Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
F-01/I-01 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów finansowych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów finansowych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Dane bilansowe Aktywa obrotowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Dane bilansowe Aktywa razem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Dane bilansowe Aktywa trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje do działalności podstawowej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje do produktów (wyrobów i usług)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Cechy organizacyjno-prawne Sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości / Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Nakłady inwestycyjne Inwestycje nowo rozpoczęte - liczba nowo rozpoczętych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Nakłady inwestycyjne Inwestycje nowo rozpoczęte - wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych polegających na ulepszaniu
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
16 Cechy organizacyjno-prawne Rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
18 Nakłady inwestycyjne Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Środki trwałe brutto Wartość brutto środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing
 • Klasyfikacja środków trwałych - leasing
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie energii
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie materiałów i energii
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
36 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
37 Dane bilansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
38 Dane bilansowe Zapasy - Materiały
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
39 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
40 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
41 Dane bilansowe Należne wpłaty na kapitał podstawowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
42 Dane bilansowe Należności długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
43 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
44 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
45 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
46 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
47 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki - przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
48 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
49 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
50 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki od kredytów i pożyczek
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
51 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki od udzielonych pożyczek i lokat terminowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
52 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek akcyzowy od energii elektrycznej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
53 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek akcyzowy od towarów sprowadzanych z zagranicy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
54 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek akcyzowy od wyrobów krajowych (producent)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
55 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek akcyzowy (koszty działalności)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
56 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek akcyzowy ze sprzedaży produktów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
57 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek akcyzowy ogółem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
58 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy - część bieżąca
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
59 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy - część odroczona
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
60 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy (księgowy)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
61 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
62 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
63 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
64 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
65 Dane bilansowe Zapasy - Półprodukty i produkty w toku
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
66 Dane bilansowe Zapasy - Produkty gotowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
67 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
68 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
69 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów na eksport
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
70 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
71 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów na eksport
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
72 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
73 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
74 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Rezerwy na przyszłe zobowiązania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
75 Dane bilansowe Rezerwy na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
76 Dane bilansowe Rezerwy na zobowiązania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
77 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
78 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Rozwiązane rezerwy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
79 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
80 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
81 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata brutto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
82 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
83 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
84 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
85 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
86 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata ze sprzedaży
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
87 Dane bilansowe Zapasy - Towary
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
88 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
89 Dane bilansowe Udziały (akcje) własne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
90 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
91 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi podwykonawstwa
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
92 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
93 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość zakupów z importu ogółem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
94 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość zakupów z importu surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
95 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość zakupów z importu towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
96 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
97 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wydatki z tytułu szkolenia pracowników
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
98 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia (koszty działalności)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
99 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia ze stosunku pracy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
100 Dane bilansowe Zapasy - Zaliczki na dostawy i usługi
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
101 Cechy organizacyjno-prawne Ewidencjonowanie umów leasingu Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
102 Dane bilansowe Zapasy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
103 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zmiana stanu produktów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
104 Nakłady inwestycyjne Inwestycje nowo rozpoczęte - wartość kosztorysowa
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
105 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
106 Nakłady inwestycyjne Koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
107 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
108 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
109 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
110 Kapitał zagraniczny w Polsce Posiadanie udziałów kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
111 Dane bilansowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
112 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych.
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
113 Nakłady inwestycyjne Nakłady na zakup używanych środków trwałych
 • Nabycie używanych środków trwalych - Klasyfikacja środków trwałych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
114 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
115 Środki trwałe brutto Wartość brutto nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing
 • Klasyfikacja środków trwalych - leasing
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
116 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
117 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
118 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk brutto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
119 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
120 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
121 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
122 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk ze sprzedaży
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
123 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
124 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
125 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
126 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
127 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
128 Nakłady inwestycyjne Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
129 Nakłady inwestycyjne Nakłady na wartość firmy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
130 Nakłady inwestycyjne Nakłady na oprogramowanie komputerowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
131 Nakłady inwestycyjne Nakłady na wartości niematerialne i prawne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
132 Nakłady inwestycyjne Nakłady na roboty budowlano-montażowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
133 Nakłady inwestycyjne Nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących z importu
 • Import - rodzje środków trwałych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
134 Nakłady inwestycyjne Inwestycje nowo rozpoczęte - liczba nowo rozpoczętych polegających na ulepszaniu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
135 Nakłady inwestycyjne Nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących
 • Nakłady na nowe - rodzaje środków trwałych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
136 Nakłady inwestycyjne Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
137 Nakłady inwestycyjne Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego - z importu
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
138 Nakłady inwestycyjne Nakłady na autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
139 Nakłady inwestycyjne Nakłady na dokumentację i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
140 Nakłady inwestycyjne Nakłady na koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
141 Nakłady inwestycyjne Nakłady na prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
142 Nakłady inwestycyjne Koszty zakończonych prac rozwojowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego