Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MZ-03 - sprawozdanie o finansach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z sektora publicznego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - od jednostek powiązanych
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
 • Kierunki sprzedaży
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zmiana stanu produktów
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie materiałów i energii
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Dane bilansowe Zapasy - Materiały
 • rodzaje materiału
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty energii
 • rodzaje energii
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • Rodzaje usług
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek akcyzowy ogółem
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia (koszty działalności)
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia ze stosunku pracy
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia pozostałe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki na Fundusz Pracy
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe koszty rodzajowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) ze sprzedaży
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody)
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Dotacje Dotacje - dotacje budżetu państwa
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Dotacje Dotacje - dotacje jednostek samorządu terytorialnego
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (przychody)
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Bezzwrotne środki zagraniczne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
35 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
37 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty)
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
38 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty)
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
39 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty operacyjne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
40 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
41 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
42 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
 • Jednostki
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
43 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
 • Jednostki
 • Jednostki posiadające zaangażowanie w kapitale
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
44 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (przychody)
 • Jednostki
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
45 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (przychody)
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
46 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (przychody) w jednostkach powiązanych
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
47 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów finansowych (przychody)
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
48 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody finansowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
49 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
50 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (koszty)
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
51 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (koszty) dla jednostek powiązanych
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
52 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (koszty)
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
53 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (koszty) w jednostkach powiązanych
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
54 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów finansowych (koszty)
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
55 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty finansowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
56 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) brutto
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
57 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy (księgowy)
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
58 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
59 Dane bilansowe Zysk (strata) netto
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
60 Dane bilansowe Aktywa trwałe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
61 Dane bilansowe Wartości niematerialne i prawne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
62 Dane bilansowe Wartości niematerialne i prawne - koszty zakończonych prac rozwojowych
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
63 Dane bilansowe Wartości niematerialne i prawne - wartość firmy
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
64 Dane bilansowe Inne wartości niematerialne i prawne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
65 Dane bilansowe Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
66 Dane bilansowe Rzeczowe aktywa trwałe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
67 Dane bilansowe Środki trwałe netto
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
68 Dane bilansowe Środki trwałe - grunty
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
69 Dane bilansowe Środki trwałe - budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
70 Dane bilansowe Środki trwałe - urządzenia techniczne i maszyny
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
71 Dane bilansowe Środki trwałe - środki transportu
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
72 Dane bilansowe Środki trwałe - inne środki trwałe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
73 Dane bilansowe Środki trwałe w budowie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
74 Dane bilansowe Zaliczki na środki trwałe w budowie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
75 Dane bilansowe Należności długoterminowe
 • Jednostki
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
76 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
77 Dane bilansowe Nieruchomości
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
78 Dane bilansowe Wartości niematerialne i prawne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
79 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe
 • Jednostki
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
80 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje
 • Jednostki
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
81 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartościowe
 • Jednostki
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
82 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki
 • Jednostki
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
83 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - inne długoterminowe aktywa finansowe
 • Jednostki
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
84 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - pozostałe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
85 Dane bilansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
86 Dane bilansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
87 Dane bilansowe Inne rozliczenia międzyokresowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
88 Dane bilansowe Aktywa obrotowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
89 Dane bilansowe Zapasy
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
90 Dane bilansowe Zapasy - Materiały
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
91 Dane bilansowe Zapasy - Półprodukty i produkty w toku
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
92 Dane bilansowe Zapasy - Produkty gotowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
93 Dane bilansowe Zapasy - Towary
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
94 Dane bilansowe Zaliczki na dostawy i usługi
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
95 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
 • Jednostki
 • Należności
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
96 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
97 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe dochodzone na drodze sądowej
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
98 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
99 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
100 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - w jednostkach powiązanych
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
101 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
102 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
103 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartościowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
104 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - udzielone kredyty i pożyczki
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
105 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne aktywa finansowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
106 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne aktywa finansowe - w pozostałych jednostkach
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
107 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne aktywa finansowe - udziały lub akcje
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
108 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartościowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
109 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - udzielone kredyty i pożyczki
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
110 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne aktywa finansowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
111 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
112 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne w kasie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
113 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne na rachunkach bankowych
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
114 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne środki pieniężne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
115 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
116 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne środki pieniężne - inne inwestycje krótkoterminowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
117 Dane bilansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
118 Dane bilansowe Należne wpłaty na kapitał podstawowy
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
119 Dane bilansowe Udziały (akcje) własne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
120 Dane bilansowe Aktywa razem
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
121 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) własny
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
122 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) podstawowy
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
123 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) zapasowy
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
124 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) zapasowy - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
125 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
126 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - z tytułu aktualizacji wartości godziwej
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
127 Dane bilansowe Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
128 Dane bilansowe Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
129 Dane bilansowe Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na udziały (akcje) własne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
130 Dane bilansowe Zysk (strata) z lat ubiegłych
 • Zysk
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
131 Dane bilansowe Zysk (strata) netto
 • Zysk
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
132 Dane bilansowe Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
133 Dane bilansowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
134 Dane bilansowe Rezerwy na zobowiązania
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
135 Dane bilansowe Rezerwy na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
136 Dane bilansowe Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
 • Rezerwy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
137 Dane bilansowe Pozostałe rezerwy
 • Rezerwy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
138 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe
 • Jednostki
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
139 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
140 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
141 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe - inne zobowiązania finansowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
142 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe - zobowiązania wekslowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
143 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe - inne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
144 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
145 Dane bilansowe Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
 • Zobowiązania
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
146 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 • Zobowiązania
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
147 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe - wobec pozostałych jednostek
 • Zobowiązania
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
148 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
149 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
150 Dane bilansowe Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
151 Dane bilansowe Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
152 Dane bilansowe Zobowiązania wekslowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
153 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
154 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
155 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe inne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
156 Dane bilansowe Fundusze specjalne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
157 Dane bilansowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
158 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
159 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe - ujemna wartość firmy
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
160 Dane bilansowe Inne rozliczenia międzyokresowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
161 Dane bilansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • Rozliczenia międzyokresowe
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
162 Dane bilansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • Rozliczenia międzyokresowe
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
163 Dane bilansowe Pasywa razem
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
164 Dane bilansowe Zobowiązania ogółem
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
165 Dane bilansowe Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
166 Dane bilansowe Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami, określającymi warunki spłaty zobowiązań
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
167 Dane bilansowe Pozostałe zobowiązania
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
168 Dane bilansowe Zobowiązania ogółem
 • Wymagalność
 • Zobowiązania wobec
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
169 Dane bilansowe Należności
 • Wymagalność
 • Należności wobec
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
170 Dane bilansowe Środki pieniężne - Skarb państwa
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
171 Dane bilansowe Środki pieniężne - Publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
172 Dane bilansowe Środki pieniężne - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
173 Dane bilansowe Środki pieniężne - Jednostka samorządu terytorialnego
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
174 Dane bilansowe Środki pieniężne - inne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
175 Dane bilansowe Środki otrzymane z dotacji na finansowanie inwestycji
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
176 Dane bilansowe Dotacje inwestycyjne z budżetu państwa
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
177 Dane bilansowe Dotacje inwestycyjne z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
178 Dane bilansowe Dotacje inwestycyjne z budżetu środków europejskich
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
179 Dane bilansowe Pozostałe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
180 Dane bilansowe Wydatki inwestycyjne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
181 Dane bilansowe Wydatki inwestycyjne - w tym środki pochodzące z UE
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia