Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
Z-12 - sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Miejscowość, Kod pocztowy, Numer budynku, Ulica, Województwo, Powiat, Gmina, Numer telefonu, ) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • rok następny po roku sprawozdawczym
2 Czas pracy Czas nieprzepracowany – godziny opłacone (przez zakład pracy lub ze środków ZUS) oraz nieopłacone
 • h
Zmienna ilościowa
 • październik
3 Czas pracy Czas nieprzepracowany – godziny opłacone (przez zakład pracy lub ze środków ZUS) oraz nieopłacone
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Czas pracy Czas nieprzepracowany – godziny opłacone tylko przez zakład pracy
 • h
Zmienna ilościowa
 • październik
5 Czas pracy Czas nieprzepracowany – godziny opłacone tylko przez zakład pracy
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Czas pracy Czas nieprzepracowany opłacony za przestoje ekonomiczne
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Czas pracy Czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
 • h
Zmienna ilościowa
 • październik
8 Czas pracy Czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Czas pracy Czas przepracowany w godzinach nominalnych
 • h
Zmienna ilościowa
 • październik
10 Czas pracy Czas przepracowany w godzinach nominalnych
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • h
Zmienna ilościowa
 • 31 marca
 • rok następny po roku sprawozdawczym
12 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • h
Zmienna ilościowa
 • 31 marca
 • rok następny po roku sprawozdawczym
13 Czas pracy Dni robocze obowiązujące jednostkę sprawozdawczą
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • październik
14 Czas pracy Dni robocze obowiązujące jednostkę sprawozdawczą
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Czas pracy Dni robocze obowiązujące pracownika
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • październik
16 Czas pracy Dni robocze obowiązujące pracownika
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
18 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Nazwa zawodu / specjalności pracownika Zmienna jakościowa
 • 31 października
19 Dane identyfikacyjne Numer wylosowanego pracownika Zmienna identyfikacyjna
20 Czas pracy Obowiązkowy pełny tygodniowy wymiar czasu pracy pracownika
 • h
Zmienna ilościowa
 • październik
 • tydzień
21 Czas pracy Obowiązkowy pełny wymiar czasu pracy pracownika
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Ogólny staż pracy pracownika
 • r.
 • mc
Zmienna ilościowa
 • 31 października
23 Cechy demograficzne osób Płeć pracownika Zmienna jakościowa
 • 31 października
24 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Poziom ukończonego wykształcenia pracownika Zmienna jakościowa
 • 31 października
25 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec okresu referencyjnego
26 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna jakościowa
 • 31 października
27 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
28 Struktura wynagrodzeń Rodzaj umowy o pracę w badaniu struktury wynagrodzeń Zmienna jakościowa
 • 31 października
29 Cechy demograficzne osób Rok i miesiąc urodzenia (wiek) pracownika
 • r.
 • mc
Zmienna ilościowa
 • 31 października
30 Wynagrodzenia Sposób ustalania wynagrodzenia za pracę Zmienna jakościowa
 • 31 października
31 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Staż pracy pracownika w jednostce sprawozdawczej
 • r.
 • mc
Zmienna ilościowa
 • 31 października
32 Czas pracy System czasu pracy pracownika Zmienna jakościowa
 • 31 października
33 Czas pracy Wykorzystane dni urlopów wypoczynkowych w badaniu struktury wynagrodzeń
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Czas pracy Wymiar czasu pracy w badaniu struktury wynagrodzeń
 • etat
Zmienna ilościowa
 • październik
35 Czas pracy Wymiar czasu pracy w badaniu struktury wynagrodzeń
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto - dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto - Honoraria - mające charakter wynagrodzenia pracowniczego
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto - Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe brutto (bez nagród i premii uznaniowych) za czas nominalny
Zmienna ilościowa
 • październik
40 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe brutto za czas nominalny - dodatki za pracę zmianową
Zmienna ilościowa
 • październik
41 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe brutto za czas nominalny - premie regulaminowe
Zmienna ilościowa
 • październik
42 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe brutto za czas nominalny - premie regulaminowe
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe brutto za czas nominalny - wynagrodzenie zasadnicze
Zmienna ilościowa
 • październik
44 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe brutto za czas nominalny
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe brutto za czas opłacony
Zmienna ilościowa
 • październik
46 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe brutto za czas opłacony
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe brutto za pracę w godzinach nadliczbowych
Zmienna ilościowa
 • październik
48 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe brutto za pracę w godzinach nadliczbowych
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Wynagrodzenia Wynagrodzenie osobowe brutto za czas nominalny - nagrody i premie uznaniowe
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni w badaniu struktury wynagrodzeń
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 października
51 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Zawód / specjalność pracownika Zmienna jakościowa
 • 31 października