Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
KZZ - sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Posiadanie udziałów bezpośrednich i pośrednich w kapitale podmiotów mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
4 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Posiadanie oddziałów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
5 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Posiadanie innych jednostek zagranicznych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
6 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Podmiot sprawozdawczy, jako jednostka dominująca najwyższego szczebla w grupie przedsiębiorstw Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
7 Dane adresowe i terytorialne Kraj jednostki dominującej najwyższego szczebla Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Cechy grup przedsiębiorstw Nazwa jednostki dominującej najwyższego szczebla Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
9 Cechy grup przedsiębiorstw Przynależność do grupy przedsiębiorstw Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
10 Dane identyfikacyjne Regon jednostki dominującej najwyższego szczebla Zmienna identyfikacyjna
11 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Kontrola jednostki zagranicznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
12 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe poniesione przez jednostkę zagraniczną
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Import jednostki zagranicznej od jednostki macierzystej i jednostek powiązanych, w ramach grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Import dokonany przez jednostkę zagraniczną
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Eksport jednostki zagranicznej do jednostki macierzystej i jednostek powiązanych, w ramach grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Eksport dokonany przez jednostkę zagraniczną
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Przychody finansowe jednostki zagranicznej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Pozostałe przychody operacyjne jednostki zagranicznej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), towarów i materiałów osiągniętych przez jednostkę zagraniczną
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Przychody z całokształtu działalności osiągnięte przez jednostkę zagraniczną
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Kraj siedziby pierwszej jednostki w łańcuchu, poprzez którą podmiot sprawozdawczy posiada udziały w jednostce zagranicznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
22 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Pierwsza jednostka w łańcuchu, poprzez którą podmiot sprawozdawczy posiada udziały w jednostce zagranicznej Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
23 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Stopień powiązań pośrednich podmiotu sprawozdawczego z jednostką zagraniczną
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Udział procentowy podmiotu sprawozdawczego w całkowitej liczbie głosów w organie zarządzającym jednostki zagranicznej
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Udział procentowy podmiotu sprawozdawczego w kapitale podstawowym jednostki zagranicznej
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Przynależność jednostki zagranicznej do grupy przedsiębiorstw (np. grupy kapitałowej) Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
27 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Wynagrodzenia brutto w jednostce zagranicznej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Zapasy jednostki zagranicznej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
29 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Koszty z całokształtu działalności poniesione przez jednostkę zagraniczną
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Rok utworzenia jednostki zagranicznej lub nabycia udziałów Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
31 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Rodzaj jednostki zagranicznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
32 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Kraj jednostki zagranicznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
33 Dane identyfikacyjne Identyfikator jednostki zagranicznej w kraju siedziby Zmienna identyfikacyjna
34 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Jednostka zagraniczna Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
35 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Jednostka, inna niż dominująca najwyższego szczebla, sprawująca bezpośrednią kontrolę nad podmiotem sprawozdawczym Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
36 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Sprawowanie bezpośredniej kontroli nad działalnością podmiotu sprawozdawczego przez inną jednostkę niż dominująca najwyższego szczebla Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
37 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Typ grupy przedsiębiorstw Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
38 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Kraj siedziby jednostki, innej niż dominująca najwyższego szczebla, sprawującej bezpośrednią kontrolę nad podmiotem sprawozdawczym Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
39 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Charakter powiązań pomiędzy podmiotem sprawozdawczym a jednostką zagraniczną Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
40 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj działalności jednostki zagranicznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
41 Kapitał zagraniczny w Polsce Udział jednostki dominującej najwyższego szczebla (głowy grupy) w kapitale podstawowym podmiotu
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
42 Dane identyfikacyjne Regon jednostki innej niż dominująca najwyższego szczebla, sprawującej bezpośrednią kontrolę nad podmiotem sprawozdawczym Zmienna identyfikacyjna
43 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Zużycie materiałów w jednostce zagranicznej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Dane identyfikacyjne Regon pierwszej jednostki w łańcuchu, poprzez którą podmiot sprawozdawczy posiada udziały w jednostce zagranicznej Zmienna identyfikacyjna
45 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Przeciętna liczba pracujących w jednostce zagranicznej
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Liczba jednostek zagranicznych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia