Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
KNF ESPI 01 - dane w zakresie: wykaz funduszy inwestycyjnych; rodzaj funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych; kopie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych i zbiorczych portfeli papierów wartościowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Aktywa fundusze inwestycyjne Aktywa funduszy inwestycyjnych
 • Aktywa funduszy inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Pasywa fundusze inwestycyjne Pasywa funduszy inwestycyjnych
 • Pasywa funduszy inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Ogólny rachunek zysków i strat fundusze inwestycyjne Rachunek wyniku z operacji funduszy inwestycyjnych
 • Rachunek wyniku z operacji funduszy inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
4 Lokaty fundusze inwestycyjne Lokaty funduszy inwestycyjnych
 • Lokaty funduszy inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego