Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
PFRON SODiR 02 - dane dotyczące pracodawców według form prawnych: fundacje, Kościół katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne oddzielnie niewymienione, organizacje pracodawców, samorząd zawodowy i gospodarczy, związki zawodowe
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
  • 31 stycznia
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
  • etat
Zmienna ilościowa
  • rok poprzedzający rok badania
4 Cechy organizacyjno-prawne Forma prawna Zmienna jakościowa
  • 31 grudnia
5 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
  • Stopień niepełnosprawności
Rozwiń grupowanie
  • etat
Zmienna ilościowa
  • rok poprzedzający rok badania