Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
Z-06 - sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pracujący, w tym zatrudnieni Agenci
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Czas pracy Czas nieprzepracowany opłacony przez zakład pracy
 • tys. h
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Czas pracy Czas nieprzepracowany
 • tys. h
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Czas pracy Czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
 • tys. h
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Czas pracy Czas przepracowany
 • tys. h
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
8 Pracujący, w tym zatrudnieni Członkowie spółdzielni produkcji rolniczej
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
10 Wynagrodzenia Honoraria wynikające z umowy o pracę (bez pracowników obcych)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Pracujący, w tym zatrudnieni Osoby, z którymi zawarto umowę o praktykę absolwencką
 • Osoby, z którymi zawarto umowę o praktykę płatną
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto
 • Osoby, z którymi zawarto umowę o praktykę płatną
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Pracujący, w tym zatrudnieni Szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach Zmienna jakościowa
 • rok
14 Pracujący, w tym zatrudnieni Pełnozatrudnieni na podstawie umowy o pracę, dla których jest to główne miejsce pracy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Pracujący, w tym zatrudnieni Pełnozatrudnieni na podstawie umowy o pracę, dla których jest to główne miejsce pracy na umowy okresowe
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Wynagrodzenia Honoraria
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Wynagrodzenia Liczba pracowników otrzymujących w grudniu wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Pracujący, w tym zatrudnieni Niepełnozatrudnieni na podstawie umowy o pracę, dla których jest to główne miejsce pracy na umowy okresowe
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Pracujący, w tym zatrudnieni Niepełnozatrudnieni na podstawie umowy o pracę, dla których jest to główne miejsce pracy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Pracujący, w tym zatrudnieni Niepełnozatrudnieni na podstawie umowy o pracę, dla których jest to główne miejsce pracy
 • zatrudnieni, którzy w ciągu roku zmienili etat z pełnego na niepełny
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Pracujący, w tym zatrudnieni Osoby wykonujące pracę nakładczą
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Pracujący, w tym zatrudnieni Osoby, z którymi zawarto umowę o dzieło - emeryci i renciści
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Pracujący, w tym zatrudnieni Osoby, z którymi zawarto umowę o dzieło
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Pracujący, w tym zatrudnieni Osoby, z którymi zawarto umowę zlecenia - emeryci i renciści
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Pracujący, w tym zatrudnieni Osoby, z którymi zawarto umowę zlecenia
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy udostępnieni (zatrudnieni) przez agencję pracy tymczasowej
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy zatrudnieni na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący w głównym miejscu pracy - niepełnosprawni
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący w głównym miejscu pracy - cudzoziemcy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący w głównym miejscu pracy - emeryci i renciści
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący w głównym miejscu pracy - pracownicy zatrudnieni w formie telepracy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący w głównym miejscu pracy - pracujący w porze nocnej
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący w głównym miejscu pracy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
35 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętna liczba zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętna liczba zatrudnionych uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętna liczba zatrudnionych poza granicami kraju
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Pracujący, w tym zatrudnieni Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
 • absolwenci liceów ogólnokształcących
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Pracujący, w tym zatrudnieni Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
 • absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowych
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Pracujący, w tym zatrudnieni Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
 • absolwenci szkół wyższych
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Pracujący, w tym zatrudnieni Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
 • absolwenci szkół zasadniczych/szkół branżowych I stopnia
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Pracujący, w tym zatrudnieni Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
 • osoby poprzednio pracujące
 • u których przerwa w pracy nie była dłuższa niż 1 miesiąc
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Pracujący, w tym zatrudnieni Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
 • osoby poprzednio pracujące
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Pracujący, w tym zatrudnieni Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
 • osoby podejmujące pracę po raz pierwszy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Pracujący, w tym zatrudnieni Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Pracujący, w tym zatrudnieni Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
 • osoby skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Pracujący, w tym zatrudnieni Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
 • osoby, które powróciły z urlopów wychowawczych
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Pracujący, w tym zatrudnieni Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
 • pozostali przyjęci do pracy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Pracujący, w tym zatrudnieni Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
53 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
54 Pracujący, w tym zatrudnieni Status zatrudnienia Zmienna jakościowa
 • rok
55 Pracujący, w tym zatrudnieni Właściciele, współwłaściciele i bezpłatnie pomagający członkowie ich rodzin, wspólnicy pracujący w spółce bez umowy o pracę - dla których jest to główne miejsce pracy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
56 Wynagrodzenia Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto - dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej dla pracowników obcych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto - dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe opłacone przez ubezpieczonych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
60 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto - wypłaty z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej w spółdzielniach dla pracowników obcych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
61 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto - Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto zatrudnionych poza granicami kraju
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
63 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto ogółem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
65 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
66 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe osób wykonujących pracę nakładczą
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
67 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe pracowników obcych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
68 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe za pracę w godzinach nadliczbowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
69 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
70 Wynagrodzenia Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
71 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy na pełny etat
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
72 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy na pełny etat
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
73 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy na pełny etat
 • zatrudnieni, którzy w ciągu roku zmienili etat
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
74 Pracujący, w tym zatrudnieni Zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy w głównym miejscu pracy
 • na mocy porozumienia stron
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
75 Pracujący, w tym zatrudnieni Zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy w głównym miejscu pracy
 • osoby, które otrzymały urlopy wychowawcze
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
76 Pracujący, w tym zatrudnieni Zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy w głównym miejscu pracy
 • w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
77 Pracujący, w tym zatrudnieni Zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy w głównym miejscu pracy
 • w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę
 • w tym z przyczyn niedotyczących pracowników
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
78 Pracujący, w tym zatrudnieni Zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy w głównym miejscu pracy
 • w drodze wypowiedzenia przez pracownika
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
79 Pracujący, w tym zatrudnieni Zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy w głównym miejscu pracy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
80 Pracujący, w tym zatrudnieni Zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy w głównym miejscu pracy
 • w związku z przejściem na emeryturę
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
81 Pracujący, w tym zatrudnieni Zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy w głównym miejscu pracy
 • z innych przyczyn
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
82 Pracujący, w tym zatrudnieni Zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy w głównym miejscu pracy
 • z powodu niezdolności do pracy i rehabilitacji
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
83 Pracujący, w tym zatrudnieni Zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy w głównym miejscu pracy
 • z upływem czasu, na który zostali zatrudnieni
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
84 Pracujący, w tym zatrudnieni Uczniowie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok