Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
G-09.5 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen nabycia
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
2 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty działalności operacyjnej wg r-ku porównawczego kosztów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
3 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
4 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zmiana stanu produktów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
5 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty działalności operacyjnej wg roku kalkulacyjnego kosztów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca