Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF SISJSFP_TREZOR 01 - dane dotyczące sprawozdań: Rb-27UE, Rb-28UE i Rb-28UE WPR
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dochody - klasyfikacja budżetowa Nadwyżka / deficyt budżetu środków europejskich
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Wydatki - klasyfikacja budżetowa Wydatki budżetu środków europejskich
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty wypłacone według miesięcznych raportów wygenerowanych przez BGK (bez WPR), dochody i środki europejskie
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego