Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
RF-02 - sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Wierzyciele według grup dłużnych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
2 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Struktura walutowa według wartości nominalnej, ogółem
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - wierzyciele
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
4 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe zrestrukturyzowane wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
5 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe przejęte przez instytucje finansowe wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
6 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe ogółem wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
7 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe zrestrukturyzowane wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
8 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe przejęte przez instytucje finansowe wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
9 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe ogółem wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
10 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym zawarła umowę wsparcia? Zmienna jakościowa
 • rok
11 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Otrzymana przez jednostkę rekompensata (z tytułu świadczenia usług publicznych) ze strony podmiotu publicznego
 • tytuł świadczenia usługi publicznej z jakiego otrzymano rekompensatę
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
12 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Otrzymana przez jednostkę rekompensata (z tytułu świadczenia usług publicznych) ze strony podmiotu publicznego
 • sposób ujęcia otrzymanej rekompensaty w sprawozdaniu finansowym
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
13 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Otrzymana przez jednostkę rekompensata (z tytułu świadczenia usług publicznych) ze strony podmiotu publicznego
 • wysokość otrzymanej rekompensaty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka otrzymała w roku sprawozdawczym rekompensatę (z tytułu świadczenia usług publicznych) ze strony podmiotu publicznego? Zmienna jakościowa
 • rok
15 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym zawarła umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej? Zmienna jakościowa
 • rok
16 Dane bilansowe Wymagalne zobowiązania
 • Wierzyciele według grup dłużnych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
17 Dane bilansowe Wymagalne zobowiązania
 • Struktura walutowa zobowiązań według wartości nominalnej
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Dane bilansowe Wymagalne zobowiązania
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - wierzyciele
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
19 Dane bilansowe Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
 • Wierzyciele według grup dłużnych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
20 Dane bilansowe Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - wierzyciele
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
21 Dane bilansowe Wymagalne zobowiązania pozostałe
 • Wierzyciele według grup dłużnych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
22 Dane bilansowe Wymagalne zobowiązania pozostałe
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - wierzyciele
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
23 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji
 • Poręczenia i gwarancje według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji
 • Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - wierzyciele
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Poręczenia i gwarancje według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - wierzyciele
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji
 • Poręczenia i gwarancje według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
28 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji
 • Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - wierzyciele
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
29 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Poręczenia i gwarancje według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
30 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - wierzyciele
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
31 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczenia i gwarancji
 • Poręczenia i gwarancje według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
32 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczenia i gwarancji
 • Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - wierzyciele
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
33 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Poręczenia i gwarancje według grup wierzycieli
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
34 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - wierzyciele
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
35 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka utworzyła spółkę specjalnego przeznaczenia / celową? Zmienna jakościowa
 • rok
36 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym umorzyła należności od innego podmiotu? Zmienna jakościowa
 • rok
37 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • koniec kwartału
38 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Spłaty dokonane za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
 • Poręczenia i gwarancje według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
39 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Spłaty dokonane za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
 • Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
40 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Spłaty dokonane za dłużników (wydatki) z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Poręczenia i gwarancje według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
41 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Spłaty dokonane za dłużników (wydatki) z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
42 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
43 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka przystąpiła do spółki specjalnego przeznaczenia / celowej? Zmienna jakościowa
 • rok
44 Dane bilansowe Przyjęte depozyty
 • Wierzyciele według grup dłużnych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
45 Dane bilansowe Przyjęte depozyty
 • Struktura walutowa zobowiązań według wartości nominalnej
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
46 Dane bilansowe Przyjęte depozyty
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - wierzyciele
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
47 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym przejęła zobowiązania innego podmiotu? Zmienna jakościowa
 • rok
48 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka realizowała w roku sprawozdawczym przedsięwzięcia z zakresu poprawy efektywności energetycznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej? Zmienna jakościowa
 • rok
49 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka realizowała w roku sprawozdawczym przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej? Zmienna jakościowa
 • rok
50 Dane bilansowe Pozostałe niewymagalne zobowiązania
 • Wierzyciele według grup dłużnych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
51 Dane bilansowe Pozostałe niewymagalne zobowiązania
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - wierzyciele
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
52 Dane bilansowe Pozostałe należności
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
53 Dane bilansowe Pozostałe należności
 • Dłużnicy według grup
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
54 Dane bilansowe Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
55 Dane bilansowe Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
 • Dłużnicy według grup
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
56 Dane bilansowe Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
57 Dane bilansowe Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług
 • Dłużnicy według grup
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
58 Dane bilansowe Pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
59 Dane bilansowe Pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione
 • Dłużnicy według grup
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
60 Dane bilansowe Papiery wartościowe
 • Wierzyciele według grup dłużnych
 • Ogółem; krótkoterminowe; długoterminowe
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
61 Dane bilansowe Papiery wartościowe
 • Struktura walutowa zobowiązań według wartości nominalnej
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
62 Dane bilansowe Papiery wartościowe
 • Struktura terminowa zobowiązań - grupy wierzycieli
 • Termin zapadalności
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
63 Dane bilansowe Papiery wartościowe
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - wierzyciele
 • Termin zapadalności
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
64 Dane bilansowe Papiery wartościowe
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - wierzyciele
 • Ogółem; krótkoterminowe; długoterminowe
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
65 Dane bilansowe Papiery wartościowe
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - dłużnicy
 • Ogółem; krótkoterminowe; długoterminowe
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
66 Dane bilansowe Papiery wartościowe
 • Dłużnicy według grup
 • Ogółem; krótkoterminowe; długoterminowe
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
67 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy jednostka w roku sprawozdawczym otrzymała dywidendę? Zmienna jakościowa
 • rok
68 Dane bilansowe Odsetki z tytułu zobowiązań
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
69 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
 • Poręczenia i gwarancje według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
70 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
 • Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
71 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Poręczenia i gwarancje według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
72 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
73 Dane bilansowe Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
74 Dane bilansowe Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
75 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
 • Poręczenia i gwarancje według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
76 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
 • Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
77 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Należność główna z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Poręczenia i gwarancje według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
78 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Należność główna z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
79 Dane bilansowe Należności
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
80 Dane bilansowe Należności
 • Dłużnicy według grup
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
81 Dane bilansowe Należności wymagalne
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
82 Dane bilansowe Należności wymagalne
 • Dłużnicy według grup
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
83 Dane bilansowe Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
84 Dane bilansowe Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług
 • Dłużnicy według grup
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
85 Dane bilansowe Należności wymagalne pozostałe
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
86 Dane bilansowe Należności wymagalne pozostałe
 • Dłużnicy według grup
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
87 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty odzyskanych wierzytelności od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
 • Poręczenia i gwarancje według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
88 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty odzyskanych wierzytelności od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
 • Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
89 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty odzyskanych wierzytelności (dochody) z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Poręczenia i gwarancje według grup dłużników
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
90 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty odzyskanych wierzytelności (dochody) z tytułu gwarancji standaryzowanych
 • Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
91 Finansowe aktywa i pasywa Kredyty i pożyczki
 • Wierzyciele według grup dłużnych
 • Ogółem; krótkoterminowe; długoterminowe
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
92 Finansowe aktywa i pasywa Kredyty i pożyczki
 • Struktura walutowa zobowiązań według wartości nominalnej
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
93 Finansowe aktywa i pasywa Kredyty i pożyczki
 • Struktura terminowa zobowiązań - grupy wierzycieli
 • Termin zapadalności
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
94 Finansowe aktywa i pasywa Kredyty i pożyczki
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - wierzyciele
 • Termin zapadalności
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
95 Finansowe aktywa i pasywa Kredyty i pożyczki
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - wierzyciele
 • Ogółem; krótkoterminowe; długoterminowe
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
96 Finansowe aktywa i pasywa Kredyty i pożyczki
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - dłużnicy
 • Ogółem; krótkoterminowe; długoterminowe
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
97 Finansowe aktywa i pasywa Kredyty i pożyczki
 • Dłużnicy według grup
 • Ogółem; krótkoterminowe; długoterminowe
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
98 Kredyt/pożyczka Kredyty i pożyczki zagrożone
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
99 Kredyt/pożyczka Kredyty i pożyczki zagrożone
 • Dłużnicy według grup
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
100 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Czy w umowach sprzedaży aktywów zawartych przez jednostkę w roku sprawozdawczym wystąpiły klauzule wycofania? Zmienna jakościowa
 • rok
101 Finansowe aktywa i pasywa Gotówka
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
102 Finansowe aktywa i pasywa Gotówka
 • Dłużnicy według grup
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
103 Dane bilansowe Gotówka i depozyty
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
104 Dane bilansowe Gotówka i depozyty
 • Dłużnicy według grup
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
105 Cechy organizacyjno-prawne Forma własności przedsiębiorstwa
 • Struktura własności
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
106 Dane bilansowe Depozyty terminowe
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
107 Dane bilansowe Depozyty terminowe
 • Dłużnicy według grup
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
108 Dane bilansowe Depozyty na żądanie
 • Grupy jednostek sektora finansów publicznych - dłużnicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
109 Dane bilansowe Depozyty na żądanie
 • Dłużnicy według grup
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
110 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
111 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety