Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
PJIRS SFK 02 – dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu oraz informacje o wysokości uzyskanych dotacji
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie materiałów i energii
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia (koszty działalności)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Dane bilansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Dane bilansowe Zapasy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Dane bilansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
18 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Dane bilansowe Należności długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Dane bilansowe Aktywa trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy (księgowy)
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody finansowe
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego