Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MFiPR ST SL2014 01 - dane o beneficjentach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa beneficjenta Zmienna identyfikacyjna
2 Zakres działalności organizacji non-profit Tytuł projektu Zmienna opisowa
 • rok
3 Cechy organizacyjno-prawne Data zakończenia udziału w projekcie Zmienna określająca czas
 • rok
4 Cechy organizacyjno-prawne Data rozpoczęcia udziału w projekcie Zmienna określająca czas
 • rok
5 Zakres działalności organizacji non-profit Realizacja projektu na terenie całego kraju Zmienna jakościowa
 • rok
6 Dane adresowe i terytorialne Miejsce realizacji projektu (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, ) Zmienna adresowa
 • rok
7 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • rok
8 Projekty współfinansowane ze środków UE Nazwa osi priorytetowej Zmienna opisowa
 • rok
9 Projekty współfinansowane ze środków UE Kod osi priorytetowej Zmienna identyfikacyjna
10 Dane identyfikacyjne REGON beneficjenta Zmienna identyfikacyjna
11 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
 • rok
12 Dane identyfikacyjne Nazwa instytucji Zmienna identyfikacyjna
13 Dane identyfikacyjne NIP beneficjenta Zmienna identyfikacyjna
14 Dane identyfikacyjne Numer umowy / decyzji / aneksu Zmienna identyfikacyjna
15 Cechy organizacyjno-prawne Okres rozpoczęcia realizacji projektu Zmienna określająca czas
 • rok
16 Cechy organizacyjno-prawne Okres zakończenia realizacji projektu Zmienna określająca czas
 • rok
17 Projekty współfinansowane ze środków UE Kod programu operacyjnego Zmienna identyfikacyjna
18 Projekty współfinansowane ze środków UE Nazwa programu operacyjnego Zmienna identyfikacyjna
19 Projekty współfinansowane ze środków UE Kod działania Zmienna identyfikacyjna
20 Projekty współfinansowane ze środków UE Nazwa działania Zmienna opisowa
 • rok
21 Cechy organizacyjno-prawne Podstawowa forma prawna Zmienna jakościowa
 • rok
22 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
 • rok
23 Projekty współfinansowane ze środków UE Wartość projektu
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Projekty współfinansowane ze środków UE Wydatki kwalifikowane
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Projekty współfinansowane ze środków UE Wkład własny w projekcie
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Projekty współfinansowane ze środków UE Data podpisania umowy pierwotnej Zmienna określająca czas
 • rok
27 Projekty współfinansowane ze środków UE Czy projekt zakończony? Zmienna jakościowa
 • rok
28 Projekty współfinansowane ze środków UE Kod poddziałania Zmienna identyfikacyjna
29 Projekty współfinansowane ze środków UE Nazwa poddziałania Zmienna opisowa
 • rok
30 Dane identyfikacyjne Nazwa beneficjenta wiodącego Zmienna identyfikacyjna
31 Projekty współfinansowane ze środków UE Nazwa wskaźnika w projektach dotyczących wspierania jednostek non-profit Zmienna opisowa
 • rok
32 Projekty współfinansowane ze środków UE Jednostka miary wskaźnika w projekcie Zmienna opisowa
 • rok
33 Projekty współfinansowane ze środków UE Wartość docelowa wskaźnika projektu
 • szt.
 • mc
 • osoba
 • h
 • etat
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Projekty współfinansowane ze środków UE Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu
 • szt.
 • mc
 • osoba
 • h
 • etat
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Projekty współfinansowane ze środków UE Stanowisko w projekcie Zmienna opisowa
 • rok
36 Projekty współfinansowane ze środków UE Forma zaangażowania w projekcie Zmienna jakościowa
 • rok
37 Czas pracy Wymiar czasu pracy
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Czas pracy Wymiar czasu pracy
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Projekty współfinansowane ze środków UE Planowany okres rozpoczęcia zaangażowania w projekcie Zmienna określająca czas
 • rok
40 Projekty współfinansowane ze środków UE Planowany okres zakończenia zaangażowania w projekcie Zmienna określająca czas
 • rok
41 Dane identyfikacyjne Numer wniosku uczestników indywidualnych projektu Zmienna identyfikacyjna
42 Dane adresowe i terytorialne Kraj siedziby uczestnika indywidualnego projektu (składowe: Kraj, ) Zmienna adresowa
 • rok
43 Dane identyfikacyjne Nazwa indywidualnego uczestnika projektu Zmienna identyfikacyjna
44 Dane identyfikacyjne Nazwa instytucji Zmienna identyfikacyjna
45 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • rok
46 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Wiek uczestnika w chwili przystąpienia do projektu
 • r.
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Wykształcenie uczestnika projektu Zmienna jakościowa
 • rok
48 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
 • rok
49 Dane adresowe i terytorialne Obszar zamieszkania Zmienna jakościowa
 • rok
50 Projekty współfinansowane ze środków UE Uczestnik indywidualny projektu Zmienna jakościowa
 • rok
51 Aktywność ekonomiczna Zawód wykonywany Zmienna jakościowa
 • rok
52 Projekty współfinansowane ze środków UE Ocena sytuacji uczestnika projektu w momencie zakończenia udziału w projekcie Zmienna jakościowa
 • rok
53 Projekty współfinansowane ze środków UE Ocena sytuacji uczestnika projektu w momencie zakończenia udziału w projekcie Zmienna jakościowa
 • rok
54 Projekty współfinansowane ze środków UE Inne rezultaty projektu dotyczące osób młodych Zmienna jakościowa
 • rok
55 Projekty współfinansowane ze środków UE Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa Zmienna jakościowa
 • rok
56 Projekty współfinansowane ze środków UE Przyznane wsparcie dla uczestników indywidualnych Zmienna jakościowa
 • rok
57 Cechy organizacyjno-prawne Data rozpoczęcia udziału we wsparciu Zmienna określająca czas
 • rok
58 Cechy organizacyjno-prawne Data zakończenia udziału we wsparciu Zmienna określająca czas
 • rok
59 Cechy organizacyjno-prawne Data założenia działalności gospodarczej Zmienna określająca czas
 • rok
60 Projekty współfinansowane ze środków UE Kwota środków przyznanych na założenie działalności gospodarczej
Zmienna ilościowa
 • rok
61 Zakres działalności organizacji non-profit Działalność gospodarcza Zmienna opisowa
 • rok
62 Projekty współfinansowane ze środków UE Uczestnik indywidualny projektu Zmienna jakościowa
 • rok
63 Projekty współfinansowane ze środków UE Uczestnik indywidualny projektu Zmienna jakościowa
 • rok
64 Projekty współfinansowane ze środków UE Uczestnik indywidualny projektu Zmienna jakościowa
 • rok
65 Projekty współfinansowane ze środków UE Uczestnik indywidualny projektu
 • Charakter gospodarstwa domowego uczestnika
Rozwiń grupowanie
Zmienna jakościowa
 • rok
66 Projekty współfinansowane ze środków UE Uczestnik indywidualny projektu Zmienna jakościowa
 • rok
67 Dane adresowe i terytorialne Województwo siedziby instytucji objętej wsparciem (składowe: Województwo, ) Zmienna adresowa
 • rok
68 Dane adresowe i terytorialne Kraj siedziby instytucji objętej wsparciem (składowe: Kraj, ) Zmienna adresowa
 • rok
69 Dane identyfikacyjne Numer wersji wniosku uczestników instytucjonalnych projektu Zmienna identyfikacyjna
70 Dane identyfikacyjne Nazwa instytucji objętej wsparciem Zmienna identyfikacyjna
71 Dane identyfikacyjne NIP instytucji objętej wsparciem Zmienna identyfikacyjna
72 Cechy organizacyjno-prawne Typ instytucji objętej wsparciem Zmienna jakościowa
 • rok
73 Cechy organizacyjno-prawne Typ instytucji objętej wsparciem Zmienna jakościowa
 • rok
74 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
 • rok
75 Projekty współfinansowane ze środków UE Pracownicy instytucji objęci wsparciem Zmienna jakościowa
 • rok
76 Projekty współfinansowane ze środków UE Rodzaj przyznanego wsparcia dla instytucji Zmienna jakościowa
 • rok