Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
F-01/o - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane bilansowe Aktywa obrotowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
2 Dane bilansowe Aktywa razem
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
3 Dane bilansowe Aktywa trwałe
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
4 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Darowizny od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych osób prawnych - przeznaczone na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Darowizny od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych osób prawnych (np. fundacji, stowarzyszeń)
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartościowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
10 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
11 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - inne długoterminowe aktywa finansowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
12 Dane bilansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
13 Placówki edukacyjne i wychowawcze Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 września
14 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne świadczenia finansowane z budżetu
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - długoterminowe aktywa finansowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
17 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
18 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe - udziały lub akcje
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
19 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
20 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) własny
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
21 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty podstawowej działalności operacyjnej
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty pozostałej działalności operacyjnej
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartościowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
27 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
28 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
29 Dane bilansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
30 Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Nakłady inwestycyjne Czy w 2020 roku jednostka poniosła nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe (np. budynki, samochody) Zmienna jakościowa
 • rok
32 Nakłady inwestycyjne Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Nakłady inwestycyjne Czy w 2020 roku jednostka poniosła nakłady na rzeczowe aktywa trwałe? Zmienna jakościowa
 • rok
34 Nakłady inwestycyjne Nakłady na wartości niematerialne i prawne
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Nakłady inwestycyjne Czy w 2020 roku jednostka poniosła nakłady na wartości niematerialne i prawne? Zmienna jakościowa
 • rok
36 Dane bilansowe Należności długoterminowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
37 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
38 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
39 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
40 Pracujący, w tym zatrudnieni Nauczyciele
 • etat
Zmienna ilościowa
 • 30 września
41 Dane identyfikacyjne Nazwa organu prowadzącego jednostkę Zmienna identyfikacyjna
42 Usługi edukacyjne Opłaty za świadczone usługi edukacyjne
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Dane bilansowe Pasywa razem
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
44 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy (księgowy)
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obciążenia
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody z działalności podstawowej
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe wpływy od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych osób prawnych (przychody fakturowane)
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni (pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni) w przeliczeniu na pełne etaty
 • etat
Zmienna ilościowa
 • 30 września
52 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
Zmienna ilościowa
 • rok
54 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody ogółem
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
57 Dane identyfikacyjne Regon organu prowadzącego jednostkę Zmienna identyfikacyjna
58 Cechy organizacyjno-prawne Rodzaj jednostki oświatowej Zmienna jakościowa
 • rok
59 Cechy organizacyjno-prawne Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedszkolu / szkole / placówce systemu oświaty? Zmienna jakościowa
 • rok
60 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
61 Dane bilansowe Rzeczowe aktywa trwałe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
62 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy
Zmienna ilościowa
 • rok
63 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Środki na finansowanie działalności podstawowej (oświatowej), między innymi z jednostek samorządu terytorialnego
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Środki na wydatki (z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej i inne)
Zmienna ilościowa
 • rok
65 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Środki nieprzeznaczone na działalność podstawową z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
Zmienna ilościowa
 • rok
66 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Środki nieprzeznaczone na działalność podstawową z budżetu państwa
Zmienna ilościowa
 • rok
67 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Środki nieprzeznaczone na działalność podstawową z funduszy unijnych
Zmienna ilościowa
 • rok
68 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Środki nieprzeznaczone na działalność podstawową z innych funduszy zagranicznych
Zmienna ilościowa
 • rok
69 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Środki nieprzeznaczone na działalność podstawową
Zmienna ilościowa
 • rok
70 Cechy organizacyjno-prawne Typ jednostki oświatowej Zmienna jakościowa
 • rok
71 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Zmienna ilościowa
 • rok
72 Uczniowie Uczniowie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 września
73 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
Zmienna ilościowa
 • rok
74 Dane bilansowe Wartości niematerialne i prawne
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
75 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zmienna ilościowa
 • rok
76 Fundusz rady rodziców Wpływy na fundusz rady rodziców - wpłaty rodziców
Zmienna ilościowa
 • rok
77 Fundusz rady rodziców Czy w 2020 roku były wpłaty rodziców na fundusz rady rodziców? Zmienna jakościowa
 • rok
78 Fundusz rady rodziców Wpływy na fundusz rady rodziców
Zmienna ilościowa
 • rok
79 Fundusz rady rodziców Czy w 2020 roku były wpływy na fundusz rady rodziców? Zmienna jakościowa
 • rok
80 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wpływy od osób fizycznych
Zmienna ilościowa
 • rok
81 Wychowankowie placówek oświatowych Wychowankowie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 września
82 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto
Zmienna ilościowa
 • rok
83 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia ze stosunku pracy
Zmienna ilościowa
 • rok
84 Dane bilansowe Zapasy
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
85 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zmiana stanu produktów
Zmienna ilościowa
 • rok
86 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
87 Dane bilansowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
88 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
89 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie energii
Zmienna ilościowa
 • rok
90 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie materiałów i energii
Zmienna ilościowa
 • rok
91 Dane bilansowe Zysk (strata) netto
Zmienna ilościowa
 • rok
92 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody)
Zmienna ilościowa
 • rok