Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
OS-6 - sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Odpady inne niż komunalne Odpady wytworzone poddane odzyskowi we własnym zakresie - wypełnianie wyrobisk własnych
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Odpady inne niż komunalne Odpady wytworzone
 • Sposoby zagospodarowania odpadów wytworzonych w ciągu roku
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Odpady inne niż komunalne Odpady dotychczas składowane w obiektach własnych
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
4 Odpady inne niż komunalne Odpady poddane odzyskowi z dotychczas składowanych na składowiskach i obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
5 Odpady inne niż komunalne Odpady wytworzone przekazane innym odbiorcom do procesów unieszkodliwiania - składowane
 • Obiekty składowania odpadów
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Odpady inne niż komunalne Odpady dotychczas składowane w stawach osadowych własnych
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Odpady inne niż komunalne Powierzchnia terenów składowania odpadów
 • Powierzchnia niezrekultywowana i zrekultywowana
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
9 Odpady inne niż komunalne Odpady wytworzone unieszkodliwione we własnym zakresie - składowane
 • Obiekty składowania odpadów
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Odpady inne niż komunalne Odpady wytworzone poddane odzyskowi we własnym zakresie w inny sposób - zastosowany proces Zmienna jakościowa
 • rok
11 Odpady inne niż komunalne Odpady wytworzone unieszkodliwione we własnym zakresie w inny sposób - zastosowany proces Zmienna jakościowa
 • rok
12 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
13 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety