Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
RF-03 - sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane bilansowe Zysk (strata) netto
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zrealizowane przez jednostkę inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej
 • Ujęcie umowy w sprawozdaniu Rb-Z
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
3 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka realizowała w roku sprawozdawczym inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej?
 • Odpowiedzi nie/tak
 • szczegóły zrealizowanych inwestycji - efektywność energetyczna/inne
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka realizowała w roku sprawozdawczym inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej? Zmienna jakościowa
 • rok
5 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zrealizowane przez jednostkę inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej
 • Nazwa umowy
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
6 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Zobowiązania z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Zobowiązania z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Zobowiązania z tytułów innych niż podatki i składki na ubezpieczenie społeczne oraz dostawa towarów i usług
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Zobowiązania z tytułów innych niż podatki i składki na ubezpieczenie społeczne oraz dostawa towarów i usług
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Zobowiązania niewymagalne z tytułów innych niż podatki i składki na ubezpieczenie społeczne oraz dostawa towarów i usług
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Zobowiązania niewymagalne z tytułów innych niż podatki i składki na ubezpieczenie społeczne oraz dostawa towarów i usług
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Dane bilansowe Zobowiązania
 • z tytułu dostaw towarów i usług według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Ogółem według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Niewymagalne zobowiązania z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Niewymagalne zobowiązania z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
21 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
22 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
23 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
24 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
25 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
26 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe - wobec budżetów
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
27 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe - sumy obce
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
28 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe - rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
29 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe - pozostałe zobowiązania
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
30 Dane bilansowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
31 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
32 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe zrestrukturyzowane
 • Zrestrukturyzowane długoterminowe zobowiązania wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe zrestrukturyzowane
 • Ujęcie w sprawozdaniu Rb-Z
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
35 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
36 Dane bilansowe Czy jednostka posiada długoterminowe zobowiązania wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych? Zmienna jakościowa
 • rok
37 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe przejęte przez instytucje finansowe
 • Ujęcie w sprawozdaniu Rb-Z
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
38 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe przejęte przez instytucje finansowe
 • Przejęte przez instytucje finansowe długoterminowe zobowiązania wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe ogółem wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
 • Ujęcie w sprawozdaniu Rb-Z
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe ogółem wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostki posiadające osobowość prawną podległe Państwa instytucji w roku sprawozdawczym zawarły umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej? Zmienna jakościowa
 • rok
42 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zawarte przez podległe jednostki umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej
 • Nazwa jednostki; REGON
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
43 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym zawarła umowę wsparcia? Zmienna jakościowa
 • rok
44 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zawarte przez jednostkę umowy wsparcia
 • dane o zawartych umowach
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zawarte przez jednostkę umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej
 • Zawarte przez jednostkę umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
46 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zawarte przez jednostkę umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej Zmienna jakościowa
 • rok
47 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym zawarła umowę o charakterze sprzedaży zwrotnej? Zmienna jakościowa
 • rok
48 Dane bilansowe Zapasy
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
49 Dane bilansowe Zaliczki na środki trwałe w budowie
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
50 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji
 • Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
51 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji
 • Podmioty sektora finansów publicznych/ Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
52 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
53 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Podmioty sektora finansów publicznych/ Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
54 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji
 • Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
55 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji
 • Podmioty sektora finansów publicznych/ Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
56 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
57 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Podmioty sektora finansów publicznych/ Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
58 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczenia i gwarancji
 • Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
59 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczenia i gwarancji
 • Podmioty sektora finansów publicznych/ Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
60 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
61 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Podmioty sektora finansów publicznych/ Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
62 Dane bilansowe Wartość mienia zlikwidowanych jednostek
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
63 Dane bilansowe Wartości niematerialne i prawne
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
64 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka przystąpiła do spółki specjalnego przeznaczenia / celowej / spółki komunalnej, w której udziały (akcje) objęła instytucja finansująca? Zmienna jakościowa
 • rok
65 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Utworzona spółka specjalnego przeznaczenia / celowe / komunalna, w której udziały (akcje) objęła instytucja finansująca
 • rok utworzenia spółki
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
66 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Utworzona spółka specjalnego przeznaczenia / celowe / komunalna, w której udziały (akcje) objęła instytucja finansująca
 • Regon
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
67 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Utworzona spółka specjalnego przeznaczenia / celowe / komunalna, w której udziały (akcje) objęła instytucja finansująca
 • Nazwa spółki specjalnego przeznaczenia/celowej/spółki komunalnej, w której udziały (akcje) objęła instytucja finansująca, a którą utworzyła jednostka
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
68 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Utworzona spółka specjalnego przeznaczenia / celowe / komunalna, w której udziały (akcje) objęła instytucja finansująca
 • informacje o utworzonych spółkach
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
69 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Umorzone przez jednostkę należności od innego podmiotu
 • wartość umorzonych należności
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
70 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym umorzyła należności od innego podmiotu? Zmienna jakościowa
 • rok
71 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Umorzone przez jednostkę należności od innego podmiotu
 • Regon
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
72 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Umorzone przez jednostkę należności od innego podmiotu
 • Nazwa jednostki, której umorzono należności
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
73 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym udzieliła poręczenia lub gwarancji innym jednostkom? Zmienna jakościowa
 • rok
74 Dane bilansowe Środki trwałe w budowie
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
75 Dane bilansowe Środki trwałe netto
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
76 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Sposób ujęcia transakcji w sprawozdaniu Rb-28S
 • szczegóły ujęcia transakcji
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
77 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Spłaty dokonane za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
 • Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
78 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Spłaty dokonane za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
 • Należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
79 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Spłaty dokonane za dłużników (wydatki) z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
80 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Spłaty dokonane za dłużników (wydatki) z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
81 Dane bilansowe Rzeczowe aktywa trwałe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
82 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
83 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
84 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
85 Dane bilansowe Rezerwy na zobowiązania
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
86 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
87 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka przystąpiła do spółki specjalnego przeznaczenia / celowej / komunalnej, w której udziały (akcje) objęła instytucja finansująca? Zmienna jakościowa
 • rok
88 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przystąpienie do spółki specjalnego przeznaczenia / celowej / komunalnej, w której udziały (akcje) objęła instytucja finansująca
 • Rok przystąpienia
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
89 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przystąpienie do spółki specjalnego przeznaczenia / celowej / komunalnej, w której udziały (akcje) objęła instytucja finansująca
 • Regon
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
90 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przystąpienie do spółki specjalnego przeznaczenia / celowej / komunalnej, w której udziały (akcje) objęła instytucja finansująca
 • Nazwa spółki specjalnego przeznaczenia/celowej/spółki komunalnej, do której przystąpiła jednostka, a w której udziały (akcje) objęła instytucja finansująca
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
91 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przystąpienie do spółki specjalnego przeznaczenia / celowej / komunalnej, w której udziały (akcje) objęła instytucja finansująca
 • informacje o spółkach do których przystąpiła jednostka
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
92 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przejęte przez jednostkę zobowiązania innego podmiotu
 • wartość przejętych zobowiązań
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
93 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym przejęła zobowiązania innego podmiotu? Zmienna jakościowa
 • rok
94 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przejęte przez jednostkę zobowiązania innego podmiotu
 • Regon podmiotu, którego przejęte zostały zobowiązania
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
95 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przejęte przez jednostkę zobowiązania innego podmiotu
 • Nazwa jednostki, której przejęto zobowiązania
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
96 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostki posiadające osobowość prawną podlegle Państwa instytucji realizowały w roku sprawozdawczym przedsięwzięcia z zakresu poprawy efektywności energetycznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej? Zmienna jakościowa
 • rok
97 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przedsięwzięcia z zakresu poprawy efektywności energetycznej zrealizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej przez podległe jednostki
 • Nazwa jednostki; REGON
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
98 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostki posiadające osobowość prawną podległe Państwa instytucji realizowały w roku sprawozdawczym przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej? Zmienna jakościowa
 • rok
99 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przedsięwzięcia inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej zrealizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) przez podległe jednostki
 • Nazwa jednostki; REGON
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
100 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zawarte przez jednostkę umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej
 • szczegóły zawartych transakcji
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
101 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Podwyższenie kapitału zakładowego spółek zależnych, stowarzyszonych i celowych
 • Udział w spółce zależnej, stowarzyszonej, celowej po podwyższeniu kapitału zakładowego
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
102 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym podwyższyła kapitał zakładowy spółek zależnych, stowarzyszonych i celowych? Zmienna jakościowa
 • rok
103 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Podwyższenie kapitału zakładowego spółek zależnych, stowarzyszonych i celowych
 • Szczegółowy opis transakcji
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
104 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Podwyższenie kapitału zakładowego spółek zależnych, stowarzyszonych i celowych
 • informacje o podwyższeniu kapitału spółek
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
105 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy transakcja podwyższenia kapitału spółki zależnej, stowarzyszonej, celowej została ujęta w wydatkach budżetu jst? Zmienna jakościowa
 • rok
106 Dane bilansowe Pasywa razem
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
107 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Otrzymane przez jednostkę dywidendy
 • wartość otrzymanej dywidendy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
108 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym otrzymała dywidendę? Zmienna jakościowa
 • rok
109 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Otrzymane przez jednostkę dywidendy
 • Regon
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
110 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Otrzymane przez jednostkę dywidendy
 • Nazwa spółki przekazującej dywidendę
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
111 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
 • Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
112 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
 • Należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
113 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
114 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
115 Dane bilansowe Odpisy z wyniku finansowego
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
116 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
 • Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
117 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
 • Należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
118 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Należność główna z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
119 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Należność główna z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
120 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
121 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
122 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
123 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe - rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
124 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe - pozostałe należności
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
125 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe - należności od budżetów
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
126 Dane bilansowe Należności długoterminowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
127 Dane bilansowe Nadwyżka środków obrotowych
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
128 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty odzyskanych wierzytelności od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
 • Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
129 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty odzyskanych wierzytelności od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
 • Należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
130 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty odzyskanych wierzytelności (dochody) z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Pozostałe podmioty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
131 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty odzyskanych wierzytelności (dochody) z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
132 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
133 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki i kredyty zagrożone
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
134 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - udzielone kredyty i pożyczki
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
135 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
136 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne w kasie
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
137 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne państwowego funduszu celowego
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
138 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne na rachunkach bankowych
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
139 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne środki pieniężne
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
140 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartościowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
141 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne aktywa finansowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
142 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy w umowach sprzedaży aktywów zawartych przez jednostkę w roku sprawozdawczym wystąpiły klauzule wycofania? Zmienna jakościowa
 • rok
143 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z umowa inwestycyjna, z zakresu poprawy efektywności energetycznej, zawarta w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej?
 • Ujęcie umowy w sprawozdaniu Rb-Z
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
144 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej zrealizowane przez jednostkę w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej
 • szczegóły zrealizowanych inwestycji - efektywność energetyczna/inne
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
145 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka realizowała w roku sprawozdawczym inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej? Zmienna jakościowa
 • rok
146 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej zrealizowane przez jednostkę w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej
 • Nazwa umowy
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
147 Dane bilansowe Inne rozliczenia międzyokresowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
148 Dane bilansowe Fundusze specjalne
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
149 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz ogółem
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
150 Dane bilansowe Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
151 Dane bilansowe Fundusz jednostki
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
152 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - inne długoterminowe aktywa finansowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
153 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
154 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
155 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki i kredyty zagrożone
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
156 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
157 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - papiery wartościowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
158 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
159 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
160 Dane bilansowe Aktywa trwałe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
161 Dane bilansowe Aktywa razem
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
162 Dane bilansowe Aktywa obrotowe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia