Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ARM SFK 01 - dane o stanie zapasów i rezerw materiałowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane bilansowe Zapasy
Zmienna ilościowa
  • rok poprzedzający rok badania