Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
GP - sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres jednostki pośrednio zależnej (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby zagranicznej jednostki dominującej bezpośrednio (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Kod pocztowy, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
3 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby zagranicznej jednostki dominującej najwyższego szczebla (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Kod pocztowy, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
4 Dane adresowe i terytorialne Adres jednostki bezpośrednio zależnej (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
5 Dane identyfikacyjne Regon jednostki pośrednio zależnej Zmienna identyfikacyjna
6 Dane identyfikacyjne Regon jednostki bezpośrednio dominującej Zmienna identyfikacyjna
7 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
8 Dane identyfikacyjne Regon jednostki dominującej najwyższego szczebla Zmienna identyfikacyjna
9 Dane identyfikacyjne Regon jednostki bezpośrednio zależnej Zmienna identyfikacyjna
10 Cechy grup przedsiębiorstw Udział jednostki dominującej w kapitale podstawowym jednostki bezpośrednio zależnej
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Rodzaj prowadzonej działalności Czy działalność zarządcza łącznie z działalnością wspomagającą zarządzanie (np. obsługa prawna, rachunkowa, zarządzanie zasobami ludzkimi) stanowi działalność przeważającą jednostki sprawozdającej (powyżej 50% działalności ogółem)? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
12 Cechy grup przedsiębiorstw Czy jednostka sprawozdająca wykonuje czynności o charakterze zarzadczym w stosunku do spółek zależnych skupionych w grupie (zaangażowanie w proces produkcji, planowanie strategiczne i organizacyjne, decyzyjność, kontrola operacyjna, bieżące zarządzanie)? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
13 Cechy grup przedsiębiorstw Udział jednostki dominującej bezpośrednio w ogólnej liczbie głosów
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Cechy grup przedsiębiorstw Wartość kapitału podstawowego grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność jednostek samorządu terytorialnego
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność osób zagranicznych
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Cechy grup przedsiębiorstw Zapasy ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Cechy grup przedsiębiorstw Wartości niematerialne i prawne ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Cechy grup przedsiębiorstw Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Cechy grup przedsiębiorstw Udział w kapitale własnym grupy przedsiębiorstw
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Cechy grup przedsiębiorstw Udział jednostki dominującej bezpośrednio w kapitale podstawowym
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Cechy grup przedsiębiorstw Koszty działalności operacyjnej ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Cechy grup przedsiębiorstw Rzeczowe aktywa trwałe ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Cechy grup przedsiębiorstw Pracujący w grupie przedsiębiorstw
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność krajowych osób fizycznych
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Cechy grup przedsiębiorstw Inwestycje krótkoterminowe ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
28 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
29 Cechy grup przedsiębiorstw Aktywa ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Cechy grup przedsiębiorstw Aktywa trwałe ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Cechy grup przedsiębiorstw Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Cechy grup przedsiębiorstw Pasywa ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Cechy grup przedsiębiorstw Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Dane identyfikacyjne Nr identyfikacyjny VAT dla jednostki dominującej najwyższego szczebla zlokalizowanej na terenie UE Zmienna identyfikacyjna
35 Cechy grup przedsiębiorstw Przychody z działalności operacyjnej ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Dane identyfikacyjne Nr identyfikacyjny VAT dla jednostki bezpośrednio dominującej zlokalizowanej na terenie UE Zmienna identyfikacyjna
37 Cechy grup przedsiębiorstw Nazwa jednostki pośrednio zależnej Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
38 Cechy grup przedsiębiorstw Nazwa jednostki dominującej najwyższego szczebla Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
39 Cechy grup przedsiębiorstw Nazwa jednostki bezpośrednio zależnej Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
40 Cechy grup przedsiębiorstw Nazwa jednostki bezpośrednio dominującej Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
41 Cechy grup przedsiębiorstw Nazwa grupy przedsiębiorstw Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
42 Cechy grup przedsiębiorstw Nazwa grupy przedsiębiorstw, której część (subgrupę) stanowi grupa wskazana przez przedsiębiorstwo Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
43 Cechy grup przedsiębiorstw Przychody netto ze sprzedaży ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Cechy grup przedsiębiorstw Pozostałe koszty rodzajowe ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Cechy grup przedsiębiorstw Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Cechy grup przedsiębiorstw Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby grupy ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Cechy grup przedsiębiorstw Zużycie materiałów i energii ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Cechy grup przedsiębiorstw Zużycie energii ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Cechy grup przedsiębiorstw Usługi obce ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Cechy grup przedsiębiorstw Wartość sprzedanych towarów i materiałów ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Cechy grup przedsiębiorstw Pozostałe koszty operacyjne ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Cechy grup przedsiębiorstw Udział w ogólnej liczbie głosów w spółce bezpośrednio zależnej
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
53 Cechy grup przedsiębiorstw Wynik finansowy z działalności operacyjnej ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
54 Cechy grup przedsiębiorstw Wynik finansowy brutto ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Cechy grup przedsiębiorstw Wynik finansowy netto ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Cechy grup przedsiębiorstw Wynik finansowy netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Cechy grup przedsiębiorstw Czy jednostka bezpośrednio zależna jest objęta konsolidacją? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
58 Cechy grup przedsiębiorstw Czy spółka pośrednio zależna jest objęta konsolidacją? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
59 Dane bilansowe Należne wpłaty na kapitał podstawowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
60 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitały mniejszości ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
61 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał własny ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
62 Dane bilansowe Udziały (akcje) własne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
63 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał własny grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
64 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał podstawowy ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
65 Cechy grup przedsiębiorstw Udział w ogólnej liczbie głosów w spółce pośrednio zależnej
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
66 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność Skarbu Państwa
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
67 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność rozproszona
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
68 Cechy grup przedsiębiorstw Czy jednostka dominująca była równocześnie zależna od jednostki krajowej czy zagranicznej? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
69 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność pozostałych krajowych jednostek prywatnych
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
70 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność państwowych osób prawnych
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
71 Cechy grup przedsiębiorstw Czy jednostka posiadała pośrednie udziały w innych jednostkach wchodzących w skład grupy (za pośrednictwem jednostek bezpośrednio zależnych)? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
72 Cechy grup przedsiębiorstw Czy jednostka dominujaca najwyższego szczebla była inna niż jednostka sprawująca bezposrednią kontrolę nad przedsiębiorstwem? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
73 Cechy grup przedsiębiorstw Czy była to jednostka krajowa czy zagraniczna? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
74 Cechy grup przedsiębiorstw Czy grupa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
75 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj działalności grupy przedsiębiorstw Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
76 Dane adresowe i terytorialne Kraj jednostki dominującej najwyższego szczebla Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
77 Cechy grup przedsiębiorstw Pozycja przedsiębiorstwa w grupie przedsiębiorstw Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
78 Cechy grup przedsiębiorstw Data przystąpienia do grupy jednostki bezpośrednio zależnej Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
79 Cechy grup przedsiębiorstw Czy jednostka dominująca była równocześnie zależna od innej jednostki? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
80 Cechy grup przedsiębiorstw Czy była to jednostka krajowa czy zagraniczna? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
81 Dane adresowe i terytorialne Kraj jednostki bezpośrednio dominującej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
82 Cechy grup przedsiębiorstw Przynależność do grupy przedsiębiorstw Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
83 Cechy grup przedsiębiorstw Aktywa obrotowe ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
84 Dane adresowe i terytorialne Kraj jednostki pośrednio zależnej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
85 Cechy grup przedsiębiorstw Kraj jednostki bezpośrednio zależnej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
86 Cechy grup przedsiębiorstw Sporządzanie przez grupę przedsiębiorstw skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
87 Cechy grup przedsiębiorstw Data utworzenia grupy przedsiębiorstw Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia