Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
EU-SILC-G - europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dochody gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe otrzymywało w roku poprzedzającym badanie któreś z wymienionych poniżej świadczeń? Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • Świadczenie
Rozwiń grupowanie
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
2 Aktywność ekonomiczna Aktywność zawodowa (główny rodzaj) Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
3 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Czy osoba posiada ważne orzeczenie ustalające niepełnosprawność, niezdolność do pracy lub inwalidztwo? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
4 Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzało się, że nie byli Państwo w stanie ze względów finansowych uiszczać w terminie:
 • Zaległości gospodarstw domowych w opłatach mieszkaniowych
Rozwiń grupowanie
 • Zaległości w opłatach
Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
5 Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych Czy w Pana / Pani gospodarstwie domowym jest:
 • Wybrane dobra trwałego użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • Posiadanie dóbr trwałego użytkowania
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
6 Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych Czy wszyscy członkowie Pana / Pani gospodarstwa domowego mają możliwość wyjazdu na przynajmniej tygodniowy wypoczynek raz w roku (w tym również do drugiego domu / mieszkania, domku letniskowego lub do rodziny, znajomych)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
7 Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe stać na:
 • Wybrane potrzeby gospodarstw domowych
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
8 Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych Czy w Pana / Pani gospodarstwie domowym wymienia się zniszczone lub uszkodzone meble? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
9 Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe byłoby w stanie pokryć z własnych środków nieoczekiwany wydatek w wysokości 1450 złotych? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
10 Aktywność ekonomiczna Aktualny status na rynku pracy Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
11 Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych Jak długo (w przypadku braku bieżących dochodów) posiadane oszczędności pozwoliłyby Pana / Pani gospodarstwu domowemu utrzymać ten sam poziom życia? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
12 Zasobność gospodarstw domowych Jaka jest cena rynkowa Pana / Pani mieszkania tzn. gdyby planował(-a) Pan / Pani sprzedać to mieszkanie, to jaką cenę mógłby / mogłaby Pan / Pani uzyskać?
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
13 Zasobność gospodarstw domowych Czy ktokolwiek z Pana / Pani gospodarstwa domowego posiada jakiekolwiek nieruchomości takie jak domy mieszkania, garaże, grunty? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
14 Zasobność gospodarstw domowych Czy poza głównym miejscem zamieszkania ktokolwiek z Pana / Pani gospodarstwa domowego posiada jakiekolwiek inne nieruchomości takie jak domy, mieszkania, garaże, grunty? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
15 Zasobność gospodarstw domowych Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że nie byli Państwo w stanie ze względów finansowych uiszczać w terminie rachunków niezwiązanych z mieszkaniem tj. za edukację, ochronę zdrowia? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
16 Zasobność gospodarstw domowych Jaka była łączna miesięczna kwota spłaty posiadanych przez gospodarstwo domowe pożyczek / kredytów w ostatnim miesiącu (oprócz kredytów na zakup / wykup użytkowanego mieszkania)?
Zmienna ilościowa
 • ostatni miesiąc
17 Zasobność gospodarstw domowych Z jakich źródeł gospodarstwo domowe zaciągnęło pożyczki / kredyty (oprócz kredytów na zakup / wykup użytkowanego mieszkania)?
 • Źródło zaciągnięcia pożyczki/kredytu
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
18 Zasobność gospodarstw domowych Na jaki cel gospodarstwo domowe zaciągnęło pożyczki / kredyty (oprócz kredytów na zakup / wykup użytkowanego mieszkania)?
 • Cel zaciągnięcia pożyczki/kredytu
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
19 Zasobność gospodarstw domowych Ile posiada pożyczek / kredytów?
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
20 Zasobność gospodarstw domowych Czy gospodarstwo domowe obecnie posiada pożyczki / kredyty inne niż kredyt na zakup / wykup użytkowanego mieszkania? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
21 Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych Czy na koniec typowego miesiąca Pana / Pani gospodarstwo domowe odkłada pieniądze, czy musi korzystać z oszczędności lub pożyczać pieniądze? Zmienna jakościowa
 • ostatni miesiąc
22 Charakterystyka gospodarstw domowych Jaka była łączna kwota wydatków na prywatne środki transportu w poprzednim miesiącu?
Zmienna ilościowa
 • ostatni miesiąc
23 Charakterystyka gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe korzysta z prywatnych środków transportu np. samochodów, motorów? Zmienna jakościowa
 • ostatni miesiąc
24 Charakterystyka gospodarstw domowych Jaka była łączna kwota wydatków na transport publiczny w poprzednim miesiącu?
Zmienna ilościowa
 • ostatni miesiąc
25 Charakterystyka gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe korzysta regularnie z transportu publicznego? Zmienna jakościowa
 • ostatni miesiąc
26 Charakterystyka gospodarstw domowych Jaka była łączna kwota wydatków na posiłki / napoje w poprzednim miesiącu?
Zmienna ilościowa
 • ostatni miesiąc
27 Charakterystyka gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe spożywa posiłki / pije napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) poza domem? Zmienna jakościowa
 • ostatni miesiąc
28 Charakterystyka gospodarstw domowych Jaką kwotę gospodarstwo przeznaczyło w poprzednim miesiącu na jedzenie i napoje bezalkoholowe spożywane w domu?
Zmienna ilościowa
 • ostatni miesiąc
29 Stan zdrowia członków gospodarstw domowych Czy z powodu problemów zdrowotnych dziecko (w wieku 0-15 lat) ma ograniczoną zdolność do wykonywania czynności, jakie dzieci w tym wieku zwykle wykonują, trwającą co najmniej 6 ostatnich miesięcy? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
30 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Data wyprowadzenia się z gospodarstwa domowego lub data śmierci Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
31 Dochody gospodarstw domowych Jaki łączny dochód netto uzyskało w ubiegłym roku Pana / Pani gospodarstwo domowe z własności o charakterze finansowym?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
32 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku Pana / Pani gospodarstwo domowe uzyskało jakikolwiek dochód z własności o charakterze finansowym? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
33 Dochody gospodarstw domowych Czy Pan / Pani bądź którykolwiek z członków Pana / Pani gospodarstwa domowego otrzymywali w ubiegłym roku dochód z tytułu wynajmu nieruchomości? Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
34 Dochody gospodarstw domowych Czy Pan / Pani bądź którykolwiek z członków Pana / Pani gospodarstwa domowego otrzymywali w ubiegłym roku dochód z tytułu wynajmu nieruchomości? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
35 Dochody gospodarstw domowych Czy w Pana / Pani gospodarstwie domowym osoby, o których mowa w pytaniu DD 18, miały w ubiegłym roku niezależne źródło(-ła) dochodów? Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
36 Dochody gospodarstw domowych Czy w Pana / Pani gospodarstwie domowym osoby, o których mowa w pytaniu DD 18, miały w ubiegłym roku niezależne źródło(-ła) dochodów? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
37 Dochody gospodarstw domowych Czy w Pana / Pani gospodarstwie domowym osoby, o których mowa w pytaniu DD 18, otrzymywały w ubiegłym roku któreś z wymienionych poniżej świadczeń? A. Renta rodzinna, Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
38 Dochody gospodarstw domowych Czy w Pana / Pani gospodarstwie domowym osoby, o których mowa w pytaniu DD 18, otrzymywały w ubiegłym roku któreś z wymienionych poniżej świadczeń? A. Renta rodzinna Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
39 Dochody gospodarstw domowych Proszę podać dochód netto Pana / Pani gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł w ubiegłym roku.
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
40 Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych Czy biorąc pod uwagę całkowity dochód netto gospodarstwa domowego są Państwo w stanie „związać koniec z końcem”, czyli mają możliwość poniesienia wszelkich niezbędnych wydatków? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
41 Dochody gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe otrzymało w ubiegłym roku dodatek mieszkaniowy? Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
42 Dochody gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe otrzymało w ubiegłym roku dodatek mieszkaniowy? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
43 Rozchody gospodarstw domowych Czy ktoś z Pana / Pani gospodarstwa domowego dokonywał w ubiegłym roku dopłaty do podatku dochodowego / zaliczek od osób fizycznych przy rozliczeniu z Urzędem Skarbowym? Jeżeli Tak › jaka była łączna kwota dopłaty?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
44 Rozchody gospodarstw domowych Czy ktoś z Pana / Pani gospodarstwa domowego dokonywał w ubiegłym roku dopłaty do podatku dochodowego / zaliczek od osób fizycznych przy rozliczeniu z Urzędem Skarbowym? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
45 Dochody gospodarstw domowych Czy w Pana / Pani gospodarstwie domowym są osoby, które w dniu 31 grudnia poprzedniego roku nie miały ukończonych 16 lat. Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
46 Rozchody gospodarstw domowych Formy spłaty: Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
47 Dane identyfikacyjne Identyfikator gospodarstwa Zmienna identyfikacyjna
48 Dane identyfikacyjne Identyfikator osoby Zmienna identyfikacyjna
49 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
50 Dochody gospodarstw domowych Kwota dodatku energetycznego.
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
51 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data sporządzenia ankiety Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
52 Dane identyfikacyjne Relacja między członkami gospodarstwa domowego
 • ID (numer członka rodziny)
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
53 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Poziom wykształcenia Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
54 Migracje Czas przebywania za granicą osób niebędących członkami gospodarstwa Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
55 Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych Czy zdarzyło się, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie byli Państwo w stanie ze względów finansowych uiszczać w terminie spłat rat kredytów, pożyczek innych niż kredyt na zakup lub wykup użytkowanego mieszkania? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
56 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Ilu członków Pana / Pani gospodarstwa domowego (łącznie z Panem / Panią) w ubiegłym roku wpłaciło składki do KRUS?
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
57 Dochody gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe otrzymywało w roku poprzedzającym badanie inną pomoc pieniężną, np. od organizacji pozarządowych, wyznaniowych itp.? Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
58 Dochody gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe otrzymywało inną pomoc pieniężną, np. od organizacji pozarządowych, wyznaniowych itp.? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
59 Rozchody gospodarstw domowych Jaka jest aktualna miesięczna spłata kredytu zaciągniętego na zakup / wykup użytkowanego mieszkania? Kapitał (rata bez odsetek)
Zmienna ilościowa
 • ostatni miesiąc
60 Rozchody gospodarstw domowych Ile wynosiła w ubiegłym roku łącznie spłata tego kredytu? Kapitał (czyli raty bez odsetek)
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
61 Rozchody gospodarstw domowych Jakie są przeciętne miesięczne koszty z tytułu użytkowania mieszkania?
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
62 Rozchody gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe spłacało w ubiegłym roku kredyt na zakup / wykup użytkowanego mieszkania? Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
63 Rozchody gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe spłacało w ubiegłym roku kredyt na zakup / wykup użytkowanego mieszkania? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
64 Rozchody gospodarstw domowych Czy był to kredyt walutowy? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
65 Dochody gospodarstw domowych Jaki dochód netto („na rękę”) osiągnęło Pana / Pani gospodarstwo domowe w poprzednim miesiącu?
Zmienna ilościowa
 • poprzedni miesiąc
66 Dochody gospodarstw domowych Czy w Pana / Pani gospodarstwie domowym osoby, o których mowa w pytaniu DD 18, miały w ubiegłym roku niezależne źródło(-ła) dochodów? A. Jaki łączny dochód netto osoby te uzyskały z własnych źródeł?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
67 Dochody gospodarstw domowych Czy w Pana / Pani gospodarstwie domowym osoby, o których mowa w pytaniu DD 18, otrzymywały w ubiegłym roku któreś z wymienionych poniżej świadczeń? A. Renta rodzinna, Łączna kwota netto
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
68 Dochody gospodarstw domowych Jaki dochód (zysk) z tytułu wynajmu nieruchomości otrzymało w ubiegłym roku Pana / Pani gospodarstwo domowe (przed potrąceniem podatku z wynajmu nieruchomości)?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
69 Dochody gospodarstw domowych Kwota dodatku mieszkaniowego bez ryczałtu na zakup opału, bez dodatku energetycznego.
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
70 Dochody gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe otrzymywało w roku poprzedzającym badanie inną pomoc pieniężną, np. od organizacji pozarządowych, wyznaniowych itp.? Łączna kwota netto
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
71 Dochody gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe otrzymywało w roku poprzedzającym badanie któreś z wymienionych poniżej świadczeń? Łączna kwota netto
 • Świadczenie
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
72 Dochody gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe otrzymywało w roku poprzedzającym badanie któreś z wymienionych poniżej świadczeń? Łączna kwota netto
 • Świadczenie
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
73 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe otrzymywało w roku poprzedzającym badanie któreś z wymienionych poniżej świadczeń? Kwota odprowadzonych podatków, składek
 • Świadczenie
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
74 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy w Pana / Pani gospodarstwie domowym osoby, o których mowa w pytaniu DD 18, otrzymywały w ubiegłym roku któreś z wymienionych poniżej świadczeń? A. Renta rodzinna, Kwota odprowadzonych podatków, składek
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
75 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Jaka była łączna kwota podatków od dochodu z własności o charakterze finansowym, którą zapłaciło Pana / Pani gospodarstwo domowe w ubiegłym roku?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
76 Dochody gospodarstw domowych Kwota ryczałtu na zakup opału (jeśli nie wystąpił ›wpisać 0)
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
77 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Jaka była łączna kwota składek wpłaconych w ubiegłym roku do KRUS z tytułu ubezpieczenia społecznego Pana / Pani i innych członków gospodarstwa domowego? Łączna kwota składki
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
78 Dochody gospodarstw domowych Czy w Pana / Pani gospodarstwie domowym osoby, o których mowa w pytaniu DD 18, otrzymywały w ubiegym roku któreś z wymienionych poniżej świadczeń? C. Stypendium, Łączna kwota netto
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
79 Dochody gospodarstw domowych Czy z użytkowanego gospodarstwa rolnego lub / i z prowadzonej(-nych) działalności związanej(-nych) z jego użytkowaniem przeznaczył(a) Pan / Pani w ubiegłym roku jakąś kwotę na potrzeby swojego gospodarstwa domowego? Jeżeli Tak › kwota przeznaczona na potrzeby gospodarstwa domowego.
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
80 Dochody gospodarstw domowych Czy z użytkowanego gospodarstwa rolnego lub / i z prowadzonej(-nych) działalności związanej(-nych) z jego użytkowaniem przeznaczył(a) Pan / Pani w 2017 r. jakąś kwotę na potrzeby swojego gospodarstwa domowego? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
81 Dochody gospodarstw domowych Czy w Pana / Pani gospodarstwie domowym osoby, o których mowa w pytaniu DD 18, otrzymywały w ubiegłym roku któreś z wymienionych poniżej świadczeń? B. Zasiłek pielęgnacyjny, Łączna kwota netto
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
82 Dochody gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe otrzymywało w roku poprzedającym badanie któreś z wymienionych poniżej świadczeń? Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • Świadczenie
Rozwiń grupowanie
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
83 Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych Ile w Państwa opinii wynosi najniższy miesięczny dochód netto, który uznałby / uznałaby Pan / Pani jako absolutnie niezbędny (minimalny), aby związać „koniec z końcem” w aktualnej sytuacji swojego gospodarstwa domowego?
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
84 Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych Czy miesięczne koszty utrzymania mieszkania stanowią dla Pana / Pani gospodarstwa domowego: Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
85 Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych Czy spłaty pożyczek lub kredytów zaciągniętych przez członków gospodarstwa domowego (oprócz kredytów na zakup lub wykup użytkowanego mieszkania) stanowią dla Pana / Pani gospodarstwa domowego: Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
86 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Jaką kwotę miesięcznej opłaty za najem lub podnajem mógłby / mogłaby Pan / Pani otrzymać za mieszkanie użytkowane przez Pana / Pani gospodarstwo domowe, gdyby chciał(a) je Pan / Pani wynająć na wolnym rynku?
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
87 Rozchody gospodarstw domowych Jaka jest aktualna miesięczna spłata kredytu zaciągniętego na zakup / wykup użytkowanego mieszkania? Odsetki
Zmienna ilościowa
 • ostatni miesiąc
88 Rozchody gospodarstw domowych Ile wynosiła w ubiegłym roku łącznie spłata tego kredytu? Odsetki
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
89 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych W jaki sposób ogrzewane jest mieszkanie? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
90 Rozchody gospodarstw domowych Jaka jest miesięczna opłata za najem lub podnajem mieszkania?
Zmienna ilościowa
 • ostatni miesiąc
91 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Proszę powiedzieć, kto jest osobą odpowiedzialną za mieszkanie, tzn. kto jest właścicielem, lokatorem, najemcą, na czyje nazwisko mieszkanie jest wynajmowane lub zajmowane bezpłatnie?
 • symbol osoby
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
92 Dochody gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe otrzymywało w roku poprzedzającym badanie któreś z wymienionych poniżej świadczeń?
 • Świadczenie
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
93 Dochody gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe otrzymywało w roku poprzedzającym badanie któreś z wymienionych poniżej świadczeń?
 • Świadczenie
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
94 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pana / Pani gospodarstwo domowe: B. płaciło za najem / podnajem użytkowanego mieszkania według lub poniżej cen rynkowych Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
95 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe płaciło w ubiegłym roku podatek od dochodu z wynajmu nieruchomości? Jeżeli Tak › w jakiej łącznej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
96 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe płaciło w ubiegłym roku podatek od dochodu z wynajmu nieruchomości? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
97 Rozchody gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe płaciło w ubiegłym roku podatek od nieruchomości lub / i dokonywało opłat za wieczyste użytkowanie gruntu? Jeżeli Tak › w jakiej łącznej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
98 Rozchody gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe płaciło w ubiegłym roku podatek od nieruchomości lub / i dokonywało opłat za wieczyste użytkowanie gruntu? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
99 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy w Pana / Pani gospodarstwie domowym osoby, o których mowa w pytaniu DD 18, miały w ubiegłym roku niezależne źródło(-ła) dochodów? B. Czy od dochodów uzyskanych w ubiegłym roku był przez te osoby płacony podatek? Jeżeli Tak › w jakiej łącznej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
100 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy w Pana / Pani gospodarstwie domowym osoby, o których mowa w pytaniu DD 18, miały w ubiegłym roku niezależne źródło(-ła) dochodów? B. Czy od dochodów uzyskanych w ubiegłym roku był przez te osoby płacony podatek? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
101 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy w ubiegłym roku Pana / Pani gospodarstwo domowe płaciło podatki: rolny i leśny, od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (np. szklarni, hodowli zwierząt futerkowych), środków transportu użytkowanych w gospodarstwie rolnym (może być on czasem określany jako „opłata rejestracyjna” środków transportu), inne (np. kary administracyjne)? Jeżeli Tak › w jakiej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
102 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy w ubiegłym roku Pana / Pani gospodarstwo domowe płaciło podatki: rolny i leśny, od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (np. szklarni, hodowli zwierząt futerkowych), środków transportu użytkowanych w gospodarstwie rolnym (może być on czasem określany jako „opłata rejestracyjna” środków transportu), inne (np. kary administracyjne)? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
103 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Ile pokoi ma Pana / Pani gospodarstwo do swojej dyspozycji w użytkowanym mieszkaniu?
 • pokoje do dyspozycji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
104 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy gospodarstwa mieszkające w tym mieszkaniu są ze sobą spokrewnione przynajmniej przez jedną osobę? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
105 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Obecnie nie ponosicie Państwo żadnych opłat za użytkowane mieszkanie, a czy w okresie ostatnich 12 miesięcy takie opłaty Państwo ponosiliście? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
106 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Jaka była w ubiegłym roku powierzchnia gospodarstwa rolnego użytkowanego przez Pana / Pani gospodarstwo domowe? Powierzchnia ogólna
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
107 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Ile m2 ma zajmowane przez Pana / Pani gospodarstwo domowe mieszkanie?
 • powierzchnia mieszkania
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
108 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Jaka była w ubiegłym roku powierzchnia gospodarstwa rolnego użytkowanego przez Pana / Pani gospodarstwo domowe? Liczba ha przeliczeniowych stanowiących podstawę wymiaru stawki podatku rolnego
 • ha(p)
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
109 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Jaka była w ubiegłym roku powierzchnia gospodarstwa rolnego użytkowanego przez Pana / Pani gospodarstwo domowe? Powierzchnia użytków rolnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
110 Dochody gospodarstw domowych Proszę wyszacować, o ile procent Pana / Pani zdaniem zwiększy / obniży się miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego do końca bieżącego roku?
 • %
Zmienna ilościowa
 • od dnia realizacji badania do końca roku
111 Dochody gospodarstw domowych Czy przewiduje Pan / Pani, że do końca bieżącego roku miesięczny dochód gospodarstwa domowego: Zmienna jakościowa
 • od dnia realizacji badania do końca roku
112 Dochody gospodarstw domowych Czy Pan / Pani lub ktoś z gospodarstwa domowego otrzymywali w ubiegłym roku regularnie pieniądze (inne niż alimenty) od osób spoza Pana / Pani gospodarstwa domowego? Jeżeli Tak › w jakiej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
113 Dochody gospodarstw domowych Czy Pan / Pani lub ktoś z gospodarstwa domowego otrzymywali w ubiegłym roku regularnie pieniądze (inne niż alimenty) od osób spoza Pana / Pani gospodarstwa domowego? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
114 Rozchody gospodarstw domowych Czy Pan / Pani lub ktoś z gospodarstwa domowego przekazywali w ubiegłym roku regularnie pieniądze (inne niż alimenty) osobom spoza Pana / Pani gospodarstwa domowego? Jeżeli Tak › jaka była łączna kwota regularnych przekazów innych niż alimenty?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
115 Rozchody gospodarstw domowych Czy Pan / Pani lub ktoś z gospodarstwa domowego przekazywali w ubiegłym roku regularnie pieniądze (inne niż alimenty) osobom spoza Pana / Pani gospodarstwa domowego? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
116 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Jakiego rodzaju działalnością zajmował(a) się Pan / Pani lub ktoś z członków Pana / Pani gospodarstwa domowego?
 • Rodzaje działalności rolniczej
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
117 Charakterystyka gospodarstw domowych Liczba gospodarstw domowych w mieszkaniu
 • gosp.
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
118 Dochody gospodarstw domowych Proszę powiedzieć, czy w ubiegłym roku Pana / Pani gospodarstwo domowe uzyskiwało przychody:
 • Rodzaje produktów rolnych
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
119 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Proszę wymienić rok: Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
120 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe mieszka samodzielnie (jako jedyne w mieszkaniu)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
121 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy użytkowane przez Pana / Panią mieszkanie:
 • charakterystyka mieszkania
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
122 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy odczuwają Państwo następujące problemy w odniesieniu do miejsca swojego zamieszkania?
 • problemy w odniesieniu do miejsca zamieszkania
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
123 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pana / Pani gospodarstwo domowe: A. spłacało kredyt na zakup / wykup użytkowanego mieszkania Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
124 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Czy któryś z wymienionych artykułów żywnościowych spożywanych w ubiegłym roku w Pana / Pani gospodarstwie domowym pochodzi z użytkowanego gospodarstwa rolnego?
 • Spożycie artykułów żywnościowych
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
125 Dochody gospodarstw domowych Czy w Pana / Pani gospodarstwie domowym osoby, o których mowa w pytaniu DD 18, otrzymywały w ubiegłym roku któreś z wymienionych poniżej świadczeń? C. Stypendium, Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
126 Dochody gospodarstw domowych Czy w Pana / Pani gospodarstwie domowym osoby, o których mowa w pytaniu DD 18, otrzymywały w ubiegłym roku któreś z wymienionych poniżej świadczeń? C. Stypendium Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
127 Migracje Przyczyna wyjazdu za granicę Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
128 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku Pana / Pani gospodarstwo domowe uzyskiwało subsydia (dotacje) z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub ziemi? Jeżeli Tak › kwota subsydiów (dotacji)
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
129 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Co jest przyczyną niesamodzielnego mieszkania w przypadku Pana / Pani gospodarstwa domowego Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
130 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku Pana / Pani gospodarstwo domowe uzyskiwało subsydia (dotacje) z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub ziemi? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
131 Rozchody gospodarstw domowych Jaka jest aktualna miesięczna spłata kredytu zaciągniętego na zakup / wykup użytkowanego mieszkania? Rata kredytu łącznie z odsetkami
Zmienna ilościowa
 • ostatni miesiąc
132 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Jaki jest typ budynku, w którym znajduje się Pana / Pani mieszkanie: Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
133 Rozchody gospodarstw domowych Ile wynosiła w ubiegłym roku łącznie spłata tego kredytu? Raty kredytu łącznie z odsetkami
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
134 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Z jakiego tytułu prawnego Pana / Pani gospodarstwo użytkuje mieszkanie? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
135 Dochody gospodarstw domowych Czy Pan / Pani lub ktoś z gospodarstwa domowego otrzymywali regularnie w ubiegłym roku alimenty (dobrowolne lub obowiązkowe) od osób spoza Pana / Pani gospodarstwa domowego? Jeżeli Tak › jaka była łączna kwota otrzymanych alimentów?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
136 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Ile gospodarstw rolnych jest użytkowanych lub / i ile działalności związanych z tym użytkowaniem prowadzonych jest przez Pana / Pani gospodarstwo domowe? Liczba użytkowanych gospodarstw lub / i działalności rolniczych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
137 Dochody gospodarstw domowych Czy Pan / Pani lub ktoś z gospodarstwa domowego otrzymywali regularnie w ubiegłym roku alimenty (dobrowolne lub obowiązkowe) od osób spoza Pana / Pani gospodarstwa domowego? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
138 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Czy w ubiegłym roku Pana / Pani gospodarstwo domowe użytkowało gospodarstwo rolne lub też prowadziło inną działalność związaną z rolnictwem? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
139 Rozchody gospodarstw domowych Czy Pan / Pani lub ktoś z gospodarstwa domowego przekazywali regularnie w ubiegłym roku alimenty (dobrowolne lub obowiązkowe) osobom spoza Pana / Pani gospodarstwa domowego?Jeżeli Tak › jaka była łączna kwota przekazanych alimentów?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
140 Dochody gospodarstw domowych Jaka była wartość artykułów żywnościowych pobranych w ubiegłym roku z gospodarstwa rolnego na potrzeby gospodarstwa domowego? Wartość pobranych artykułów żywnościowych
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
141 Rozchody gospodarstw domowych Czy Pan / Pani lub ktoś z gospodarstwa domowego przekazywali regularnie w ubiegłym roku alimenty (dobrowolne lub obowiązkowe) osobom spoza Pana / Pani gospodarstwa domowego? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
142 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku Pana / Pani gospodarstwo domowe pobierało artykuły żywnościowe z działki lub gospodarstwa rolnego na potrzeby gospodarstwa domowego? Jeżeli Tak › wartość pobranych artykułów żywnościowych
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
143 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku Pana / Pani gospodarstwo domowe pobierało artykuły żywnościowe z działki lub gospodarstwa rolnego na potrzeby gospodarstwa domowego? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
144 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czyją własnością jest mieszkanie? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
145 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy w Pana / Pani mieszkaniu jest:
 • instalacje sanitarne
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
146 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy w Pana / Pani mieszkaniu jest:
 • urządzenia sanitarne
Rozwiń grupowanie
 • samodzielnie użytkowane/dzielone/brak
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
147 Dochody gospodarstw domowych Czy w Pana / Pani gospodarstwie domowym osoby, o których mowa w pytaniu DD 18, otrzymywały w ubiegłym roku któreś z wymienionych poniżej świadczeń? B. Zasiłek pielęgnacyjny, Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
148 Dochody gospodarstw domowych Czy w Pana / Pani gospodarstwie domowym osoby, o których mowa w pytaniu DD 18, otrzymywały w ubiegłym roku któreś z wymienionych poniżej świadczeń? B. Zasiłek pielęgnacyjny Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
149 Rozchody gospodarstw domowych Czy w stosunku do roku ubiegłego uległy zmianie warunki spłaty kredytu (zmiana waluty, forma spłaty)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
150 Dochody gospodarstw domowych Czy ktoś z Pana / Pani gospodarstwa domowego otrzymał w ubiegłym rokuzwrot podatku dochodowego / zaliczek od osób fizycznych przy rozliczeniu z Urzędem Skarbowym? Jeżeli Tak › jaka była łączna kwota zwrotu?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
151 Dochody gospodarstw domowych Czy ktoś z Pana / Pani gospodarstwa domowego otrzymał w ubiegłym roku zwrot podatku dochodowego / zaliczek od osób fizycznych przy rozliczeniu z Urzędem Skarbowym? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
152 Źródło z którego uzyskano najwyższy dochód indywidualny w ubiegłym roku.
153 Biorąc pod uwagę wymienione wcześniej przez Pana / Panią źródła dochodów, proszę powiedzieć, z którego z nich pochodziły najwyższe dochody gospodarstwa domowego w ubiegłym roku?
154 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Nowy adres gospodarstwa domowego (składowe: Nazwa ulicy, Nazwa miejscowości, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, ) Zmienna adresowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
155 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Adres e-mail do kontaktu z gospodarstwem domowym (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
156 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Numer telefonu - respondent (składowe: Numer telefonu, ) Zmienna adresowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
157 Czy są osoby, które obecnie przebywają za granicą powyżej 3 miesięcy, a przed wyjazdem były członkami Pana / Pani gospodarstwa domowego?
158 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Rok uzyskania obecnego poziomu wykształcenia
 • r.
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
159 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Obecne uczęszczanie do szkoły Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
160 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Czy obecnie żyje w związku z osobą z tego gospodarstwa? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
161 Cechy demograficzne osób Stan cywilny Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
162 Placówki edukacyjne i wychowawcze Szkoła Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
163 Migracje Rok imigracji Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
164 Czy i przez ile godzin średnio w ciągu typowego tygodnia od stycznia br. dziecko przebywało / spędzało czas?
165 Cechy demograficzne osób Rok urodzenia osoby, która wyjechała za granicę Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
166 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Łączna liczba wizyt ankietera w wylosowanym mieszkaniu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
167 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Numer wizyty w wylosowanym mieszkaniu, przy której zrealizowano wywiad z gospodarstwem domowym
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
168 Dane identyfikacyjne Numer ankietera Zmienna identyfikacyjna
169 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Symbol osoby odpowiadającej na pytania kwestionariusza gospodarstwa domowego Zmienna identyfikacyjna
170 Charakterystyka gospodarstw domowych Liczba osób w gospodarstwie domowym
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
171 Charakterystyka gospodarstw domowych Liczba osób w gospodarstwie domowym w wieku 16 lat i więcej
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
172 Obciążenie respondentów Czas trwania wywiadu Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
173 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
174 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa w mieszkaniu Zmienna identyfikacyjna
 • miesiąc
175 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Liczba miesięcy przebywania w gospodarstwie domowym Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu