Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
BGK SFK 03 - dane dotyczące funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym: fundusze kredytowe i przepływowe) - dane bilansowe
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane bilansowe Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - odsetki
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
2 Dane bilansowe Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - premia
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
3 Dane bilansowe Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - dyskonto
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
4 Dane bilansowe Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - kapitał
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
5 Dane bilansowe Zobowiązania wobec instytucji finansowych - odsetki
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
6 Dane bilansowe Zobowiązania wobec instytucji finansowych - kapitał
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
7 Dane bilansowe Należności z tytułu transakcji SWAP
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
8 Dane bilansowe Należności od sektora niefinansowego
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
9 Dane bilansowe Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
10 Dane bilansowe Dłużne papiery wartościowe - pozostałe
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
11 Dane bilansowe Dłużne papiery wartościowe - budżetu państwa i budżetów terenowych
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
12 Dane bilansowe Dłużne papiery wartościowe - banków
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
13 Dane bilansowe Należności od sektora budżetowego
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
14 Dane bilansowe Należności od sektora finansowego
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
15 Dane bilansowe Rezerwy i inne pasywa
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
16 Dane bilansowe Zobowiązania wobec instytucji finansowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
17 Dane bilansowe Inne aktywa
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
18 Finansowe aktywa i pasywa Dłużne papiery wartościowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
19 Dane bilansowe Należności od innych instytucji finansowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału