Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MON ZOZ 02 – dane o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie składników rachunku zysków i strat
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy (księgowy)
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty finansowe
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (koszty)
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody finansowe
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (przychody)
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty operacyjne
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty)
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty)
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody)
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego