Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
L-01 - sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Zasoby leśne Dane dotyczące lasów Skarbu Państwa Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
3 Zasoby leśne Dane dotyczące pozostałych lasów, zaliczanych do lasów publicznych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
4 Zasoby leśne Powierzchnia gruntów leśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Zasoby leśne Grunty zalesione
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Zasoby leśne Grunty niezalesione
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Zasoby leśne Grunty związane z gospodarką leśną
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Zasoby leśne Grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Zagrożenia i ochrona lasu Powierzchnia występowania szkód górniczych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Zagrożenia i ochrona lasu Osiadanie terenu
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Zagrożenia i ochrona lasu Zawodnienie terenu
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Zagrożenia i ochrona lasu Zawodnienie na gruntach wyłączonych z produkcji leśnej
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Zagrożenia i ochrona lasu Osuszenie terenu
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Zasoby leśne Przyrost powierzchni gruntów leśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Zasoby leśne Przeklasyfikowanie gruntów nieleśnych zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Zasoby leśne Przeklasyfikowanie gruntów nieleśnych zalesionych sztucznie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Zasoby leśne Pozostałe przyczyny przyrostu powierzchni gruntów leśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Zasoby leśne Ubytek powierzchni gruntów leśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Hodowla lasu Powierzchnia produkcyjna szkółek leśnych
 • a
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Hodowla lasu Odnowienia sztuczne
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Hodowla lasu Odnowienia sztuczne zrębów na powierzchniach otwartych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Hodowla lasu Odnowienia sztuczne pod osłoną drzewostanów
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Hodowla lasu Odnowienia sztuczne na powierzchni halizn i płazowin
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Hodowla lasu Dolesienia luk i przerzedzeń
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Hodowla lasu Wprowadzanie II piętra
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Hodowla lasu Odnowienia naturalne
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Hodowla lasu Zalesienia gruntów nieleśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Hodowla lasu Zalesienia powstałe w wyniku sukcesji naturalnej
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Hodowla lasu Poprawki i uzupełnienia
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Hodowla lasu Pielęgnowanie lasu
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Hodowla lasu Pielęgnowanie upraw
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Hodowla lasu Czyszczenia późne
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Hodowla lasu Wprowadzanie podszytów
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Hodowla lasu Powierzchnia trzebieży
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Hodowla lasu Powierzchnia melioracji leśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
36 Hodowla lasu Nawożenie mineralne lasu
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
37 Pozyskanie drewna Pozyskanie drewna
 • Sortymenty drewna
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
38 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
39 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety