Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Odpady komunalne Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Odpady komunalne Powierzchnia istniejących nielegalnych wysypisk
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Odpady komunalne Odpady komunalne zebrane podczas likwidacji nielegalnych wysypisk
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Odpady komunalne Nielegalne wysypiska zlikwidowane
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Nieczystości ciekłe Stacje zlewne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Nieczystości ciekłe Oczyszczalnie przydomowe
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Nieczystości ciekłe Zbiorniki bezodpływowe
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
12 Odpady komunalne Nielegalne wysypiska istniejące
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Odpady komunalne Jednostki wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Odpady komunalne Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
 • Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Odpady komunalne Czas świadczenia usługi utrzymania czystości i porządku terenów gminy
 • Okres letni i zimowy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • w okresie sprawozdawczym
16 Odpady komunalne Powierzchnia gminy objęta utrzymaniem czystości i porządku
 • Okres letni i zimowy
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • w okresie sprawozdawczym
17 Odpady komunalne Kosze na śmieci
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia