Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
NIW-CRSO OPP 01 - dane dotyczące działalności OPP
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Zasięg terytorialny działalności Zmienna jakościowa
 • rok
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
 • rok
3 Zakres działalności organizacji non-profit Działalność odpłatna pożytku publicznego Zmienna jakościowa
 • rok
4 Zakres działalności organizacji non-profit Działalność pożytku publicznego Zmienna opisowa
 • rok
5 Zakres działalności organizacji non-profit Działalność nieodpłatna pożytku publicznego Zmienna jakościowa
 • rok
6 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
7 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Wynik finansowy jednostki non-profit
 • Wynik finansowy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Posiadanie udziałów lub akcji w fundacjach, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem Zmienna jakościowa
 • rok
10 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Posiadane udziały lub akcje w spółkach Zmienna jakościowa
 • rok
11 Dane identyfikacyjne Numer KRS Zmienna identyfikacyjna
12 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Przeprowadzone kontrole w organizacji OPP Zmienna jakościowa
 • rok
13 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Realizowanie zadań zleconych przez organy samorządu terytorialnego Zmienna jakościowa
 • rok
14 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej Zmienna jakościowa
 • rok
15 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Realizowanie zamówień publicznych Zmienna jakościowa
 • rok
16 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Prawo do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji Zmienna jakościowa
 • rok
17 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Zmienna jakościowa
 • rok
18 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Wynik działalności
 • Rodzaje działalności pożytku publicznego
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Wydatkowana kwota z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody ze źródeł niepublicznych
 • Źródła prywatne przychodów OPP
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody ze źródeł publicznych
 • Źródła publiczne przychodów OPP
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody organizacji OPP
 • Kategorie przychodów OPP
 • Źródła publiczne i prywatne przychodów OPP
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Świadczenia wykonywane przez wolontariuszy Zmienna jakościowa
 • rok
27 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Inni odbiorcy działań jednostki Zmienna opisowa
 • rok
28 Zakres działalności organizacji non-profit Cele statutowe OPP Zmienna opisowa
 • rok
29 Zakres działalności organizacji non-profit Sposób realizacji celów statutowych Zmienna opisowa
 • rok
30 Zakres działalności organizacji non-profit Główne działania organizacji OPP Zmienna opisowa
 • rok
31 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto ogółem
 • Rodzaje wynagrodzeń OPP
 • Składniki wynagrodzeń
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Wynagrodzenia Wynagrodzenia związane z działalnością pożytku publicznego
 • Rodzaje działalności pożytku publicznego
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Wynagrodzenia Wynagrodzenia związane z działalnością gospodarczą
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Wynagrodzenia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
 • Osoby pracujące w OPP
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Wynagrodzenia Najwyższe wynagrodzenie (brutto)
 • Osoby pracujące w OPP
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Udzielone pożyczki pieniężne OPP
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby fizyczne
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie Zmienna jakościowa
 • rok
39 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby prawne
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Wolontariusz
 • Rodzaje wolontariatu
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Zakres działalności organizacji non-profit Beneficjenci indywidualni
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Zakres działalności organizacji non-profit Beneficjenci instytucjonalni
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Koszty organizacji OPP
 • Rodzaje kosztów OPP
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Środki przeznaczone na działalność pożytku publicznego
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Zakres działalności organizacji non-profit Działalność gospodarcza Zmienna jakościowa
 • rok
47 Zakres działalności organizacji non-profit Działalność gospodarcza Zmienna opisowa
 • rok