Rezerwy na zobowiązania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
38 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
39 Dane bilansowe Rzeczowe aktywa trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
40 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Jeżeli odpowiedź NIE, to należy podać datę rozpoczęcia i datę zakończenia roku obrotowego.
 • Odpowiedzi TAK?NIE
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
41 Dane bilansowe Środki trwałe - budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
42 Dane bilansowe Środki trwałe - grunty
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
43 Dane bilansowe Środki trwałe - inne środki trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
44 Dane bilansowe Środki trwałe - środki transportu
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
45 Dane bilansowe Środki trwałe - urządzenia techniczne i maszyny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
46 Dane bilansowe Środki trwałe netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
47 Dane bilansowe Środki trwałe w budowie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
48 Dane bilansowe Udziały (akcje) własne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
49 Dane bilansowe Wartości niematerialne i prawne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
50 Dane bilansowe Zaliczki na środki trwałe w budowie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
51 Dane bilansowe Zapasy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
52 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
53 Dane bilansowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
54 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
55 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
56 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
57 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
58 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
59 Dane bilansowe Zysk (strata) netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
60 Dane bilansowe Zysk (strata) z lat ubiegłych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
61 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - długoterminowe aktywa finansowe
 • Wybrane aktywa finansowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
62 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - pozostałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
63 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe - pozostałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
64 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe
 • Wybrane aktywa finansowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
65 Kapitał zagraniczny w Polsce Nazwa akcjonariusza.
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
66 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Przychody z opłat za zarządzanie funduszami i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
67 Wynagrodzenia Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
68 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Opłata manipulacyjna
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
69 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody z działalności
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
70 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
71 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pokrycie ponad limitowanych kosztów funduszy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
72 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
73 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie materiałów i energii
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
74 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
75 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
76 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia (koszty działalności)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
77 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
78 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
79 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
80 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Zysk / strata ze sprzedaży TFI
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
81 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
82 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
83 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
84 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
85 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
86 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
87 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
88 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
89 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
90 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) z podstawowej działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
91 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
92 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
93 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
94 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
95 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów finansowych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
96 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
97 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
98 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
99 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
100 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów finansowych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
101 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
102 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) brutto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
103 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
104 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy (księgowy)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
105 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Prosimy podać, w których państwach członkowskich towarzystwo ma oddział lub prowadzi działalność w innej formie.
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
 • Liczba porządkowa
Zmienna jakościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
106 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
107 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Nazwa funduszu, którym zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych
 • Nazwa funduszu inwestycyjnego
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
108 Cechy organizacyjno-prawne Należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego.
 • Data w układzie: dzień, miesiąc, rok
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • rok
109 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Rodzaj funduszu inwestycyjnego
 • Rodzaj funduszu inwestycyjnego
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
110 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Specjalizacja funduszu
 • Specjalizacja funduszu
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
111 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Typ zarządzania
 • Typ zarządzania
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
112 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Prosimy o wpisanie znak "X" w kratce z symbolem właściwej odpowiedzi.
 • Przedmiot działalności TFI
Rozwiń grupowanie
 • 1,2,3,4,5
Zmienna jakościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego