Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
UFG SFK 02 - dane w zakresie rachunku zysków i strat
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Składki przeznaczone na cele statutowe
Zmienna ilościowa
  • rok poprzedzający rok badania
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego