Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
SP-3 - sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność Porady udzielone przez lekarzy medycyny
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność Porady udzielone przez lekarzy dentystów
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Cechy grup przedsiębiorstw Przynależność do grupy przedsiębiorstw Zmienna jakościowa
 • rok
4 Cechy organizacyjno-prawne Ile miesięcy w roku sprawozdawczym prowadzono w przedsiębiorstwie działalność gospodarczą?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Cechy organizacyjno-prawne Od kiedy w Państwa przedsiębiorstwie jest prowadzona działalność gospodarcza? Zmienna określająca czas
 • rok
6 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Cechy organizacyjno-prawne Jaki rodzaj ewidencji księgowej był prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie? Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Cechy organizacyjno-prawne Sposób powstania przedsiębiorstwa Zmienna jakościowa
 • od dnia realizacji badania do końca roku
9 Cechy organizacyjno-prawne Jednostki lokalne łącznie ze sklepami stanowiącymi samodzielne jednostki lokalne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Poziom wykształcenia Zmienna jakościowa
 • od dnia realizacji badania do końca roku
11 Dane identyfikacyjne Regon udziałowca Zmienna identyfikacyjna
12 Nakłady inwestycyjne Nakłady na wartości niematerialne i prawne
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Charakterystyka placówek leczniczych Czy jednostka świadczyła usługi zdrowotne finansowane ze środków powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ)? Zmienna jakościowa
 • rok
14 Charakterystyka placówek leczniczych Czy jednostka była wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą? Zmienna jakościowa
 • rok
15 Czynniki przedsiębiorczości Charakter poprzedniej pracy Zmienna jakościowa
 • od dnia realizacji badania do końca roku
16 Czynniki przedsiębiorczości Przedsiębiorstwo pierwszą działalnością właściciela Zmienna jakościowa
 • od dnia realizacji badania do końca roku
17 Czynniki przedsiębiorczości Pochodzenie środków niezbędnych do podjęcia działalności
 • własne/kredytkr/bezpzzag/inne
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • od dnia realizacji badania do końca roku
18 Czynniki przedsiębiorczości Uczestnictwo w szkoleniach w zakresie działalności Zmienna jakościowa
 • od dnia realizacji badania do końca roku
19 Dane adresowe i terytorialne Obszar prowadzenia działalności gospodarczej Zmienna jakościowa
 • od dnia realizacji badania do końca roku
20 Dane adresowe i terytorialne Prowadzenie działalności w miejscu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela Zmienna jakościowa
 • od dnia realizacji badania do końca roku
21 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer telefonu, Adres e-mail, Numer fax, ) Zmienna adresowa
 • rok
22 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) podstawowy
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
23 Dane bilansowe Zapasy
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
24 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
25 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
26 Działalność badawcza i rozwojowa Poniesienie przez przedsiębiorstwo zewnętrznych (zleconych przez jednostkę) nakładów na działalność badawczo-rozwojową Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Działalność badawcza i rozwojowa Poniesienie przez przedsiębiorstwo wewnętrznych (prowadzonych w jednostce) nakładów na działalność badawczo - rozwojową Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Działalność gastronomiczna Placówki gastronomiczne
 • placówki gastronomiczne
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Działalność gastronomiczna Przychody z działalności gastronomicznej łącznie z VAT
 • według źródeł przychodu ze sprzedaży
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Posiadanie udziałów bezpośrednich i pośrednich w kapitale podmiotów mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
31 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Posiadanie oddziałów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
32 Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Posiadanie innych jednostek zagranicznych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
33 Eksploatacja pojazdów drogowych Przebiegi pojazdów samochodowych
 • Transport samochodowy
 • zarobkowy
 • rodzaj komunikacji
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Eksploatacja pojazdów drogowych Przebiegi pojazdów samochodowych
 • Taksówki
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • grudzień
35 Infrastruktura handlowa Powierzchnia sprzedażowa sklepu / apteki
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Infrastruktura handlowa Punkty sprzedaży detalicznej
 • punkty sprzedaży detalicznej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
37 Kapitał zagraniczny w Polsce Udział jednostki dominującej najwyższego szczebla (głowy grupy) w kapitale podstawowym podmiotu
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
38 Kapitał zagraniczny w Polsce Kraj siedziby zarządu jednostki dominującej w grupie przedsiębiorstw
 • kraj
Rozwiń grupowanie
 • kraj
Zmienna jakościowa
 • rok
39 Kapitał zagraniczny w Polsce Data powstania, jako podmiotu z kapitałem zagranicznym Zmienna jakościowa
 • rok
40 Kapitał zagraniczny w Polsce Posiadanie udziałów kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym
 • taknie
Rozwiń grupowanie
 • taknie
Zmienna jakościowa
 • rok
41 Kapitał zagraniczny w Polsce Eksport towarów i materiałów w ramach grupy przedsiębiorstw, do jednostki macierzystej i jednostek powiązanych z siedzibą poza granicami kraju
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Kapitał zagraniczny w Polsce Eksport usług w ramach grupy przedsiębiorstw, do jednostki macierzystej i jednostek powiązanych z siedzibą poza granicami kraju
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Kapitał zagraniczny w Polsce Sprzedaż towarów lub materiałów na eksport
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Kapitał zagraniczny w Polsce Sprzedaż usług na eksport
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Kapitał zagraniczny w Polsce Sposób powstania podmiotu z kapitałem zagranicznym - powstały w wyniku przekształceń (przejęcia, wydzielenia, podziału innego podmiotu) Zmienna opisowa
 • rok
46 Kapitał zagraniczny w Polsce Sposób powstania podmiotu z kapitałem zagranicznym - jako podmiot nowy Zmienna jakościowa
 • rok
47 Kapitał zagraniczny w Polsce Wartość sprzedaży wyrobów na eksport
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Kapitał zagraniczny w Polsce Kraj końcowego właściciela kapitału - procent udziału w kapitale bezpośredniego udziałowca jednostki sprawozdawczej
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
49 Kapitał zagraniczny w Polsce Kraj końcowego właściciela kapitału Zmienna jakościowa
 • rok
50 Kapitał zagraniczny w Polsce Procentowy udział głosów zagranicznego udziałowca na walnym zgromadzeniu
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
51 Kapitał zagraniczny w Polsce Kraj pochodzenia zagranicznego udziałowca Zmienna jakościowa
 • rok
52 Kapitał zagraniczny w Polsce Kategoria zagranicznego udziałowca Zmienna jakościowa
 • rok
53 Kapitał zagraniczny w Polsce Udziałowiec zagraniczny Zmienna opisowa
 • rok
54 Kapitał zagraniczny w Polsce Nakłady na pozyskanie aktywów trwałych zlokalizowanych za granicą Zmienna jakościowa
 • rok
55 Kapitał zagraniczny w Polsce Zakupy z importu Zmienna jakościowa
 • rok
56 Kapitał zagraniczny w Polsce Udział eksportu towarów i materiałów do określonego kraju w eksporcie towarów i materiałów ogółem
 • pozycja
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Kapitał zagraniczny w Polsce Kraj, do którego jednostka eksportuje towary i materiały
 • pozycja
Rozwiń grupowanie
 • kraj
Zmienna jakościowa
 • rok
58 Kapitał zagraniczny w Polsce Liczba państw, do których są eksportowane towary i materiały
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Kapitał zagraniczny w Polsce Eksport towarów lub materiałów, równoznaczny z wewnątrzwspólnotową dostawą w odniesieniu do krajów UE Zmienna jakościowa
 • rok
60 Kapitał zagraniczny w Polsce Udział eksportu usług do określonego kraju w eksporcie usług ogółem
 • pozycja
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
61 Kapitał zagraniczny w Polsce Kraj, do którego jednostka eksportuje usługi
 • pozycja
Rozwiń grupowanie
 • kraj
Zmienna jakościowa
 • rok
62 Kapitał zagraniczny w Polsce Liczba państw, do których jednostka eksportuje usługi
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
63 Kapitał zagraniczny w Polsce Eksport usług Zmienna jakościowa
 • rok
64 Kapitał zagraniczny w Polsce Udział eksportu wyrobów do określonego kraju w eksporcie wyrobów ogółem
 • pozycja
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
65 Kapitał zagraniczny w Polsce Kraj, do którego jednostka eksportuje wyroby
 • pozycje
Rozwiń grupowanie
 • kraj
Zmienna jakościowa
 • rok
66 Kapitał zagraniczny w Polsce Liczba państw, do których jednostka eksportuje wyroby
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
67 Kapitał zagraniczny w Polsce Eksport wyrobów równoznaczny z wewnątrzwspólnotową dostawą w odniesieniu do krajów UE Zmienna jakościowa
 • rok
68 Kapitał zagraniczny w Polsce Zakup usług z importu
Zmienna ilościowa
 • rok
69 Kapitał zagraniczny w Polsce Import środków trwałych
Zmienna ilościowa
 • rok
70 Kapitał zagraniczny w Polsce Wartość importu od jednostki macierzystej i jednostek powiązanych w ramach grupy przedsiębiorstw
Zmienna ilościowa
 • rok
71 Kapitał zagraniczny w Polsce Nakłady poniesione na pozyskanie aktywów trwałych za granicą
Zmienna ilościowa
 • rok
72 Kapitał zagraniczny w Polsce Nakłady poniesione na pozyskanie aktywów trwałych za granicą - długoterminowe aktywa finansowe za granicą
Zmienna ilościowa
 • rok
73 Kapitał zagraniczny w Polsce Kapitał (fundusz) podstawowy - kapitał krajowy razem
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
74 Kapitał zagraniczny w Polsce Kapitał (fundusz) podstawowy - kapitał krajowy osób prawnych
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
75 Kapitał zagraniczny w Polsce Kapitał (fundusz) podstawowy - kapitał zagraniczny
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
76 Kapitał zagraniczny w Polsce Kapitał (fundusz) podstawowy - kapitał rozproszony
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
77 Kapitał zagraniczny w Polsce Wartość zagranicznych wkładów pieniężnych i niepieniężnych zadeklarowanych w dniu rejestracji podmiotu
Zmienna ilościowa
 • rok
78 Kapitał zagraniczny w Polsce Wartość zagranicznych wkładów niepieniężnych (aportów rzeczowych) zadeklarowanych w dniu rejestracji podmiotu
Zmienna ilościowa
 • rok
79 Kapitał zagraniczny w Polsce Wartość wniesionych zagranicznych wkładów pieniężnych i niepieniężnych
Zmienna ilościowa
 • rok
80 Kapitał zagraniczny w Polsce Wartość wniesionych zagranicznych wkładów niepieniężnych (aportów rzeczowych)
Zmienna ilościowa
 • rok
81 Kapitał zagraniczny w Polsce Wzrost zobowiązań z tytułu nowego zagranicznego kredytu (pożyczki) w danym roku
Zmienna ilościowa
 • rok
82 Kapitał zagraniczny w Polsce Spadek zobowiązań z tytułu spłaty zagranicznego kredytu, umorzenia zagranicznego kredytu (pożyczki) w danym roku
Zmienna ilościowa
 • rok
83 Kapitał zagraniczny w Polsce Kapitał należący do zagranicznego udziałowca
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
84 Kapitał zagraniczny w Polsce Eksport wyrobów w ramach grupy przedsiębiorstw, do jednostki macierzystej i jednostek powiązanych z siedzibą poza granicami kraju
Zmienna ilościowa
 • rok
85 Kapitał zagraniczny w Polsce Kapitał (fundusz) podstawowy - kapitał krajowy osób fizycznych
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
86 Komunikacja miejska Taksówki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
87 Nakłady inwestycyjne Nakłady na nowe środki trwałe, ulepszenia istniejących oraz wydatki na zakup używanych środków trwałych
 • źródła finansowania nakładów
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
88 Nakłady inwestycyjne Nakłady na oprogramowanie komputerowe
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
89 Nakłady inwestycyjne Nakłady na nowe środki trwałe, ulepszenia istniejących oraz wydatki na zakup używanych środków trwałych
 • według środków trwałych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
90 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
91 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
92 Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski Pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu osób
 • Rodzaj komunikacji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
93 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę otrzymujący wynagrodzenie brutto powyżej płacy minimalnej
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
94 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
95 Pracujący, w tym zatrudnieni Uczniowie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
96 Pracujący, w tym zatrudnieni Niepełnozatrudnieni na podstawie umowy o pracę, dla których jest to główne miejsce pracy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
97 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, dla których jest to główne miejsce pracy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
98 Pracujący, w tym zatrudnieni Właściciele, współwłaściciele i bezpłatnie pomagający członkowie ich rodzin, wspólnicy pracujący w spółce bez umowy o pracę - dla których jest to główne miejsce pracy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
99 Pracujący, w tym zatrudnieni Niepełnozatrudnieni na podstawie umowy o pracę
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
100 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący w głównym miejscu pracy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
101 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
102 Pracujący, w tym zatrudnieni Właściciele, współwłaściciele i bezpłatnie pomagający członkowie ich rodzin, wspólnicy pracujący w spółce bez umowy o pracę
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
103 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Transport samochodowy
 • zarobkowy
 • rodzaj komunikacji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
104 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Taksówki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • grudzień
105 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu
Zmienna ilościowa
 • rok
106 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Kwota podatku VAT do zwrotu
Zmienna ilościowa
 • rok
107 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
108 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
109 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zmiana stanu produktów
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
110 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
111 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
112 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
113 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
114 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty zużycia materiałów i energii
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
115 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
116 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty usług świadczonych przez agencje pracy tymczasowej
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
117 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
118 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek akcyzowy (koszty działalności)
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
119 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek akcyzowy ze sprzedaży produktów
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
120 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia (koszty działalności)
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
121 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia ze stosunku pracy
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
122 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
123 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
124 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 • w tym materiały
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
125 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
126 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
127 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
128 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
129 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
130 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk brutto
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
131 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata brutto
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
132 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy (księgowy)
Zmienna ilościowa
 • rok
133 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk netto
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
134 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata netto
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
135 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość zakupów z importu ogółem
Zmienna ilościowa
 • rok
136 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość zakupów z importu surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne
Zmienna ilościowa
 • rok
137 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość zakupów z importu towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży
Zmienna ilościowa
 • rok
138 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
Zmienna ilościowa
 • rok
139 Rodzaj prowadzonej działalności Prowadzenie działalności handlowej Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
140 Rodzaj prowadzonej działalności Prowadzenie działalności gastronomicznej Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
141 Rodzaj prowadzonej działalności Prowadzenie przewozu pasażerów taksówkami lub transportem samochodowym zarobkowym Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
142 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT)
 • towary handlowe - detal
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
143 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Sprzedaż hurtowa (łącznie z podatkiem VAT)
 • towary handlowe - hurt
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
144 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Bariery działalności Zmienna jakościowa
 • od dnia realizacji badania do końca roku
145 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Bariery działalności Zmienna jakościowa
 • od dnia realizacji badania do końca roku
146 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Przewidywana zmiana w zakresie wyrobów lub usług Zmienna jakościowa
 • od dnia realizacji badania do końca roku
147 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Przewidywane zakończenie działalności Zmienna jakościowa
 • od dnia realizacji badania do końca roku
148 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Rozważana zmiana PKD Zmienna jakościowa
 • od dnia realizacji badania do końca roku
149 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Przewidywane nakłady inwestycyjne Zmienna jakościowa
 • od dnia realizacji badania do końca roku
150 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Przewidywana liczba pracujących Zmienna jakościowa
 • od dnia realizacji badania do końca roku
151 Środki trwałe brutto Środki trwałe brutto sprzedane
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
152 Środki trwałe brutto Środki trwałe brutto przyjęte w leasing finansowy
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
153 Środki trwałe brutto Środki trwałe brutto
 • według środków trwałych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
154 Wskaźniki ekonomiczno-finansowe Czy przychody w Państwa przedsiębiorstwie pochodzą wyłącznie ze świadczenia pracy na rzecz innego przedsiębiorstwa bez ponoszenia kosztów związanych z pracą (np. zakup materiałów, narzędzi)? Zmienna jakościowa
 • rok
155 Wskaźniki ekonomiczno-finansowe Udział przychodu z przeważającej działalności w przychodach ogółem
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
156 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto ogółem
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego