Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
RzF SI 01 - dane dotyczące zaliczek wpłaconych przez: krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne oraz instytucje pożyczkowe, na pokrycie kosztów działania Rzecznika Finansowego; dane roczne uwzględniające rozliczenie salda zaliczek
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty zaliczek wpłaconych na rzecz Rzecznika Finansowego przez jednostki finansowe
Zmienna ilościowa
  • kwartał
  • rok