Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
NFZ SFK 01 - dane dotyczące realizacji planów finansowego i inwestycyjnego NFZ oraz przewidywanego ich wykonania, bilansu NFZ oraz przewidywanego wykonania
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
2 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odpisy aktualizujące wartość należności
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
3 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Rozwiązane rezerwy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
4 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
5 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
6 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
7 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
8 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
9 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe koszty inne koszty
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
10 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe koszty - inne rezerwy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
11 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe koszty - rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
12 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe koszty - wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia oraz recept
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
13 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
14 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
15 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
16 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
17 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia ze stosunku pracy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
18 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty funkcjonowania Rady Funduszu
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
19 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wpłaty na PFRON
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
20 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
21 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
22 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty zużycia materiałów i energii
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
23 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
24 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty świadczeń zdrowotnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
25 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty świadczeń zdrowotnych - refundacja cen leków
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
26 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty realizacji zadań
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
27 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody netto z działalności - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
28 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody netto z działalności - dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b ustawy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
29 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody netto z działalności - przychody z tytułu realizacji zadań zleconych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
30 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody netto z działalności - przychody wynikające z przepisów o koordynacji
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
31 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszt poboru i ewidencjonowania składek
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
32 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Planowany odpis aktualizujący składkę należną
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
33 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
34 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Dane bilansowe Bilans jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
 • Układ sprawozdania
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
36 Dane bilansowe Przewidywane wykonanie planu finansowego jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych
 • Układ sprawozdania
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego