Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
UDT SFK 01 - dane dotyczące prognozy sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat, bilansu
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - długoterminowe aktywa finansowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
2 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - wartości niematerialne i prawne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
3 Dane bilansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
4 Dane bilansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
5 Dane bilansowe Zapasy
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
6 Dane bilansowe Aktywa obrotowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
7 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
8 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
9 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
10 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe inne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
11 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe dochodzone na drodze sądowej
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
12 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
13 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
14 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe - udziały lub akcje
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
15 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
16 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
17 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
18 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
19 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe - inne zobowiązania finansowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
20 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
21 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
22 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
23 Dane bilansowe Rezerwy na zobowiązania
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
24 Dane bilansowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
25 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) własny
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
26 Dane bilansowe Rzeczowe aktywa trwałe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
27 Dane bilansowe Wartości niematerialne i prawne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
28 Dane bilansowe Aktywa trwałe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
29 Dane bilansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
30 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe - pozostałe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
31 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
32 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe - udzielone pożyczki
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
33 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe - inne papiery wartościowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
34 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
35 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - nieruchomości
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
36 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
37 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
38 Dane bilansowe Należności długoterminowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
39 Dane bilansowe Zysk (strata) netto
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
40 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
41 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
42 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy (księgowy)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
43 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia (koszty działalności)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
44 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) brutto
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
45 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty finansowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
46 Dane bilansowe Pasywa razem
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
47 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów finansowych (koszty)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
48 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (koszty)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
49 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe - ujemna wartość firmy
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
50 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (koszty)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
51 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
52 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
53 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody finansowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
54 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów finansowych (przychody)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
55 Dane bilansowe Fundusze specjalne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
56 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (przychody)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
57 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (przychody)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
58 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
59 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
60 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
61 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
62 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
63 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty operacyjne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
64 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
65 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
66 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
67 Dane bilansowe Aktywa razem
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
68 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
69 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
70 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - inne długoterminowe aktywa finansowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
71 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
72 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
73 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
74 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
75 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie materiałów i energii
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
76 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartościowe
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
77 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
78 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
79 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
80 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
81 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
82 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
83 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zmiana stanu produktów
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
84 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni