Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
NBP ZSK-KG 01 - dane dotyczące bilansu Narodowego Banku Polskiego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Aktywa NBP Aktywa zagraniczne NBP
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Aktywa NBP Aktywa trwałe NBP
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Aktywa NBP Pozostałe aktywa NBP
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Aktywa NBP Kredyty, pożyczki i inne należności NBP od podmiotów krajowych
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Aktywa NBP Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty krajowe NBP
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Aktywa NBP Udziały / jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego NBP
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Pasywa NBP Pieniądz gotówkowy w obiegu
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Pasywa NBP Depozyty podmiotów krajowych w NBP
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Pasywa NBP Emisja dłużnych papierów wartościowych w NBP
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Pasywa NBP Fundusze podstawowe NBP
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Pasywa NBP Kapitał i rezerwy NBP
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Pasywa NBP Pozostałe pasywa NBP
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Pasywa NBP Pasywa zagraniczne N B P
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia