Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
ARiMR ZSZiK 01 - dane dotyczące producentów rolnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Numer producenta z ewidencji producentów Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Nazwa producenta Zmienna identyfikacyjna
6 Dane adresowe i terytorialne Kraj, w którym wydano dokument identyfikujący podmiot (składowe: Kraj, ) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
7 Cechy organizacyjno-prawne Rodzaj organizacji (np. grupa producentów rolnych) Zmienna opisowa
  • grudzień
8 Rodzaj prowadzonej działalności Kategoria produktu, ze względu na który organizacja została uznana / wstępnie uznana Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
9 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Adres e-mail, Adres strony internetowej, Numer telefonu, Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Gmina, Numer fax, Powiat, Województwo, ) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
10 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo, ) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia