Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
F-03 - sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Środki trwałe brutto Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) - wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych)
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - odpisy amortyzacyjne
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Środki trwałe brutto Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - odpisy amortyzacyjne
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Nakłady inwestycyjne Finansowanie nakładów na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych
 • Źródła finansowania nakładów (F-03, F-02/dk)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Nakłady inwestycyjne Finansowanie nakładów na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących
 • Źródła finansowania nakładów (F-03, F-02/dk)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Nakłady inwestycyjne Finansowanie nakładów na pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
 • Źródła finansowania nakładów (F-03, F-02/dk)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Nakłady inwestycyjne Finansowanie nakładów na środki trwałe
 • Źródła finansowania nakładów (F-03, F-02/dk)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Nakłady inwestycyjne Finansowanie nakładów na wartości niematerialne i prawne
 • Źródła finansowania nakładów (F-03, F-02/dk)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Nakłady inwestycyjne Finansowanie nakładów ogółem
 • Źródła finansowania nakładów (F-03, F-02/dk)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
12 Nakłady inwestycyjne Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Nakłady inwestycyjne Nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących z importu
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - przypada na import z nakładów na środki trwałe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Nakłady inwestycyjne Nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Nakłady inwestycyjne Nakłady na zakup używanych środków trwałych
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na budowę, zakup i ulepszenie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Środki trwałe brutto Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Środki trwałe brutto Odpisy amortyzacyjne w roku sprawozdawczym
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - odpisy amortyzacyjne
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Środki trwałe brutto Czy jednostka w roku sprawozdawczym posiadała środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, poniosła nakłady inwestycyjne
 • Jednostka w roku sprawozdawczym (F-03)
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Nakłady inwestycyjne Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny REGON Zmienna identyfikacyjna
21 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • rok
22 Cechy organizacyjno-prawne Rodzaj sporządzanego sprawozdania Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Województwo, Powiat, Gmina) Zmienna adresowa
 • rok
24 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
25 Środki trwałe brutto Środki trwałe brutto
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych - stan na koniec roku
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Środki trwałe brutto Środki trwałe brutto
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na budowę, zakup i ulepszenie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
27 Nakłady inwestycyjne Inwestycje nowo rozpoczęte - liczba nowo rozpoczętych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Nakłady inwestycyjne Inwestycje nowo rozpoczęte - wartość kosztorysowa
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość firmy brutto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość brutto - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje
 • Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Informacje o sprawozdawcy e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • rok
32 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość brutto - koszty zakończonych prac rozwojowych - związane z eksploatacją złóż
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość brutto - koszty zakończonych prac rozwojowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość brutto - prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, użytkowych oraz zdobniczych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
35 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość brutto (tj. bez potrącenia umorzeń) wartości niematerialnych i prawnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Środki trwałe brutto Wartość brutto środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing finansowy
 • Leasing finansowy
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
37 Środki trwałe brutto Wartość brutto środków trwałych - wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na budowę, zakup i ulepszenie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
38 Środki trwałe brutto Wartość brutto środków trwałych - zmniejszenie wartości brutto
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na budowę, zakup i ulepszenie
 • Środki trwałe - zmniejszenie wartości brutto
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
39 Środki trwałe brutto Wartość brutto środków trwałych oddanych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania w leasing finansowy
 • Leasing finansowy
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
40 Środki trwałe brutto Wartość nowych oraz ulepszonych środków trwałych, przyjętych do ewidencji w roku sprawozdawczym (bez zakupu używanych)
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość nowych środków trwałych przyjętych do ewidencji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
41 Środki trwałe brutto Wartość, nazwa podmiotu od którego otrzymano środki trwałe, miejscowość oraz rodzaj środka trwałego
 • Środki trwałe otrzymane
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
42 Środki trwałe brutto Wartość, nazwa podmiotu któremu przekazano środki trwałe, miejscowość oraz rodzaj środka trwałego
 • Środki trwałe przekazane
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
43 Nakłady inwestycyjne Nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na budowę, zakup i ulepszenie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego