Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MRPiT KUKE 02 – dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa w zakresie sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Udzielone gwarancje ubezpieczeniowe
 • USD
 • EUR
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zawarte ubezpieczenia kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu
 • USD
 • EUR
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Ubezpieczenia kontraktów i kredytów eksportowych o okresie spłaty powyżej 2 lat i więcej
 • USD
 • EUR
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Ubezpieczenia kontraktów eksportowych i umów sprzedaży zawieranych przez przedsiębiorców zależnych, realizowanych w kredycie poniżej 2 lat
 • USD
 • EUR
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Stan zobowiązań Korporacji
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Stan wyodrębnionego rachunku bankowego
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wypłacone odszkodowania i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych, uzyskane regresy oraz szkody zgłoszone i niezlikwidowane
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec okresu referencyjnego
8 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zawarte ubezpieczenia inwestycji bezpośrednich za granicą
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec okresu referencyjnego