Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
SG-01 - statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Zasoby leśne Powierzchnia gruntów leśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Zasoby leśne Grunty zalesione
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Zasoby leśne Grunty niezalesione
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Zasoby leśne Grunty związane z gospodarką leśną
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Zasoby leśne Lasy ochronne
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Zasoby leśne Powierzchnia objęta aktualnymi uproszczonymi planami urządzenia lasu
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Zasoby leśne Powierzchnia objęta inwentaryzacjami stanu lasu
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Hodowla lasu Odnowienia sztuczne
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Hodowla lasu Odnowienia sztuczne zrębów na powierzchniach otwartych i pod osłoną drzewostanu
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Hodowla lasu Odnowienia sztuczne na powierzchni halizn i płazowin
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Hodowla lasu Odnowienia naturalne
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Hodowla lasu Zalesienia gruntów nieleśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Hodowla lasu Poprawki i uzupełnienia
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Hodowla lasu Pielęgnowanie lasu
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Hodowla lasu Pielęgnowanie upraw i młodników
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Hodowla lasu Powierzchnia trzebieży
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Pozyskanie drewna Pozyskanie drewna (grubizny)
 • m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Pozyskanie drewna Pozyskanie drewna (grubizna liściasta)
 • m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Zasoby leśne Przyrost powierzchni gruntów leśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Zasoby leśne Przeklasyfikowanie gruntów nieleśnych zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Zasoby leśne Przeklasyfikowanie gruntów nieleśnych zalesionych sztucznie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Zasoby leśne Pozostałe przyczyny przyrostu powierzchni gruntów leśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Zasoby leśne Ubytek powierzchni gruntów leśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Zadrzewienia Sadzenie drzew
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Zadrzewienia Sadzenie drzew na gruntach prywatnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Zadrzewienia Sadzenie drzew na nieużytkach poprzemysłowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Zadrzewienia Sadzenie krzewów
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Zadrzewienia Sadzenie krzewów na gruntach prywatnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Zadrzewienia Sadzenie krzewów na nieużytkach poprzemysłowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Zadrzewienia Pozyskanie grubizny z zadrzewień
 • m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Zadrzewienia Pozyskanie grubizny z zadrzewień na gruntach prywatnych
 • m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Zadrzewienia Pozyskanie grubizny liściastej z zadrzewień
 • m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Zadrzewienia Pozyskanie grubizny liściastej z zadrzewień na gruntach prywatnych
 • m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Formy ochrony przyrody Pomniki przyrody
 • pomniki przyrody
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Formy ochrony przyrody Stanowiska dokumentacyjne
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
37 Formy ochrony przyrody Powierzchnia stanowisk dokumentacyjnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
38 Formy ochrony przyrody Użytki ekologiczne
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
39 Formy ochrony przyrody Powierzchnia użytków ekologicznych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
40 Formy ochrony przyrody Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
41 Formy ochrony przyrody Powierzchnia zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
42 Tereny zieleni Parki spacerowo-wypoczynkowe
 • Obiekty w gestii samorządu gminy i innych jednostek
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
43 Tereny zieleni Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych
 • Obiekty w gestii samorządu gminy i innych jednostek
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
44 Tereny zieleni Zieleńce
 • Obiekty w gestii samorządu gminy i innych jednostek
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
45 Tereny zieleni Powierzchnia zieleńców
 • Obiekty w gestii samorządu gminy i innych jednostek
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
46 Tereny zieleni Powierzchnia zieleni ulicznej
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
47 Tereny zieleni Powierzchnia terenów zieleni osiedlowej
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
48 Tereny zieleni Długość żywopłotów formowanych i nieformowanych
 • mb
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
49 Tereny zieleni Cmentarze
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
50 Tereny zieleni Powierzchnia cmentarzy
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
51 Tereny zieleni Nasadzenia drzew
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
52 Tereny zieleni Nasadzenia krzewów
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
53 Tereny zieleni Ubytki drzew
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
54 Tereny zieleni Ubytki krzewów
 • m2
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
55 Tereny zieleni Pozostałe tereny zieleni
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
56 Tereny zieleni Powierzchnia pozostałych terenów zieleni
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
57 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
58 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety