Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
BFG SFK 04 - dane dotyczące bilansu finansowo-księgowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Stan Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Aktywa stanowiące pokrycie FOŚG - inne
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Aktywa stanowiące pokrycie FOŚG - jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
4 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Aktywa stanowiące pokrycie FOŚG - bony i obligacje NBP
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Aktywa stanowiące pokrycie FOŚG - skarbowe papiery wartościowe
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
6 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Aktywa stanowiące pokrycie FOŚG
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Dane bilansowe Zobowiązania BFG wobec deponentów
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Dane bilansowe Zobowiązania BFG wobec deponentów banków
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Dane bilansowe Zobowiązania BFG wobec deponentów SKOK-ów
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Dane bilansowe Papiery wartościowe i inne aktywa finansowe
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Dane bilansowe Należności od budżetu państwa
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Dane bilansowe Pozostałe należności i roszczenia
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Dane bilansowe Należności od instytucji finansowych
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Dane bilansowe Środki pieniężne
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego