Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MF TREZOR 03 - dane dotyczące dochodów według części i działów, wydatków według części, działów i rozdziałów oraz według grup ekonomicznych, sprawozdanie z wykonania budżetu państwa
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dochody - klasyfikacja budżetowa Dochody budżetu państwa - klasyfikacja budżetowa
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Wydatki - klasyfikacja budżetowa Wydatki budżetu państwa, klasyfikacja budżetowa
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Wydatki - klasyfikacja budżetowa Deficyt / nadwyżka budżetu państwa
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego