Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
UZP SI 02 - dane z rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w zakresie: zamawiający, przedmiot zamówienia, informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym, procedura
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Kraj, Województwo, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
 • rok
5 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Numer fax, Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • rok
6 Dane adresowe i terytorialne Adres strony WWW (składowe: Adres strony internetowej, ) Zmienna adresowa
 • rok
7 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Rodzaj zamówienia publicznego Zmienna jakościowa
 • rok
8 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Przedmiot zamówienia publicznego Zmienna opisowa
 • rok
9 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Tryb udzielenia zamówienia publicznego Zmienna jakościowa
 • rok
10 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Wartość zawartej umowy bez podatku od towarów i usług
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Udzielone zamówienie jako zamówienie zastrzeżone
 • Odpowiedzi tak/nie
Rozwiń grupowanie
Zmienna jakościowa
 • rok
12 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Aspekty społeczne określone w opisie przedmiotu zamówienia
 • Odpowiedzi tak/nie
Rozwiń grupowanie
 • Kategorie odwołań w opisie przedmiotu zamówienia
Zmienna jakościowa
 • rok
13 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Aspekty społeczne określone w kryteriach oceny ofert
 • Odpowiedzi tak/nie
Rozwiń grupowanie
 • Kategorie odwołań w kryteriach oceny ofert
Zmienna jakościowa
 • rok
14 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Złożone oferty uwzględniające aspekty społeczne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Podmiot, któremu udzielono zamówienia uwzględniające aspekty społeczne Zmienna jakościowa
 • rok
16 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Postępowanie unieważnione uwzględniające aspekty społeczne
 • Odpowiedzi tak/nie
Rozwiń grupowanie
Zmienna jakościowa
 • rok