Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
F-01/s - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane bilansowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Dane bilansowe Zysk (strata) netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Dane bilansowe Pasywa razem
 • Pasywa (wybrane pozycje)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe
 • Krótkoterminowe aktywa finansowe (wybrane pozycje)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Dane bilansowe Aktywa razem
 • Aktywa trwałe i obrotowe (wybrane pozycje)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
7 Finanse uczelni Dotacje z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
 • Pochodzenie środków na dotacje
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Finanse uczelni Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
 • Pochodzenie środków na dotacje
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • Źródła pochodzenia pozostałych przychodów operacyjnych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Finanse uczelni Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
 • Pochodzenie środków na dotacje celowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Finanse uczelni Pozostałe przychody
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Finanse uczelni Aparatura naukowo-badawcza
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Finanse uczelni Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw
 • Zmiany stanu funduszu
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Finanse uczelni Własny fundusz stypendialny
 • Zmiany stanu własnego funduszu stypendialnego
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Finanse uczelni Fundusz zasadniczy
 • Zmiany stanu funduszu zasadniczego
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Finanse uczelni Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Finanse uczelni Środki na realizację programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Finanse uczelni Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Finanse uczelni Środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
 • Pochodzenie środków na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Finanse uczelni Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Finanse uczelni Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Usługi edukacyjne Opłaty za świadczone usługi edukacyjne
 • w tym na studiach niestacjonarnych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Finanse uczelni Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przeznaczone na działalność dydaktyczną
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Finanse uczelni Dotacje z budżetu państwa
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Finanse uczelni Przychody z podstawowej działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Finanse uczelni Przychody z działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Finanse uczelni Darowizny od osób fizycznych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Finanse uczelni Darowizny od osób wpisanych do KRS i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi wpisanymi do CEIDG
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Finanse uczelni Koszt remontu budynków i budowli – remonty domów i stołówek studenckich
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Finanse uczelni Koszt remontu budynków i budowli
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Koszty pracy Inne świadczenia
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Koszty pracy Dopłaty do kwater, wyżywienia, zasiłki na zagospodarowanie, wydatki na ochronę zdrowia
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Koszty pracy Składki na pracownicze programy emerytalne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Koszty pracy Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Zmiany stanu funduszu
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
35 Nakłady inwestycyjne Nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
36 Nakłady inwestycyjne Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
37 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
38 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
39 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek VAT naliczony do odliczenia
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek VAT należny ogółem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wpłaty na PFRON
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Kwota podatku VAT do zwrotu
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody należne ze zbycia środków trwałych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty rodzajowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy - część odroczona
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy - część bieżąca
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) brutto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki zapłacone
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
54 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki uzyskane od lokat wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych (SPW) i depozytów u Ministra Finansów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki uzyskane
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) na działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
60 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
61 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zmiana stanu produktów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
63 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty rodzajowe ogółem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podróże służbowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
65 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Opłaty na rzecz budżetu państwa
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
66 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
67 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki na rzecz budżetu państwa
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
68 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
69 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
70 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
71 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty zużycia energii
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
72 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty zużycia materiałów i energii
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
73 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
74 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty podstawowej działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
75 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
76 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
77 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
78 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki na Fundusz Pracy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
79 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
80 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
81 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia ze stosunku pracy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
82 Wynagrodzenia Wynagrodzenia
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
83 Finanse uczelni Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
84 Finanse uczelni Przychody z podstawowej działalności operacyjnej - pozostałe
 • Źródła pochodzenia pozostałych przychodów z podstawowej działalności operacyjnej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
85 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
 • Źródła pochodzenia pozostałych kosztów operacyjnych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
86 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty własne podstawowej działalności operacyjnej
 • Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
87 Finanse uczelni Fundusz stypendialny
 • Zmiany stanu funduszu stypendialnego
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
88 Finanse uczelni Środki z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
89 Finanse uczelni Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
90 Finanse uczelni Środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - pozostałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
91 Finanse uczelni Koszty remontu domów i stołówek studenckich finansowane z subwencji
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
92 Finanse uczelni Koszty utrzymania domów i stołówek studenckich
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
93 Finanse uczelni Opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok