Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
SO RiS 01 - dane dotyczące orzeczeń w zakresie rozwodów i separacji
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rozwody i separacje Symbol akt sprawy Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Identyfikator siedziby sądu Zmienna identyfikacyjna
3 Rozwody i separacje Data wydania prawomocnego wyroku orzekającego rozwód / separację Zmienna określająca czas
 • kwartał
4 Rozwody i separacje Data uprawomocnienia wyroku Zmienna określająca czas
 • kwartał
5 Rozwody i separacje Data wniesienia powództwa o rozwód / separację Zmienna określająca czas
 • kwartał
6 Małżeństwa Data zawarcia związku małżeńskiego Zmienna określająca czas
 • kwartał
7 Dane adresowe i terytorialne Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego (składowe: Gmina, ) Zmienna adresowa
 • kwartał
8 Dane identyfikacyjne Numer aktu małżeństwa Zmienna identyfikacyjna
9 Rozwody i separacje Pozostawanie małżeństwa w prawnie orzeczonej separacji Zmienna jakościowa
 • kwartał
10 Rozwody i separacje Data orzeczenia separacji Zmienna określająca czas
 • kwartał
11 Rozwody i separacje Osoba składająca wniosek o powierzenie wykonania władzy rodzicielskiej Zmienna jakościowa
 • kwartał
12 Rozwody i separacje Zajmowanie przez małżonków wspólnego lokalu mieszkalnego w momencie orzeczenia rozwodu / separacji Zmienna jakościowa
 • kwartał
13 Rozwody i separacje Wysokość alimentów
Zmienna ilościowa
 • kwartał
14 Rozwody i separacje Orzeczenie sądu o mieszkaniu Zmienna jakościowa
 • kwartał
15 Rozwody i separacje Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem Zmienna jakościowa
 • kwartał
16 Rozwody i separacje Wykonywanie władzy rodzicielskiej i opieki nad małoletnimi dziećmi Zmienna jakościowa
 • kwartał
17 Cechy demograficzne osób Data urodzenia dziecka
 • według kolejności
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • kwartał
18 Rozwody i separacje Liczba małoletnich dzieci w małżeństwie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • kwartał
19 Rozwody i separacje Osoba wnosząca powództwo o rozwód Zmienna jakościowa
 • kwartał
20 Rozwody i separacje Osoba wnosząca powództwo o separację Zmienna jakościowa
 • kwartał
21 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Wykształcenie
 • według płci
Rozwiń grupowanie
 • Wykształcenie
Zmienna jakościowa
 • kwartał
22 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zamieszkania w momencie wniesienia powództwa (składowe: Kraj, Gmina, Miejscowość, )
 • według płci
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • kwartał
23 Aktywność ekonomiczna Status na rynku pracy
 • według płci
Rozwiń grupowanie
 • wg źródła utrzymania
Zmienna jakościowa
 • kwartał
24 Dane identyfikacyjne PESEL
 • według płci
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
25 Cechy demograficzne osób Data urodzenia osoby rozwiedzionej / separowanej
 • według płci
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • kwartał
26 Rozwody i separacje Orzeczenie rozwodu / separacji z winy Zmienna jakościowa
 • kwartał
27 Rozwody i separacje Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego Zmienna jakościowa
 • kwartał
28 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo
 • według płci
Rozwiń grupowanie
 • obywatelstwo
Zmienna jakościowa
 • kwartał
29 Rozwody i separacje Orzeczenie rozwodu z powództwa Zmienna jakościowa
 • kwartał
30 Rozwody i separacje Data zniesienia separacji Zmienna określająca czas
 • kwartał